Hieronder vindt u een aantal grafieken uit de 16e ronde van het vragenlijstonderzoek over jongeren.

Naleven jongeren

Sla de grafiek Houden jongeren zich aan de gedragsregels? over en ga naar de datatabel

(1) % aantal keren; (2) % van deelnemers; (3) % van totaal werkuren

Voor bijna alle maatregelen is het percentage jongeren dat aangeeft deze goed na te leven lager dan het percentage deelnemers uit de totale groep. Het verschil is het grootst bij drukte vermijden, voor voldoende frisse lucht zorgen, en 1,5 meter afstand houden. Testen bij klachten is de uitzondering, net als hoesten en niezen in de elleboog: juist meer jongeren geven aan dit te doen dan in de totale groep deelnemers (zie ook Naleven gedragsregels).

Draagvlak jongeren

Sla de grafiek Draagvlak van jongeren om zich aan de gedragsregels te houden over en ga naar de datatabel

Voor alle maatregelen is het draagvlak onder jongeren een stuk lager dan onder alle deelnemers samen bekeken. Het verschil is het grootst bij drukte vermijden, thuiswerken en 1,5 meter afstand houden en mondkapjes in het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer). Bij de hygiënemaatregelen (geen handen schudden en hoesten/niezen in de elleboog) is het verschil het kleinst, gevolgd door testen bij klachten.  (zie ook Draagvlak).

Invloed coronavirus op jongeren

Sla de grafiek Gevoelsmatige dreiging van het coronavirus onder jongeren over en ga naar de datatabel

Jongeren ervaren meer stress en een hulpeloos gevoel als gevolg van het coronavirus dan gemiddeld in de totale groep deelnemers. Tegelijkertijd voelt het virus voor hen minder als dichtbij en zijn ze minder bang. Jongeren maken zich ongeveer evenveel zorgen over het coronavirus als de totale groep deelnemers (zie ook Verklaringen gedrag).

Moeite om gedragsregels na te leven

Sla de grafiek Hoe moeilijk vinden jongeren het om zich aan de gedragsregels te houden? over en ga naar de datatabel

Voor bijna alle maatregelen geven veel meer jongeren aan dat zij moeite hebben om ze op te volgen dan gemiddeld in de totale groep deelnemers. Vooral bij sociaal contactbeperkende maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en zoveel mogelijk thuiswerken is het verschil met de totale groep deelnemers groot. Ook thuisblijven, testen bij klachten, en geen handen schudden vinden jongeren vaak (heel) moeilijk, vergeleken met het gemiddelde. Bij een mondkapje dragen in het ov is het verschil minder groot, hoesten en niezen vinden zij zelfs iets vaker makkelijk (zie ook Verklaringen gedrag).

Omgeving jongeren

Sla de grafiek Wat zien jongeren anderen in de omgeving doen? over en ga naar de datatabel

Voor de meeste maatregelen geven jongeren aan dat zij minder mensen dan gemiddeld in hun omgeving zich hier aan zien houden. Dit geldt vooral voor de sociaal contactbeperkende maatregelen en ‘geen handen schudden’. Jongeren zien juist meer dan gemiddeld de mensen in hun omgeving hoesten/niezen in de elleboog en een mondkapje dragen in het openbaar vervoer (zie ook Verklaringen gedrag).

vertrouwen overheid jongeren

Sla de grafiek Bij het bepalen van de maatregelen denk ik dat de Nederlandse overheid... over en ga naar de datatabel

Meer jongeren hebben een negatief beeld over de ontwikkeling en rechtvaardigheid van het coronabeleid, vergeleken met de totale groep deelnemers. Minder jongeren dan gemiddeld vinden dat de overheid gebruik maakt van de juiste informatie, voldoende uitleg geeft, goed rekening houdt met de verschillende belangen en een eerlijke verdeling maakt van de lasten. Het verschil is het kleinst bij het gebruik maken van de juiste informatie; het verschil is het grootst bij de eerlijke verdeling van de lasten. Van de jongeren heeft 18% vertrouwen in de aanpak van de overheid, tegenover 28% van alle deelnemers (cijfers niet in figuur) (zie ook Communicatie en vertrouwen)

Mentaal welbevinden

Sla de grafiek Mentaal welbevinden jongeren over en ga naar de datatabel

Jongeren geven veel meer dan gemiddeld aan dat zij gestrest zijn, angstig zijn of slaapproblemen hebben. Het verschil is het grootst bij de ervaren stress (zie ook Welbevinden en leefstijl). 

Publicaties

Sinds 30 juni mogen alle kinderen in Nederland vanaf 12 jaar een afspraak maken voor een vaccinatie met het BioNTech/Pfizer vaccin. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen of zij zich willen laten vaccineren; kinderen tussen 12 en 15 beslissen samen met de ouders waarbij de wens van het kind leidend is. Met het oog hierop wordt in een memo inzicht gegeven in de vaccinatiebereidheid van zowel kinderen als ouders; en factoren die samenhangen met deze keuze: Vaccinatiebereidheid bij jongeren (d.d. 2 juli 2021).

Een aantoonbaar doorlopen infectie met het coronavirus leidt mogelijk tot meer vrijheden (‘coronapaspoort’). In de memo Wisselwerking tussen de invoering van een 'coronapaspoort' en het bewust opzoeken van een besmetting (d.d. 12 mei 2021) is onderzocht of sommige mensen bewust een besmetting opzoeken om op die manier meer vrijheden te krijgen.  Ook is gekeken welke factoren zijn hierbij van invloed zijn. 

Op 9 juli 2020 organiseerde de Corona Gedragsunit het webinar Jongeren in de 1,5m samenleving - Van crisis naar herstel met daarin onder andere relevante achtergrondinformatie over de memo. 

In de memo Jongeren in de coronacrisis (d.d. 25 juni 2020) is gekeken hoe jongeren omgaan met de coronamaatregelen. Lukt het om de maatregelen vol te houden en in hoeverre laten jongeren zich testen bij klachten?

Verhalen

Link Voorbeelden uit de praktijk

Bekijk hier meer Voorbeelden uit de praktijk