Infectieziekte-informatie voor professionals

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten in Nederland.

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) staat onder leiding van prof. dr. Jaap van Dissel. Het CIb voert regie over de infectieziektebestrijding vanuit een nationale en internationale optiek. Dat betekent dat bij grote (landelijke) uitbraken de coördinatie van en communicatie over de bestrijding in handen is van het CIb. Dit in aansluiting op lokale en regionale infectieziektebestrijding. Daarnaast formuleert het CIb het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid en geeft advies aan de overheid en de professionals in de praktijk. Het verricht hiertoe zelf wetenschappelijk onderzoek. Ook draagt het CIb bij aan de expertiseontwikkeling, kwaliteit en uniformiteit van de infectieziektebestrijding. Het zorgt voor heldere en betrouwbare communicatie naar publiek en professionals en voor een effectieve internationale samenwerking.

Het CIb bestaat uit vijf centra waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit zijn het 

Opdrachtgevers en samenwerking

Het CIb werkt samen met lokale uitvoerders van de infectieziektebestrijding en met de overheid. Het wisselt in Europees verband kennis en ervaring uit op het gebied van surveillance, onderzoek en beleid. Daartoe wordt nauw samengewerkt met het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm. Er wordt deelgenomen aan vele Europese en andere internationale samenwerkingsverbanden. Het CIb is aanspreekpunt voor het ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Signalerings- en responsservices

Het CIb beheert verschillende berichtenservices die zijn bedoeld om professionals in de infectieziektebestrijding op de hoogte te houden van infectieziektesignalen.

Signaleringsoverleg infectieziekten
Voor artsen. Infectieziektesignalen uit binnen- en buitenland worden besproken tijdens het signaleringsoverleg. Signalen kunnen bijvoorbeeld uitbraken zijn, nieuwe of onverwachte infectieziekten of trends. De signalen worden gebruikt om waar nodig bestrijdingsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Meer informatie.

Signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie
Het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie (SO-ZI/AMR) is een overlegstructuur om uitbraken van antibioticaresistente micro-organismen in ziekenhuizen die een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid (snel) op te merken. Meer informatie.

Signaleringsoverleg zoönosen
In het signaleringsoverlegzoönosen (SO-Z) beoordelen deskundigen uit zowel de humane als de veterinaire sector op gestructureerde wijze regionale, landelijke en internationale signalen van (mogelijk) zoönotische aard afkomstig uit verschillende sectoren en dierreservoirs. In het SO-Z wordt beoordeeld of er naar aanleiding van de signalen vervolgacties noodzakelijk zijn. Meer informatie.

Inf@ct

Uitsluitend  voor de volgende beroepsgroepen:

  • artsen en verpleegkundigen infectieziektenbestrijding van GGD'en
  • artsen-microbioloog (leden NVMM)
  • (pediatrisch) internisten-infectiologen (leden VIZ)
  • deskundigen infectiepreventie (leden VHIG)
  • Daarnaast kunnen medische vertegenwoordigers van koepelorganisaties en inspecties deelnemen om relevante signalen door te geven aan hun achterban. Meer informatie.

LabInf@ct voor artsen-microbioloog. Meer informatie.

 

 

 

Home / Onderwerpen / I / Infectieziekte-informatie voor professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu