Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden.

Het verbeteren van het binnenmilieu op scholen en kindercentra is een speerpunt van de landelijke overheid.

CO2 als indicator voor binnenluchtkwaliteit 

CO2 wordt gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie. Wanneer de concentratie hoog is, is dit een aanwijzing dat stoffen zich kunnen ophopen in het binnenmilieu. Het is alleen een goede indicator als zich mensen in een ruimte bevinden.

Situatie op scholen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de CO2-concentraties in Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80-88% van alle leslokalen voldoet de binnenlucht niet aan de referentiewaarde (1200 ppmparts per million CO2) die in de regelgeving gehanteerd wordt voor de minimumkwaliteit.

Gezondheidsklachten door slechte ventilatie?

Bij te weinig ventilatie in klaslokalen kunnen klachten als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeidheid voorkomen. CO2 veroorzaakt deze effecten niet zelf: klachten ontstaan door te hoge concentraties van andere stoffen die zich ophopen of door te weinig zuurstof. Er zijn aanwijzingen dat een slechte binnenluchtkwaliteit op scholen kan leiden tot een toename in gezondheidsklachten. Harde bewijzen hiervoor ontbreken echter nog (TUTechnische Universiteit Delft, 2007). Verder zijn er aanwijzingen dat bij hoge CO2-concentraties in klaslokalen de leerprestaties van kinderen kunnen verminderen (TNO, 2007).

Bewustwording

Klaslokalen moeten voldoende geventileerd worden om het binnenmilieu gezond te houden. De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en hebben goede ervaringen met de 'ééndagsmethode' om het ventilatiegedrag op basisscholen te verbeteren. Door bewustwording van het belang van een gezond binnenmilieu en verandering van het ventilatiegedrag kan deze methode zorgen voor verbetering van het binnenmilieu in scholen. Maar vaak is ventileren moeilijk omdat er geen of onvoldoende ramen of roosters zijn of omdat deze gesloten worden gehouden in verband met tocht of geluidhinder en inbraak. Voor verdere verbetering van het binnenmilieu op scholen zijn dan bouwkundige aanpassingen van de ventilatievoorzieningen en de inrichting van het schoolgebouw nodig.

Situatie in kinderdagverblijven

In enkele onderzoeken bij kinderdagverblijven is CO2 gemeten. Voor kinderdagverblijven gebruikt de GGD een concentratiegrens van 1000 ppm als indicatie voor te weinig ventilatie. Deze waarde is gekozen omdat in kinderdagverblijven jonge kinderen verblijven die niet goed kunnen aangeven hoe zij zich voelen en bovendien gevoeliger zijn dan oudere kinderen en volwassenen. In 40-89% van de onderzochte kinderdagverblijven werd de grens van 1000 ppm overschreden.