Beter weten wat te doen door goed geïnformeerd te zijn over onwaarneembare beroepsmatige en omgevingsblootstellingen (Eminent, S/121010) Bolte, dr. J.F.B. (John)

Inleiding en motivatie

Dit project beoogt de vaardigheid te versterken om technische informatie beter te begrijpen, zodat mensen beter in staat zijn te besluiten wanneer ze maatregelen moeten treffen om zich te beschermen tegen onwaarneembare risico’s. In het bijzonder gaat het over de manier van presenteren en structureren van informatie, bijvoorbeeld door interactieve en visuele middelen,  hetgeen leidt tot het nemen van weloverwogen besluiten. Het project richt zich vooral op de kwetsbare groep van, over het algemeen, laag opgeleide arbeiders (blauwe-boordenwerkers) met een lage sociaal economische status, opdat zij in staat zijn waar nodig de risico’s en blootstellingen te verlagen.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het hoofddoel van dit project is het verbeteren van methodes om technische informatie over te brengen door de theorie uit de cognitieve psychologie te combineren met de brede praktische ervaring van het RIVM op het gebied communicatie met de leden van de algemene- en de beroepsbevolking tot nog toe.
De onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe ervaren blauwe-boordenwerkers blootstellings- en gezondheidsrisico’s van fysische, chemische of biologische agentia. Welke soort informatie heeft hun voorkeur en in hoeverre stemt dat al of niet overeen met de huidige beschikbare informatie?
  •  Op welke manier verwerken de verschillende groepen (opleidingsniveau - sociaal economische status) de technische informatie over onwaarneembare en mogelijke gezondheidsrisico’s?
  • Hoe kan technische informatie zo gepresenteerd worden dat het beter aansluit bij de manier waarop blauwe-boordenwerkers tegen informatie aankijken, zij het beter kunnen verwerken en het overeenkomt met hun voorkeur voor informatie?
  • Begrijpen blauwe-boordenwerkers de informatie inderdaad beter en kunnen zij beter afgewogen beslissingen nemen als de informatie(vorm) meer overeenkomt met hoe zij informatie ervaren en verwerken?

Aanpak en methoden

De stadia in dit promotieproject zijn:

  • Ontwikkeling van een theoretisch raamwerk
  • Experimenten met bestaande materialen om te testen hoe mensen die informatie verwerken en begrijpen, bijvoorbeeld met een eye-tracking en een klikgeschiedenis
  • Ontwikkelen en testen (effecten) van nieuwe informatiebronnen en –vormen die beter aansluiten bij hoe mensen informatie verwerken en ervaren
  • Ontwikkelen van richtlijnen voor effectieve communicatie over technische blootstellingsinformatie, en verbeteren van opleidingsmateriaal

Verwachte resultaten

De resultaten worden toegepast in opleidingsmiddelen, interactieve trainingsmaterialen en cursussen voor arbeiders, zodat ze in staat zullen zijn om op basis van begrijpbare informatie over blootstelling en risico’s, beheersmaatregelen te treffen.

Geplande producten

Proefschrift, peer-reviewed artikelen, database met een inventaris van communicatiematerialen voor verschillende agentia, richtlijnen en handvatten voor de ontwikkeling van communicatie-materialen, bijdragen aan verschillende websites over beroepsmatige gezondheid en veiligheid.