Ontwikkeling van een systeembeoordeling voor de openbare farmacie (SAD Pharmacy, S/132009) Hegger, drs. I. (Ingrid)

Aanleiding en motivatie

De veranderingen in de gezondheidszorg, zoals de ontwikkeling in de richting van geïntegreerde eerstelijnszorg en vervolgens richting populatiemanagement, hebben gevolgen voor de beroepspraktijk in de openbare apotheek. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kwaliteitsagenda vastgesteld om de ontwikkeling van farmaceutische zorg te bevorderen. De toekomstige apotheker moet een zorgverlener zijn, die multidisciplinair samenwerkt met andere zorgverleners in een sterke, geïntegreerde zorg waarin de patiënt centraal staat. Het is nu aan de apothekers om de kwaliteitsagenda te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
Op dit moment heeft het RIVM slechts beperkt inzicht in de prestaties van en de nieuwe ontwikkelingen in de openbare apotheek. Het is nog niet duidelijk hoe snel de invoering van nieuwe zorgtaken vordert en welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor de kwaliteit, de veiligheid, toegankelijkheid, kosten en effectiviteit van de gezondheidszorg.
Omdat apothekers nauwelijks betrokken zijn bij de VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) proeftuinen voor populatiemanagement die door het RIVM gevolgd worden, hebben we nog niet veel informatie over de integratie van de farmaceutische zorg en de rol van de apotheker in populatiemanagement. Meer inzicht in de ontwikkeling van de farmaceutische zorg is nuttig om
1) de kwaliteitsagenda voor de farmaceutische sector te kunnen monitoren voor beleidsadvies op nationaal niveau,
2) om gemeentes te kunnen voorzien van informatie over de realisatie van hun lokale zorgbeleid en
3) om te beoordelen of wetgeving en toezicht nog toereikend zijn in (nabije) toekomst.

Doel(en)

Het doel van dit project is om inzicht te geven in de farmaceutische zorg geleverd door openbare apotheken in de context van de veranderende eerstelijnsgezondheidszorg en in de mogelijkheden voor het monitoren van farmaceutische zorg in de geïntegreerde eerstelijnszorg. De doelstellingen zijn om een overzicht van de gewenste rol van de apotheker te krijgen, om een conceptueel kader voor 'goede geïntegreerde farmaceutische zorg' te ontwikkelen en om de mogelijkheden voor een monitoringssysteem op basis van valide indicatoren te onderzoeken.

Strategische en innovatieve aspecten

In lijn met de RIVM 2020-strategie en de RIVM visie op Geneesmiddelen en Medische Technologie vergroot dit project de RIVM expertise over farmaceutisch zorgonderzoek en het RIVM netwerk op dit terrein. Een geïntegreerde benadering van het monitoren van farmaceutische zorg in de context van de veranderende eerstelijnszorg is vernieuwend en draagt bij aan andere RIVM producten, zoals Zorgbalans, Landelijke Monitor Populatiemanagement, VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning).

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

Het project geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen in de farmaceutische zorg en in de mogelijkheden om deze ontwikkelingen te volgen. Op basis van deze inzichten kunnen we ons farmaceutische zorgonderzoeker verder uitbreiden. De producten van het project zijn: 1) een bijeenkomst van belanghebbenden, 2) een conceptueel kader voor 'goed geïntegreerde farmaceutische zorg', 3) een RIVM rapport waarin de gewenste rol van de openbare apotheek in de huidige overgang naar patiëntgerichte geïntegreerde zorg wordt beschreven en de opties voor een monitoringssysteem worden gegeven en 4) een wetenschappelijke publicatie over de ontwikkeling van het conceptuele kader en de mogelijke goede indicatoren voor monitoring.

Beoogd vervolg

Wij zijn van plan om extra budget te verwerven om een monitoringssysteem te ontwikkelen voor de farmaceutische zorg door de openbare apotheek. Tijdens het project verkennen we mogelijke nieuwe (lokale) opdrachtgevers voor (farmaceutisch) gezondheidszorgonderzoek en monitoring.