Om professionals in de gezondheidszorg en andere geïnteresseerden een goed beeld te geven van de huidige verspreiding van het griepvirus en andere virussen die acute luchtweginfecties veroorzaken publiceert het RIVM wekelijks de stand van zaken. De meest recente data zijn voorlopige cijfers van de afgelopen week, lopend van maandag t/m zondag. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Uitleg over deze surveillance is te vinden op de Griep volgen webpagina

Stand van zaken griep en andere acute luchtweginfecties

De afgelopen week is het aantal mensen met griepachtige klachten dat de huisarts heeft bezocht gedaald ten opzichte van de voorgaande weken. In de keel- en neusmonsters afgenomen bij mensen die zich bij de huisarts meldden met griepachtige klachten, wordt nog steeds het griepvirus (influenzavirus) gevonden. Ook ziekenhuislaboratoria vinden nog griepvirussen. Naast het griepvirus gaan er in Nederland in mindere mate ook andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken, zoals het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2, het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus en het rhinovirus.

Het aantal mensen dat de huisarts bezocht met griepachtige klachten is de afgelopen week (20 t/m 26 maart 2023) met 15 op de 100.000 mensen gedaald ten opzichte van de weken daarvoor. Voor de tiende week achtereen is dit onder de epidemische grens van 58 op de 100.000 mensen. Normaal gesproken is een griepepidemie ten einde wanneer het aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepachtige klachten twee aaneengesloten weken onder de epidemische grens ligt. Op dit moment wordt echter nog een substantiële hoeveelheid influenzavirus gevonden in de keel- en neusmonsters die door huisartsen van de Nivel Peilstations worden afgenomen bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld. Van de 18 monsters die werden afgenomen bij deze patiënten was afgelopen week 17% positief voor influenzavirus, dit is een daling ten opzichte van de weken ervoor. Er werd in de 30 monsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie (waaronder patiënten met een griepachtig ziektebeeld), 3 keer (10%) type B (Victoria-lijn), en 2 keer (7%) type A(H3N2) gevonden. Naast influenzavirus werden in deze monsters ook andere virussen aangetoond, voornamelijk SARS-CoV-2 (7 keer, 23%), rhinovirus (3 keer, 10%) en RS virus (1 keer, 3%).

Ook in gegevens van laboratoria en ziekenhuizen zien we nog steeds een substantiële hoeveelheid griepvirus. In de Virologische Weekstaten was het aantal gemelde influenzavirus type A en B detecties wel lager dan de week ervoor. Dat geldt ook voor het aantal RS-virus en hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus) en rhinovirus detecties. Echter, nog niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de afgelopen week, dus het is aannemelijk dat de aantallen nog stijgen. In de testen die zijn afgenomen in het kader van het zelftestonderzoek van Infectieradar wordt ook nog steeds griepvirus aangetoond, maar in veel lagere percentages dan die van de monsters afgenomen door peilstationhuisartsen.

Bron grafiek: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 

Tabel: Monsters afgenomen bij patiënten met een griepachtig ziektebeeld die hun peilstation huisarts hebben bezocht en positief zijn gevonden voor een virus.

IAZ influenza-achtig ziektebeeld (influenza-achtig ziektebeeld) Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12
Totaal monsters getest 29 18 17 18 18
Totaal griepvirus positief 13 (45%) 9 (50%) 4 (24%) 8 (44%) 3 (17%)
Totaal voor minstens één virus (inclusief griep) positief 24 (78%) 14 (78%) 9 (53%) 14 (78%) 11 (61%)

 

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Let op! De aantallen mensen met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met een griepachtig ziektebeeld worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Zo’n 40 huisartsen praktijken registreren en bemonsteren wekelijks het aantal mensen met een griepachtig ziektebeeld. Daarnaast zijn er ongeveer 100 praktijken die alleen mensen met een griepachtig ziektebeeld bemonsteren. Momenteel doen de meeste mensen met een griepachtig ziektebeeld een zelftest thuis, of worden ze getest door de GGD’en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts. De aantallen mensen met  een positieve SARS-CoV-2 test in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD’en. De actuele cijfers over SARS-CoV-2 staan hier.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

 

Bron grafiek: RIVM. De monsters zijn van deelnemers met een negatieve corona zelftest. 

Het RIVM vraagt deelnemers aan het Infectieradar zelftestonderzoek  een corona zelftest te doen als zij klachten hebben die passen bij corona of bij een andere luchtweginfectie, zoals hoesten, keelpijn, kortademigheid, een loopneus of een verstopte neus. Een deel van deze mensen wordt gevraagd om ook een neus- en keelmonster op te sturen naar het RIVM. Het RIVM onderzoekt of dit monster het coronavirus, een griepvirus of een verkoudheidsvirus bevat. 
Het merendeel van deze mensen met klachten heeft hiervoor niet de huisarts bezocht.

De verhoudingen positieve monsters in het Infectieradar zelftestonderzoek zijn anders dan die voor de resultaten van de Nivel-peilstations. Dit komt omdat een bepaald deel van alle mensen met klachten in de algemene bevolking (Infectieradar) naar de huisarts gaat (Nivel-peilstations). Daardoor is ook de leeftijdsverdeling anders.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.
 

Virologische weekstaten

Sla de grafiek Influenzavirus type A over en ga naar de datatabel

Noot. Niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de meest recente week, het aantal detecties van deze week is daarom nog niet compleet.

vir wk inflB

Sla de grafiek Influenzavirus type B over en ga naar de datatabel

Noot. Niet alle laboratoria hebben hun data gerapporteerd voor de meest recente week, het aantal detecties van deze week is daarom nog niet compleet.

Bron grafiek: virologische diagnostiek rapportages Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie. De laboratoria rapporteren enkel of een type A of B influenzavirus is aangetoond, en niet om welk subtype/lijn het gaat. De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen meldingen van de laboratoria. 

Nationaal Influenza Centrum (NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum))

Gedurende het griepseizoen word er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De karakteriseringen en antivirale gevoeligheid van deze virussen zijn terug te vinden in de meest actuele influenza nieuwsbrief van het NIC.  

Bron grafiek: ingezonden influenzavirussen aan het NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum) (locatie ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) en RIVM). De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen influenzavirussen.

Bron grafiek: ingezonden influenzavirussen aan het NIC Nationaal Influenza Centrum (Nationaal Influenza Centrum) (locatie ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center) en RIVM). De aantallen van de voorgaande en huidige week kunnen veranderen door nagekomen influenzavirussen. 

Griepvaccin 2022/2023

Vanaf 3 oktober 2022 worden de griepvaccins uitgedeeld. De eerste resultaten over de effectiviteit van het griepvaccin 2022/2023 worden in februari 2023 verwacht. Voor meer informatie over het griepvaccin klik hier

Samenvatting griepepidemie 2021/2022

De griepepidemie in het griepseizoen 2021/2022 begon later dan eerdere seizoenen en duurde 13 weken. Ongeveer 127.378 mensen gingen naar de huisarts met griepachtige klachten. Dit waren er minder dan normaal: veel mensen met deze klachten lieten zich testen op het coronavirus en gingen niet naar de huisarts. Naar schatting hebben tussen oktober 2021 en mei 2022 ongeveer 795.000 mensen griep gehad. Mensen zijn vooral ziek geworden van het type A(H3N2) griepvirus.