Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht de milieubelasting van meer dan 200 voedingsmiddelen. Het gaat vooral om voedingsmiddelen die veel geconsumeerd worden in Nederland, zoals aardappelen, melk, brood en appels. De cijfers laten zien in welke mate deze voedingsmiddelen het milieu belasten.

De methode die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in dit onderzoek heeft toegepast is de Levenscyclusanalyse (LCALife Cycle Analyses).
Met de LCA is de milieubelasting in kaart gebracht voor de volgende milieu-indicatoren:

  • broeikasgasemissies
  • vermesting van zoet en van zout water
  • verzuring van de bodem
  • landgebruik
  • blauw waterverbruik (irrigatiewater)

Data beschikbaar op Statline

De levenscyclusdata milieubelasting voedingsmiddelen zijn beschikbaar op Statline. De voedingsmiddelen zijn daar verdeeld over verschillende productgroepen. Er zijn twee tabellen met gegevens over de levenscyclus van wieg-tot-consumptie en van wieg-tot-distributie. De resultaten zijn vooral bruikbaar voor verder onderzoek naar het verduurzamen van voedingspatronen.

Onderzoek op basis van de data

In de studie Greenhouse Gas Emissions and Blue Water Use of Dutch Diets and Its Association with Health zijn de milieugegevens gekoppeld aan gegevens over de dagelijkse voedselconsumptie in Nederland. Op deze manier zijn de broeikasgasemissies en het blauw watergebruik die gepaard gaan met voedselconsumptie berekend. Dit onderzoek laat zien dat volgens het huidige voedingspatroon in Nederland vlees, zuivel en niet-alcoholische dranken het meest bijdragen aan de dagelijkse voedingsgerelateerde broeikasgassen. De consumptie van niet-alcoholische dranken, fruit en vlees zorgt voor het grootste (irrigatie)waterverbruik. Eten volgens de Richtlijnen Gezonde Voeding 2015, draagt bij aan een lagere broeikasgas emissie en geeft een iets hoger waterverbruik.  Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sustainability.

Vragen?

Meer specifieke vragen over de dataset? Mail ons via lcavoedsel@rivm.nl