De stikstofconcentratie in het recente neerslagoverschot op landbouwbedrijven vertoont een dalende trend. Deze daling hangt samen met het mestbeleid van de afgelopen decennia. Andere componenten laten weinig verandering zien.

Nitraat is de belangrijkste stikstofcomponent. Sinds het begin van de jaren negentig vertoont de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven een dalende trend (Figuur 1). Dit duidt erop dat het mestbeleid van de overheid gedurende de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad op de waterkwaliteit. Deze daling is minder duidelijk over recente jaren. 

 

 

Figuur 1. Bedrijfsgemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water in de vier grondsoortregio’s; gemiddelde gemeten waarden en gestandaardiseerde waarden in de Zand- en Kleiregio. De jaartallen op de x-as markeren 1 januari van elk jaar. In de legenda wordt het gemiddeld aantal deelnemers gedurende de getoonde meetperiode aangegeven.

 

De nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit de wortelzone is gemiddeld hoger op landbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio dan op bedrijven in de Klei- en Veenregio. De grondsoort blijkt een belangrijke factor voor de concentratie van nutriënten in het water op landbouwbedrijven. De invloed van de grondsoort is minstens zo groot als de invloed van het bedrijfstype en daarmee de bemestingspraktijk.