Op 20 september en op 20 december 2019 is in een brief naar de Tweede Kamer gemeld dat een deel van de vrouwen later wordt uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt doordat er een tekort is aan laboranten, de medewerkers die de borstfoto's maken.

Hieronder vindt u antwoorden op vragen over de vertraging in het uitnodigen.

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

De screening wordt uitgevoerd door screeningslaboranten. Dit zijn medewerkers die de borstfoto’s (mammogrammen)  maken. Er is een tekort aan deze screeningslaboranten.  Door deze arbeidsmarktproblematiek worden met name vrouwen in de regio’s Midden-West en ook in beperkte mate in Zuid-West en Zuid Nederland later uitgenodigd.

Het uitnodigingsinterval sinds de voorgaande screening is niet meer gemiddeld 24 maanden, maar loopt op. Het probleem is op dit moment het grootst in de regio Midden-West (provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) maar ook in de regio’s Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland) en Zuid (Noord-Brabant en Limburg) is het uitnodigingsinterval opgelopen. Deze regio’s zijn in onderstaande afbeelding in het rood, oranje en turquoise weergegeven.

De arbeidsmarktproblematiek van screeningslaboranten speelt al een aantal jaren. De screeningsorganisaties hebben allerlei acties in gang gezet om het aantal screeningslaboranten op peil te houden. Dat lukt niet meer voldoende waardoor vrouwen later een uitnodiging ontvangen. In de regio Midden-West zijn de gevolgen van de arbeidsmarktproblematiek het grootst, door een lage instroom en een hoge uitstroom van medewerkers. Ook in Zuid-West en Zuid is er sprake van een arbeidsmarktproblematiek. Dit soort personeelstekorten spelen in Nederland in veel sectoren, ook in de zorg. De problematiek raakt nu dus ook het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Vrouwen in de regio’s Midden-West, Zuid-West en Zuid worden later uitgenodigd. In de overige regio’s is dat nog niet aan de orde. U kunt contact opnemen met de screeningsorganisatie van uw regio voor meer informatie. Of kijk op: https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/over-ons.

Het is moeilijk om algemeen aan te geven of een diagnose anders was geweest bij een eerdere uitnodiging. Mocht u vermoeden dat u nadelige gevolgen hebt ondervonden van een latere uitnodiging, neem dan contact op met de screeningsorganisatie van uw regio. https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/over-ons.

Als u zich ongerust maakt, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kan met u bespreken of er sprake is van (een vermoeden van) familiaire of erfelijke borstkanker.

In de regio’s Midden-West (provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland), Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland) en Zuid (Noord-Brabant en Limburg) ontvangen vrouwen later een uitnodiging. De mate van vertraging verschilt per gemeente. De vertraging in Midden-West is het hoogst. Vrouwen in deze regio ontvangen eind 2019 gemiddeld 4 maanden later een uitnodiging. In de andere twee regio’s is de vertraging gemiddeld bijna 2 maanden.

De regio’s Midden-West, Zuid-West en Zuid hebben samen een groot deel van het aantal vrouwen uit de doelgroep. Het gaat totaal om circa 900.000 vrouwen per jaar die in deze delen van Nederland een uitnodiging krijgen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ieder jaar ontvangen in heel Nederland ongeveer 1,3 miljoen vrouwen een uitnodiging.

Het bevolkingsonderzoek heeft als doel borstkanker vroeg op te sporen zodat behandeling een grotere kans van slagen geeft of de behandeling minder ernstig is. Ieder jaar doen ongeveer 1 miljoen vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek. Op basis van berekeningen weten we dat met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker jaarlijks circa 850-1.075 sterfgevallen voorkomen worden. Later uitnodigen leidt ertoe dat minder sterfgevallen kunnen worden voorkomen.

De screeningsorganisaties zetten al geruime tijd acties in om het aantal screeningslaboranten op peil te houden. Hieronder valt bijvoorbeeld het opzetten van extra opleidingen en arbeidsmarktcampagnes om nieuwe medewerkers aan te trekken. We bekijken nu met alle betrokken partijen welke extra maatregelen nodig zijn. Dit zijn  maatregelen om te zorgen dat de vertragingen in de uitnodigingen niet verder oplopen alsook om vrouwen op termijn weer op tijd uit te kunnen nodigen. We houden u via de website https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-borstkanker/uitnodiging op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dat kunnen we nog niet zeggen. De arbeidsmarktproblematiek is niet zomaar op te lossen. Zo kost het opleiden van nieuwe medewerkers langere tijd. De vertraging die is ontstaan kan in bepaalde regio’s nog lang duren.

Helaas kunnen vrouwen zelf geen actie ondernemen. Er is onvoldoende ruimte in de andere regio’s om vrouwen op te vangen in de screening. Vrouwen die zich veel zorgen maken of die klachten aan hun borst(en) hebben, adviseren we altijd om contact op te nemen met de huisarts. Ook bij zichtbare of voelbare veranderingen aan de borsten. De huisarts zal samen met de vrouw dan beslissen of onderzoek nodig is. Als dat nodig is, kan onderzoek in het ziekenhuis plaatsvinden.

Nee, het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft de mammografie in de onderzoekseenheden van de screeningsorganisaties als methode. Een mammografie, echografie of MRImagnetic resonance imaging kan alleen in het ziekenhuis plaatsvinden na verwijzing door de huisarts op basis van klachten. Deze onderzoeken vallen buiten het bevolkingsonderzoek.

Vrouwen kunnen terecht bij de screeningsorganisatie in hun regio.  Het algemene webadres van de screeningsorganisaties is: www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. 
Hieronder vindt u per regio contactinformatie:     

Bevolkingsonderzoek Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
T: 050 - 520 88 99
info@bevolkingsonderzoeknoord.nl

Bevolkingsonderzoek Oost (Gelderland en Overijssel)
T: 088 - 11 86 300
Bkcontact@bevolkingsonderzoekoost.nl (bevolkingsonderzoek borstkanker)

Bevolkingsonderzoek Midden-West (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht)
T: 088 - 266 90 00
bob@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl (bevolkingsonderzoek borstkanker)

Bevolkingsonderzoek Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland)
T: 088 - 248 20 00
info@bevolkingsonderzoekzuid-west.nl

Bevolkingsonderzoek Zuid (Noord-Brabant en Limburg)
T: 088 - 000 13 00
info@bevolkingsonderzoekzuid.nl (bevolkingsonderzoek borstkanker)

Nee. Er is geen arbeidsmarktproblematiek bij de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker en baarmoederhalskanker.

Kijk voor meer informatie over de arbeidsproblematiek op de pagina's voor professionals bij actuele ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek borstkanker.