Doel

De griepsurveillance heeft als doel om wekelijks het vóórkomen van griepachtig ziektebeeld en infecties door griepvirussen te monitoren. Hierdoor kan een griepepidemie tijdig worden vastgesteld zodat, indien nodig, extra maatregelen kunnen worden genomen om de epidemie af te remmen. Daarnaast gebruikt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de gegevens uit de griepsurveillance om te beoordelen of het griepvaccin effectief is. Of om te onderzoeken hoe een bedreiging van de volksgezondheid zo vroeg mogelijk herkend kan worden. 

Structuur en deelnemende professionals

De gegevens voor de griepsurveillance zijn afkomstig van de NIVEL-huisartsenpeilstations. De peilstation-huisartsen registreren het aantal patiënten met een griepachtig ziektebeeld. Daarnaast nemen zij wekelijks bij enkele van deze patiënten keel-neuswatten af. Het RIVM onderzoekt of deze keel-neusmonsters griepvirussen bevatten en welke griepvirussen dit zijn. Vervolgens voert het Nationaal Influenza Centrum (vestiging Erasmus Medisch Centrum) de verdere karakterisering uit van deze en andere griepvirussen, afkomstig van virologische laboratoria van diverse ziekenhuizen. De incidentie van het griepachtig ziektebeeld en virologische gegevens worden wekelijks gerapporteerd aan het European Centre for Disease Prevention and Control en aan de Wereldgezondheidsorganisatie.

Populatie en representativiteit

De peilstations participerend in NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn, vormen een representatieve groep van ongeveer 60 Nederlandse huisartsen in ongeveer 40 praktijken. Ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking is patiënt bij één van deze huisartsen. De gegevens van de peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, worden gerapporteerd naar leeftijd van de patiënt, regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied.

Verzamelde informatie

In het kader van de griepsurveillance worden symptomen, klinische diagnose, onderliggende aandoeningen, vaccinatiestatus en de vastgestelde ziekteverwekkers geregistreerd. Daarnaast ontvangt het RIVM wekelijks de Nederlandse sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis hiervan kan met wiskundige modellen worden geschat welk deel van eventuele oversterfte door griep wordt veroorzaakt.

Looptijd

De griepsurveillance bestaat sinds 1970. De surveillance van griep vindt wekelijks plaats gedurende het gehele jaar, hoewel het griepseizoen loopt van begin oktober tot en met halverwege mei.

Beperking

In tegenstelling tot de griepsurveillance in de eerste lijn, bestaat er nog geen systeem voor surveillance van ernstige ziekte ten gevolge van griep, zoals opname in het ziekenhuis of overlijden.