3D omgevingsmodel Nederland

Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft het artikel ‘3D omgevingsmodel Nederland’ gepubliceerd in het tijdschrift Geluid. In het artikel beschrijft hij de achtergrond van deze nieuwe dataset. Ook geeft hij een inkijkje in de verdere ontwikkeling van het landelijke 3D omgevingsmodel Geluid.

Maart 2021

Een vernieuwd dataportaal met geluidmetingen

Op 25 januari 2021 is een nieuw versie van het Samen Meten dataportaal gelanceerd. Daarop staan nu ook geluidmetingen, naast de al bekende lucht- en waterkwaliteitsmetingen. De data zijn afkomstig van geluidmeters van onder andere Sensor.Community en een aantal geluidmeters die nu getest worden bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven. Het aantal datapunten zal naar verwachting steeds verder worden uitgebreid.

26 januari 2021

Het rekenvoorschrift geluid onder de Omgevingswet

De Omgevingswet verandert veel wetten en regels. Dat geldt ook voor het reken- en meetvoorschrift geluid. Het is een grote wijziging die veel verder gaat dan het reguliere onderhoud van het reken- en meetvoorschrift. Arnaud Kok, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, beschrijft de belangrijkste aanpassingen van de rekenregels voor weg- en railverkeer in een artikel in het tijdschrift Geluid.

December 2020

Geluidmonitor: meten en valideren

Eef Joosten, projectleider Geluidmonitor bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceerde het artikel ‘Geluidmonitor: meten en valideren’ in het tijdschrift Geluid. Het artikel gaat in op de monitoringsresultaten van de Geluidmonitor – Nader Onderzoek en welke rol de uitkomsten van het Nader Onderzoek spelen het Reken- en Meetvoorschrift Geluid.

december 2020

Informatiemodel Geluid versie 1.0 beschikbaar

De geluidgegevens die  het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan aanleveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. In het informatiemodel staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan die gegevens straks moeten voldoen. In de versie 1.0 zijn de reacties uit de consultatie verwerkt.

23 november 2020

Overzicht van literatuur over gezondheidseffecten geluid windturbines

Heeft het geluid van windturbines negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden? Het Zwitserse Federale Milieubureau vroeg het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de literatuur op een rij te zetten die daarover verscheen tussen 2017 en medio 2020. Vragen over gezondheidseffecten spelen ook in Zwitserland een prominente rol in de lokale discussies over plannen voor windparken.

29 oktober 2020

Factsheet Laagfrequent Geluid

In september 2020 heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een vernieuwde versie van de Factsheet Laagfrequent Geluid gepubliceerd. De factsheet geeft een beknopt overzicht van wat nu bekend is over laagfrequent geluid (LFG).

  • Wat zijn bronnen van LFG?
  • Is er wetgeving of zijn er richtlijnen om hinder te beperken?
  • Hoe wordt LFG gemeten?
  • Wat is bekend over effecten van LFG op gezondheid?

De factsheet geeft de huidige stand van zaken weer en beantwoordt deze vragen.

25 september 2020

Ernstige hinder en slaapverstoring. Monitoringsgegevens Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019

Wegverkeer is een belangrijke bron van ernstige geluidhindenstige hinder en slaapverstoringr en ernstige slaapverstoring. Vooral brommers en motoren  veroorzaken ernstige geluidhinder. Andere belangrijke bronnen van geluidoverlast zijn activiteiten van buren en geluid van vliegverkeer.  Dit blijkt uit het onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) 2019.

25 september 2020

Geluidmetingen voor en tijdens de lock-down

Eef Joosten, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft het artikel ‘Geluidmetingen voor en tijdens de lock-down’ in het tijdschrift Geluid gepubliceerd. In dit artikel gaat ze in op de impact die de maatregelen tegen het coronavirus hebben op het geluid van snelwegen, spoorwegen en Schiphol.

september 2020

Onderzoek afname verkeersgeluid tijdens intelligente lockdown

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht met geluidmetingen hoeveel minder verkeersgeluid er was tijdens de intelligente lockdown. Het geluid van snelwegen bleek gemiddeld 4 decibel lager te zijn. Bij het spoorverkeer daalde het geluid met 5 decibel en rond Schiphol met 9 decibel. 

18 september 2020

WHO-richtlijnen voor geluid. Consequenties voor het Nederlandse beleid

In het tijdschrift Geluid is een artikel gepubliceerd over het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoek naar de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid. En wat de gevolgen zijn voor het Nederlandse beleid. In het artikel worden de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid uitgelegd. Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid moeten worden aangepast als Nederland wil handelen volgens de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid. 

september 2020

Trillingen door treinen nu beter voorspelbaar

Trillingen door treinen kunnen overlast veroorzaken voor omwonenden. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de verwachte trillingsniveaus berekend kunnen worden. Het nieuwe rekenmodel ‘Spoortrillingen’ wordt ook gebruikt in een onderzoek naar wonen langs het spoor. In dat onderzoek wordt de omvang van blootstelling aan trillingen in beeld gebracht.

22 juni 2020

Factoren voor invloed op geluid langs rijkswegen en het spoor onderzocht

Verschillen tussen berekend geluid en gemeten geluid langs rijkswegen komen vooral door de rekenmethodiek. De verschillen zijn grotendeels te verklaren door de manier waarop een rekenmethode omgaat met factoren zoals de effecten van autobanden en de staat van het wegdek. Dat blijkt uit de Geluidmonitor 2018 – Nader Onderzoek.

12 juni 2020

Verander gezondheidsverbetering in beleid voor omgevingsgeluid

Gezondheidsschade door omgevingsgeluid doet zich eerder voor dan tot nu toe werd aangenomen. Door gebruik te maken van de inzichten van de WHO-richtlijnen uit 2018 kan het Nederlandse beleid voor omgevingsgeluid worden verbeterd, zodat negatieve gezondheidseffecten door geluid worden beperkt of voorkómen.

5 juni 2020