Onderstaande financiële overzichten zijn onderdeel van het departementale financiële jaarverslag van het Ministerie van VWS  (zie pagina 141 van XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2018).

Staat van baten en lasten 2018

Baten
De baten komen voornamelijk voort uit opdrachten van het eigen moederdepartement (VWSministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).  De overige departementen waar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor werkt zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (€ 50,6 miljoen), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 14,9 miljoen), en een aantal overige departementen (€ 7,7 miljoen). Opdrachten voor derden zijn opdrachten van zowel nationale als internationale opdrachtgevers, zoals de Europese Commissie en de WHO.

Lasten
De lasten (kosten) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze opdrachten zijn deels personeel en deels materieel van aard. Per einde 2018 zijn er 1.660 fte werkzaam binnen het RIVM die werken aan de opdrachten die door opdrachtgevers zijn verstrekt. De materiële kosten vertegenwoordigen zaken als de huur van gebouwen, de inzet van andere uitvoeringsorganisatie door het RIVM, en de inkoop van vaccins.

In 2018 heeft het RIVM een negatief resultaat gehaald van € 20,5 miljoen.  Dit wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen. Het RIVM heeft geen winstoogmerk.

Balans 2018

De bezittingen van het RIVM staan vertegenwoordigd op de balans.

Activa
De post "voorraden van het RIVM" betreft de voorraad vaccins ten behoeve van het Rijksvaccinatieprogramma (€ 31,3 miljoen). Van de debiteuren en nog te ontvangen posten is het grootste gedeelte (€ 14,4 miljoen) een vordering op ministeries en andere agentschappen. De "liquide middelen" vertegenwoordigen het bedrag dat op balansdatum beschikbaar is om rekeningen te kunnen voldoen.

Passiva
Op basis van de gemiddelde omzet van het RIVM over de afgelopen 3 jaar bedraagt het maximaal toegestane eigen vermogen € 16,7 miljoen. Onderdeel van het eigen vermogen is het resultaat over 2018 van € 20,5 miljoen negatief. De voorzieningen betreft een reservering voor specifieke toekomstige verplichtingen die nog een onzeker karakter hebben. Grootste post op de passiefzijde van de balans is de "nog te betalen posten". Het betreft hier voor een groot gedeelte nog uit te voeren opdrachten van opdrachtgevers. Deze schulden bestaan voor € 35,6 miljoen dan ook uit rechten van ministeries en andere agentschappen.