Binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt door alle partijen gestreefd naar hoge kwaliteit, goede bereikbaarheid en betaalbaarheid. Dit is essentieel voor een optimaal ‘aanbod’ voor de doelgroepen van het bevolkingsonderzoek. Twee documenten, het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker en het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek borstkanker, dragen hieraan bij. Het Beleidskader en de Uitvoeringskaders vormen samen een beeld van de rollen en taken van de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek en van de onderlinge samenhang, afspraken en wettelijke kaders die van toepassing zijn.

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker beschrijft hoe het bevolkingsonderzoek uitgevoerd dient te worden. De uitgangspunten zijn de wettelijke- en beleidsmatige kaders zoals beschreven in het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken Kanker. Het Uitvoeringskader beschrijft het huidige primair proces, de huidige rolverdeling (taken en verantwoordelijkheden) van de betrokken partijen en de kwaliteitseisen waaraan elke partij of de uitvoering moet voldoen. Waar nodig wordt verwezen naar aparte documenten waarin deze eisen zijn vastgelegd.

De doelgroep van dit Uitvoeringskader zijn alle (medisch) professionals die betrokken zijn bij:

  • de regionale coördinatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en aansluitende diagnostiek en behandeling/surveillance, en
  • de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek.

Dit ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker‘ is samengesteld op basis van de beschikbare informatie over het bevolkingsonderzoek. Het is onder verantwoordelijkheid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CVBCentrum voor Bevolkingsonderzoek en met advies van de Werkgroep Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker en de Programmacommissie Bevolkingsonderzoek Borstkanker tot stand gekomen.

Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker

Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BBKBeleidskader Bevolkingsonderzoeken naar kanker) biedt organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker een gemeenschappelijk beeld van het doel, de uitgangspunten, randvoorwaarden, en organisatie ervan.

Het Beleidskader geeft een overzicht van de door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde wettelijke en beleidsmatige kaders voor de bevolkingsonderzoeken. Daarnaast beschrijft het de samenwerking en onderlinge verhoudingen van partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van deze bevolkingsonderzoeken. Bovendien wordt ingegaan op voorwaarden die nodig zijn om de bevolkingsonderzoeken naar kanker effectief, efficiënt en met een hoge kwaliteit uit te voeren.

Het document is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het RIVM-CVB en is geadviseerd door de programmacommissies van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.