Advisering door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met betrekking tot luchtkwaliteit vindt meestal plaats in een van de volgende situaties:

  1. Aan een gemeente bij ruimtelijke planvorming (bouwprojecten, herbestemmen, verkeerscirculatieplannen, als deel van een Omgevingsplan, etc.) (beleidsadvisering);
  2. Aan een gemeente bij het opstellen van luchtkwaliteitsbeleid (uitvoering NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), voortkomend uit een Omgevingsvisie, als programma onder de Omgevingswet of    voortkomend uit andere eigen (politieke) ambities) (beleidsadvisering);
  3. Aan een bewoner (meldingen) of bewonersgroep (voorlichting) naar aanleiding van bezorgdheid of ervaren overlast en/of gezondheidseffecten.

Er zijn ook mengvormen denkbaar. Ten behoeve van de overzichtelijkheid maken we in dit hoofdstuk onderscheid tussen bovengenoemde situaties. Voor iedere situatie wordt beschreven hoe deze vanuit de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kan worden aangepakt, met daarbij een inhoudelijke onderbouwing. Voor bepaalde thema’s zijn in deze richtlijn kaders met GGD-adviezen opgenomen. Deze adviezen zijn opgesteld door de Werkgroep Lucht van de Vakgroep Milieu en Gezondheid (GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland) en zijn ten behoeve van de GGD advisering in de praktijk en zijn voor GGD medewerkers ook als losse bladen te downloaden via het besloten cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu) online platform milieu en gezondheid (cgm.healthandsafety.nl, zoekterm: titel van het kader).
Vanzelfsprekend is een andere aanpak of andere inhoudelijke afweging mogelijk, lever waar mogelijk maatwerk.