Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek heeft een adviesstructuur opgezet voor invoering, uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

 

Landelijke Commissie

Namens de minister voert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek de landelijke regie over het bevolkingsonderzoek en laat zich daarbij adviseren door de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Deze door het RIVM-CvB ingestelde commissie bewaakt tevens de samenhang en voortgang van specifieke onderdelen van het bevolkingsonderzoek. In de Landelijke Commissie zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd.

Werkgroepen

In de implementatiefase van het bevolkingsonderzoek worden rollen, taken en verantwoordelijkheden anders ingevuld dan in de voorbereidingsfase. Dit leidt tot herbezinning op de overlegstructuur van het programma. Het doel is een zo efficiënt mogelijke structuur, waarbij er voldoende gelegenheid is om inhoudelijke punten met alle relevante partijen te bespreken, zonder een te grote belasting voor de deelnemers. 

Naast de Programmacommissie worden de volgende werkgroepen gecontinueerd:

  • Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding (KCMIKwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding)
  • Communicatie

De leden van de werkgroep zijn deskundigen uit de geleding van relevante beroepsgroepen, kennisgebieden en andere relevante organisaties betrokken bij de uitvoering van de screening, diagnostiek en behandeling van darmkanker. De adviezen van de werkgroepen worden vervolgens voorgelegd aan de Programmacommissie die de samenhang bewaakt tussen de adviezen van de verschillende werkgroepen.

Daarnaast zijn vanuit de screeningsorganisaties de werkgroepen RCMDLregionaal coördinerende maag, lever, darm-functionaris, TCMDLToetsing Coördinator MDL en RCPRegionale Coördinatie Programma's actief om de toelating van coloscopiecentra, endoscopisten en pathologielaboratoria te verzorgen.

Werkgroep

Omschrijving

Programmacommissie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Commissie van deskundigen die het RIVM-CvB adviseert over het hele bevolkingsonderzoek.

Werkgroep Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding (KCMI)

Werkgroep van deskundigen die de Progerammacommissie en het RIVM-CvB adviseert over kwaliteitseisen en -borging en over maatregelen om de benodigde capaciteit in de aanvullende diagnostiek op sterkte te krijgen en over ScreenIT en indicatoren.

Werkgroep Communicatie

Werkgroep van deskundigen die de Programmacommissie en het RIVM-CvB adviseert over communicatie en voorlichtingsmaterialen en tevens zorgdraagt voor afstemming in communicatie van de afzonderlijke leden over het bevolkingsonderzoek.

Adviesgroep Kwaliteitseisen coloscopie

Adviesgroep van deskundigen die de Programmacommissie en het RIVM-CvB adviseert over kwaliteitseisen coloscopie.

Adviesgroep Kwaliteitseisen pathologie

Adviesgroep van deskundigen die de Programmacommissie en het RIVM-CvB adviseert over kwaliteitseisen pathologie.

Werkgroep TCMDL

Werkgroep van door de screeningsorganisaties gecontracteerde MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-artsen die op basis van de landelijke kwaliteitseisen de toelatingsprocedure van de endoscopist ontwikkeld heeft en op basis daarvan de toelating van endoscopisten toetst.

Werkgroep RCMDL

Werkgroep van door de screeningsorganisaties gecontracteerde MDL-artsen die de op basis van de landelijke kwaliteitseisen de toelating van coloscopiecentra toetst.

Werkgroep RCP

Werkgroep van door de screeningsorganisaties gecontracteerde pathologen die op basis van de landelije kwaliteitseisen de toelating van pathologielaboratoria toetst.

Werkgroep Innovatie en Wetenschap

Werkgroep van deskundigen die de Programmacommissie en het RIVM-CvB adviseert over relevante innovaties. Het kan gaan om fundamenteel onderzoek dat mogelijk een toepassing kan vinden in het bevolkingsonderzoek en medische en/of technische innovaties die toepasbaar kunnen worden voor bevolkingsonderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over de Programmacommissie en de werkgroepen en hun samenstelling is te vinden in het Uitvoeringskader.