Met communicatie en voorlichting worden burgers en professionals op de hoogte gebracht van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast is er specifieke voorlichting voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, onder andere om een geïnformeerde keuze mogelijk te maken.

Uitgangspunten communicatie en voorlichting

 • De overheid stelt burgers in staat een geïnformeerde keuze te maken over deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De voorlichting is:
  - adequaat (op de doelgroep afgestemd)
  - objectief (de voor- en nadelen zijn benoemd)
  - relevant (informatie over de juiste onderwerpen).
 • De communicatie-uitingen over het bevolkingsonderzoek darmkanker volgen waar mogelijk de aanpak van de andere bevolkingsonderzoeken. Dat betekent bijvoorbeeld dat er sprake is van een landelijk uniform en eenduidig informatieaanbod, waarvan de inhoud wordt verzorgd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek en de verspreiding door de screeningsorganisaties.
 • Bij het ontwikkelen van communicatieproducten worden burgers, beroepsgroepen en relevante veldpartijen betrokken.

Communicatie met het algemene publiek

Brede communicatie over het bevolkingsonderzoek moet ervoor zorgen dat burgers op de hoogte zijn van het bestaan en het doel van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast draagt de communicatie bij aan de acceptatie van het bevolkingsonderzoek onder de bevolking. Daarbij worden onder andere de volgende communicatiemiddelen ingezet:

Activiteiten die worden uitgevoerd om de bekendheid en acceptatie van het bevolkingsonderzoek te vergroten, zijn door het RIVM-CvB uitgewerkt in een communicatieplan en afgestemd met relevante partijen, waaronder KWFKoningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding Kankerbestrijding en de Maag Lever Darm Stichting.

Communicatie met de genodigden

Voorlichting aan de doelgroep (mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar) heeft verschillende doelen:

 • De doelgroep is op de hoogte van het bestaan en het doel van het bevolkingsonderzoek.
 • De doelgroep is in staat een geïnformeerde keuze te maken om wel of niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.
 • De doelgroep is tijdens alle fasen van het bevolkingsonderzoek op de hoogte van wat er gebeurt of gaat gebeuren. Deelnemers worden zo nodig gerustgesteld en geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen.
 • Het bevolkingsonderzoek sluit goed aan op de diagnostiek in de zorg.
 • Op alle momenten is zorgvuldige communicatie door de bij het bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg betrokken zorgverleners met de doelgroep van belang.

De voorlichtingsmaterialen worden verspreid in het Nederlands en zijn via deze website ook verkrijgbaar in het Engels, Turks en Arabisch. De materialen worden jaarlijks  geactualiseerd.

Communicatie met professionals

Het is belangrijk dat professionals goed zijn voorbereid op hun rol in het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek. In de communicatie met professionals staan vier doelen centraal:

 • Professionals zijn op de hoogte van het bestaan van het bevolkingsonderzoek, het doel en de wijze van invoering.
 • Professionals kunnen hun taken binnen het bevolkingsonderzoek goed uitvoeren. Dat is noodzakelijk voor een goede kwaliteit van het bevolkingsonderzoek.
 • Professionals zijn in staat burgers van goede informatie te voorzien.
 • Professionals zijn op de hoogte van de keten van het bevolkingsonderzoek en hun rol daarin.

Om deze doelen te bereiken worden verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals deze website, een digitale nieuwsbrief, een stand van zaken-brochure, introductiebijeenkomsten en communicatiemiddelen van de regionale screeningsorganisaties en beroepsverenigingen. Bij de introductie van het bevolkingsonderzoek is extra aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering.