Een generiek integratief instrumentarium voor CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire ) incidenten (GIFT-CBRN, E/123502) Farahmand, dr. M. (Majid)

Inleiding en motivatie

De noodzaak voor forensisch onderzoek naar Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire )) incidenten is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit is te wijten aan het feit dat dit onderzoeksgebied niet volledig ontwikkeld is voor onderzoek naar incidenten met CBRN agentia. Bovendien lijken meer overtreders bereid te zijn CBRN-agentia te gebruiken om incidenten te veroorzaken. In veel gevallen zal er een behoefte zijn aan forensisch onderzoek naar de oorsprong van de CBRN-agentia evenals aan forensisch onderzoek voor het mogelijk maken van vervolging van strafbare feiten.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het doel van het project is het ontwikkelen van een forensische toolbox met aandacht voor procedures, praktijken en richtlijnen voor CBRN forensische metingen en gebruiksaanwijzingen op Europees niveau. De resultaten kunnen daardoor beter worden gebruikt tijdens een gerechtelijke vervolging om een solide en rechtbank-proof forensisch bewijs te bieden tijdens en na CBRN-incidenten. In dit project zal bij het ontwikkelen van deze toolbox voldoende aandacht zijn voor aspecten van bruikbaarheid, maatschappelijke acceptatie en economische en juridische haalbaarheid, door middel van gericht onderzoek, proefneming of oefeningen in realistische en complexe scenario's.

Aanpak en methoden

Het project consortium bestaat uit 21 verschillende Europese instituten en brengt verschillende expertisegebieden samen. Het project moet voortbouwen op de bestaande kennis en contact onderhouden met nationale en internationale projectpartners op CBRN forensisch gebied. Waar nodig zullen nieuwe technologieën worden ontwikkeld voor de bemonstering, analyse evaluatie, interpretatie en het opnemen van forensisch bewijs met het oog op het bereiken van rechtbank-proof resultaten. Het RIVM gaat o.a. werken aan forensisch laboratorium onderzoek voor biologische decontaminatie. Er zal verder worden samengewerkt tussen twee centra binnen het RIVM (VLH Veiligheid (Veiligheid) en Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)) voor de profilering van zowel radiologische als biologische bronnen.

Verwachte resultaten

Dit project streeft ernaar nieuwe bemonstering- en meetstrategieën te ontwikkelen om op CBRN-besmette plaats delict onderzoek uit te voeren. In het bijzonder zullen nieuwe hulpmiddelen voor vingerafdrukken, CBRN- en DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-bemonstering en analyse worden onderzocht. Om de kloof tussen traditioneel forensisch en CBRN forensisch onderzoek te overbruggen, zal het project voorzien in training en opleiding op het gebied van CBRN forensische wetenschap.

Geplande producten

De forensische toolbox omvat de protocollen voor bemonstering, conservering, transport en opslag, analyse, laboratoriumapparatuur en verslaglegging in het kader van strafrechtelijke zaken. Richtlijnen en procedures moeten zaken omvatten als Good Laboratory Practice (GLP), Quality Assurance (QA), Quality Control (QC) en Standard Operating Procedures (SOP's). De procedures, protocollen en richtlijnen komen tot stand door multidisciplinaire aanpak waarbij de verschillende onderdelen van CBRN gecombineerd worden met forensische kennis.