Eind 2017 had het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1780 medewerkers (1615 fte) in dienst, een stijging van 7% ten opzichte van 2016.  De gemiddelde leeftijd van de RIVM-medewerkers was 46,4 jaar. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016, maar ongeveer gelijk aan 2015.

Van het totaal aantal medewerkers in 2017 was 43,8% man en 56,2% vrouw. Ten opzichte van 2016 is het aandeel vrouwen licht gedaald, maar er waren - evenals voorgaande jaren - wel meer vrouwen dan mannen werkzaam bij het RIVM. In de hogere schalen (vanaf schaal 14) is de verhouding man-vrouw nagenoeg gelijk.

In 2023 moet het RIVM 50 medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben of op detacheringsbasis aan het werk hebben. Zo'n werkplek heeft een arbeidsduur van 25,5 uur per week. Meestal gaat het om inhuur via een sociaal werkbedrijf of een detacheringsbedrijf. Voor 2017 heeft het RIVM ruimschoots aan het gestelde quotum van 20 medewerkers met een arbeidsbeperking voldaan.