Capaciteit

Het bevolkingsonderzoek zal ertoe leiden dat er veel vraag ontstaat naar coloscopie, pathologische beoordeling en dikkedarmchirurgie. Vooral onder MDL-artsen en binnen de GE-chirurgie dreigt een capaciteitstekort.

Extra coloscopieën

In de periode 2020-2030 zullen gemiddeld ongeveer 66.000 extra coloscopieën per jaar uitgevoerd worden als gevolg van het bevolkingsonderzoek. In de periode 2014-2020 zal het verwachte aantal extra coloscopieën tijdelijk oplopen tot ruim 72.000. Het verwachte aantal extra coloscopieën is per provincie in kaart gebracht.

Aantal verwachte extra coloscopieen in NL 2014-2020

Maatregelen om capaciteit te vergroten

Om wachtlijsten te voorkomen, hebben de beroepsgroepen verschillende maatregelen voorgesteld, zoals efficiencyverbeteringen, taakverschuivingen en extra investeringen in opleiding. Dankzij deze maatregelen ontstaat naar verwachting voldoende capaciteit om tot invoering over te gaan.

Vraagstuk coloscopiecapaciteit

Tijdens een inspirerende rondetafelbijeenkomst in het Spoorwegmuseum op 9 maart 2015 formuleerden en prioriteerden de aanwezigen een behoorlijk aantal oplossingsrichtingen voor het coloscopiecapaciteitsvraagstuk. Samenwerking tussen de verschillende stakeholders bij het oplossen van het capaciteitsvraagstuk is cruciaal.

Monitoring van de capaciteit

Ondanks alle maatregelen blijft de mogelijkheid van een capaciteitstekort bestaan. Om die reden worden de capaciteit en wachtlijsten bewaakt. De capaciteits- en kwaliteitsmonitor bestaat uit een verzameling kernindicatoren die vanaf de start van het bevolkingsonderzoek kortcyclisch worden gemonitord. Als uit de monitoring blijkt dat de capaciteit ondanks alle maatregelen toch tekortschiet en er wachtlijsten ontstaan, kan de minister van VWS besluiten om de invoering te vertragen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu