Overheidscommunicatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, (GOCOMED, S/132007) Weda, drs. M. (Marjolein)

Inleiding motivatie

In Nederland zijn diverse overheidspartijen betrokken bij de communicatie over risico’s en baten van medische producten. Enkele zaken die zich recent in Nederland afspeelden tonen aan dat de huidige overheidscommunicatie rondom medische producten fragmentarisch is en onvoldoende wordt afgestemd tussen de diverse partijen. Ook lijkt een gemeenschappelijke strategie te ontbreken en wordt onvoldoende rekening gehouden met alle belanghebbenden en de wensen/behoeften van burgers.

Doelen

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een communicatieframe voor Nederlandse overheidspartijen, gericht op het informeren van burgers over opduikende risico’s met betrekking tot medische producten. Om dit doel te bereiken zijn de specifieke deeldoelen:

 • het exploreren van de behoeften en verwachtingen van burgers/gebruikers van medische producten;
 • het verkrijgen van inzicht in de factoren die de uitkomst van overheidscommunicatie over medische producten beïnvloeden;
 • het in kaart brengen van de collectieve rollen, verantwoordelijkheden en belangen van de betrokken overheidspartijen;
 • het verkrijgen van inzicht in de relevante belanghebbenden en de wijze waarop deze belanghebbenden in acute situaties bij de communicatie kunnen worden betrokken;
 • het analyseren van de huidige rol(len) en exploreren van de mogelijke toekomstige rol(len) van het RIVM in de risicocommunicatie over medische producten.

Strategische en innovatieve aspecten

Risicocommunicatie over medische producten kreeg tot op heden weinig aandacht vanuit het RIVM, ondanks het feit dat het RIVM betrokken is bij (onderzoek naar) risico’s op het terrein van zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen. Om effectief te kunnen communiceren is kennis nodig van de meest geschikte methoden om te communiceren, daarbij rekening houdend met de behoeften/wensen van burgers. Ook vereist risicocommunicatie door meerdere overheidspartijen inzicht in de factoren die de uitkomst in geval van meerdere partijen beïnvloeden.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertiseRapport: ‘Governmental risk communication on medical products: a search for best practices in case of multiparty involvement.’

 • Rapport: ‘Governmental risk communication on medical products: a search for best practices in case of multiparty involvement.’
 • Wetenschappelijke publicatie: ‘Governmental risk communication on medical products: public needs and expectations.’
 • Flowchart: ‘Communication framework for Dutch governmental parties.’
 • Expertiseontwikkeling bij het RIVM van de kennis en kunde met betrekking tot risicocommunicatie rondom medische producten.
 • Horizontale verbinding tussen de diverse RIVM-sectoren en uitbreiding van het RIVM-netwerk in het veld van sociale wetenschappen.
 • Versterking van de positie van het RIVM als onafhankelijk kenniscentrum binnen het Nederlandse netwerk van overheidspartijen betrokken bij medische producten.

Beoogd vervolg I

 • mplementatie van een concept RIVM Academy module voor risicocommunicatie, gezamenlijk met andere SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM )-projecten voor expertiseopbouw op het terrein van risicocommunicatie (o.a. PRECURSOR, GRASP).
 • Bediscussiëren van de mogelijke toekomstige rol(len) van het RIVM in de risicocommunicatie over medische producten richting burgers.