Factsheet gezondheidseffecten van windturbinegeluid

In september 2021 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de factsheet Gezondheidseffecten van windturbinegeluid gepubliceerd. De factsheet geeft een overzicht van wat nu bekend is over gezondheidseffecten van geluid van windturbines.

  • Hoeveel geluid maakt een windturbine?
  • Welke  informatie is er over gezondheidseffecten door windturbinegeluid?
  • Welke wetgeving en normen zijn er in Nederland  voor geluid van windturbines?

De factsheet geeft de huidige stand van zaken weer en beantwoordt deze vragen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op rivm.nl/windenergie

september 2021

3D Omgevingsmodel Geluid landsdekkend beschikbaar via PDOK

Het artikel ‘3D Omgevingsmodel Geluid landsdekkend beschikbaar via PDOK’ is gepubliceerd in het tijdschrift Geo-Info door een groep auteurs, waaronder Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het artikel beschrijft de nieuwe dataset. En licht toe hoe het model tot stand is gekomen en uitleg over de doorontwikkeling van het model.

Bron: Geo-Info 02-21

Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid: Nationale Meetstrategie. Kaders en inventarisatie meetsystemen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft samen met het NLRNationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut een nationale meetstrategie voor vliegtuiggeluid ontwikkeld. De meetstrategie richt zich op twee doelen: de huidige rekenmodellen valideren en betrouwbare informatie geven aan omwonenden van luchthavens. Het rapport Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid – Nationale Meetstrategie beschrijft de criteria voor het uitvoeren van metingen van vliegtuiggeluid. 

8 juli 2021

Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport de gelijkwaardigheidscriteria voor Schiphol geanalyseerd. Het stelsel van de gelijkwaardigheidscriteria is gebaseerd op de geluidcontouren voor vliegtuiggeluid, de woningbestanden en de blootstelling-respons relaties. Het RIVM constateert dat de wijzigingen hierin niet altijd navolgbaar zijn geweest en niet hebben geleid tot toepassing van de meest actuele gegevens.

28 mei 2021

BGE Gegevens Test: Professionals aan de slag met de geluidbrongegevens voor de basisgeluidemissie

Op 2 en 29 juni 2021 organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Programma Aan de slag met de Omgevingswet de BGE Gegevenstest. Daarbij onderzoeken professionals van gemeenten en omgevingsdiensten op welke manieren de nodige geluidbrongegevens verzameld en vastgelegd kunnen worden. Geluidbrongegevens moeten op termijn worden aangeleverd aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De resultaten van de BGE Gegevens Test zijn beschikbaar in juli op de websites rivm.nl/cvgg en IPLO.nl.

28 mei 2021

Nieuwe gezondheidskundige richtlijnen voor omgevingsgeluid. Nadere gezondheidskundige analyses 

In 2018 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de richtlijnen voor geluid uitgebracht en in 2020 publiceerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport over de betekenis daarvan  voor het Nederlands beleid. Nu geeft het RIVM nu een uitgebreidere uitleg bij zijn conclusies over de gezondheidseffecten van geluid afkomstig van wegen, spoor en vliegtuigen.

12 mei 2021

Gezondheidseffecten van windturbinegeluid: een overzicht

De Nederlandse vertaling van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapport “Health effects related to wind turbine sound: an update” is gepubliceerd. Het Zwitserse Federale Milieubureau vroeg het RIVM de literatuur over negatieve effecten van  geluid van windturbines op gezondheid van omwonenden te verzamelen. Het gaat om effecten als hinder, slaapverstoring en cardiovasculaire en metabole effecten. 

19 april 2021

3D omgevingsmodel Nederland

Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft het artikel ‘3D omgevingsmodel Nederland’ gepubliceerd in het tijdschrift Geluid. In het artikel beschrijft hij de achtergrond van deze nieuwe dataset. Ook geeft hij een inkijkje in de verdere ontwikkeling van het landelijke 3D omgevingsmodel Geluid.

maart 2021

Een vernieuwd dataportaal met geluidmetingen

Op 25 januari 2021 is een nieuw versie van het Samen Meten dataportaal gelanceerd. Daarop staan nu ook geluidmetingen, naast de al bekende lucht- en waterkwaliteitsmetingen. De data zijn afkomstig van geluidmeters van onder andere Sensor.Community en een aantal geluidmeters die nu getest worden bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. Het aantal datapunten zal naar verwachting steeds verder worden uitgebreid.

