Het is belangrijk kaders te stellen en duidelijk de rollen, taken en verantwoordelijkheden te omschrijven van de partijen die betrokken zijn bij het bevolkingsonderzoek.

Deze rollen, taken en verantwoordelijkheden van partijen zijn vastgelegd in:

  • Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker
  • Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker
     

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker 

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (BBK Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker (Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker)) geeft een overzicht van de door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het BBK beschrijft de samenwerking van de partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van, besluitvorming over en uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Op basis van het beleidskader worden de betreffende bevolkingsonderzoeken nader uitgewerkt in de uitvoeringskaders.

Download het Beleidskader Bevolkingsonderzoek naar kanker


Uitvoeringskader 

Voor een optimale kwaliteit van het bevolkingsonderzoek is het essentieel dat alle partners goed samenwerken in een sluitende keten. Ook hierbij dienen de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk omschreven te zijn. Deze omschrijving is te vinden in het ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker’. Daarin komen ook thema’s aan de orde die van belang zijn om het bevolkingsonderzoek naar borstkanker doelmatig, efficiënt en met een hoogwaardige kwaliteit uit te voeren. Het gaat hierbij om thema’s als kwaliteitsborging (inclusief de kwaliteitseisen), monitoring en evaluatie, en communicatie. Het uitvoeringskader heeft een bindend karakter voor de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de screening op borstkanker. 

Download het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker

 

Voorlichtingskader 

Het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek)  heeft een voorlichtingskader opgesteld. Dit kader beschrijft de informatie die aan burgers gegeven moet worden zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over deelname aan het bevolkingsonderzoek. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn daarbij belangrijke basisprincipes. Het kader is van toepassing op de schriftelijke en mondelinge voorlichting en communicatie van alle partijen die bij de screening betrokken zijn.
 

Kwaliteitseisen

De rijksoverheid financiert de bevolkingsonderzoeken, die worden aangeboden aan mensen zonder klachten. Om die reden worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan elk bevolkingsonderzoek en de organisaties die het uitvoeren. Daarnaast wordt bij het bevolkingsonderzoek borstkanker röntgenapparatuur gebruikt. Het gebruik van die apparatuur is vergunningsplichtig volgens de Kernenergiewet. Deze wet stelt bijzondere regels voor medische toepassing van en bescherming tegen straling, waarbij expliciet bevolkingsonderzoek benoemd is.