26 januari 2021

Het rekenvoorschrift geluid onder de Omgevingswet

De Omgevingswet verandert veel wetten en regels. Dat geldt ook voor het reken- en meetvoorschrift geluid. Het is een grote wijziging die veel verder gaat dan het reguliere onderhoud van het reken- en meetvoorschrift. Arnaud Kok, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, beschrijft de belangrijkste aanpassingen van de rekenregels voor weg- en railverkeer in een artikel in het tijdschrift Geluid.

december 2020

Geluidmonitor: meten en valideren

Eef Joosten, projectleider Geluidmonitor bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceerde het artikel ‘Geluidmonitor: meten en valideren’ in het tijdschrift Geluid. Het artikel gaat in op de monitoringsresultaten van de Geluidmonitor – Nader Onderzoek en welke rol de uitkomsten van het Nader Onderzoek spelen het Reken- en Meetvoorschrift Geluid.

december 2020

Informatiemodel Geluid versie 1.0 beschikbaar

De geluidgegevens die  het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan aanleveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. In het informatiemodel staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan die gegevens straks moeten voldoen. In de versie 1.0 zijn de reacties uit de consultatie verwerkt.

23 november 2020

Overzicht van literatuur over gezondheidseffecten geluid windturbines

Heeft het geluid van windturbines negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden? Het Zwitserse Federale Milieubureau vroeg het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de literatuur op een rij te zetten die daarover verscheen tussen 2017 en medio 2020. Vragen over gezondheidseffecten spelen ook in Zwitserland een prominente rol in de lokale discussies over plannen voor windparken.

29 oktober 2020

Factsheet Laagfrequent Geluid

In september 2020 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een vernieuwde versie van de Factsheet Laagfrequent Geluid gepubliceerd. De factsheet geeft een beknopt overzicht van wat nu bekend is over laagfrequent geluid (LFG).

  • Wat zijn bronnen van LFG?
  • Is er wetgeving of zijn er richtlijnen om hinder te beperken?
  • Hoe wordt LFG gemeten?
  • Wat is bekend over effecten van LFG op gezondheid?

De factsheet geeft de huidige stand van zaken weer en beantwoordt deze vragen.

25 september 2020

Ernstige hinder en slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019

Wegverkeer is een belangrijke bron van ernstige geluidhindenstige hinder en slaapverstoringr en ernstige slaapverstoring. Vooral brommers en motoren  veroorzaken ernstige geluidhinder. Andere belangrijke bronnen van geluidoverlast zijn activiteiten van buren en geluid van vliegverkeer.  Dit blijkt uit het onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019.

25 september 2020

Geluidmetingen voor en tijdens de lock-down

Eef Joosten, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft het artikel ‘Geluidmetingen voor en tijdens de lock-down’ in het tijdschrift Geluid gepubliceerd. In dit artikel gaat ze in op de impact die de maatregelen tegen het coronavirus hebben op het geluid van snelwegen, spoorwegen en Schiphol.

september 2020

Onderzoek afname verkeersgeluid tijdens intelligente lockdown

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht met geluidmetingen hoeveel minder verkeersgeluid er was tijdens de intelligente lockdown. Het geluid van snelwegen bleek gemiddeld 4 decibel lager te zijn. Bij het spoorverkeer daalde het geluid met 5 decibel en rond Schiphol met 9 decibel. 

18 september 2020

WHO-richtlijnen voor geluid. Consequenties voor het Nederlandse beleid

In het tijdschrift Geluid is een artikel gepubliceerd over het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoek naar de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid. En wat de gevolgen zijn voor het Nederlandse beleid. In het artikel worden de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid uitgelegd. Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid moeten worden aangepast als Nederland wil handelen volgens de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid. 

september 2020