Benzeen is een cirkelvormige koolwaterstof die hoofdzakelijk wordt uitgestoten door het wegverkeer. Andere bronnen zijn houtkachels en open haarden. Ruim de helft van het benzeen in de lucht is afkomstig uit het buitenland.

Blootstelling aan benzeen vindt voornamelijk plaats via inademing. Benzeen is door het IARC International Agency for Research on Cancer (International Agency for Research on Cancer) geclassificeerd als carcinogeen voor mensen (groep 1)(IARC 2012). Benzeen veroorzaakt acute myeloïde leukemie en is daarnaast in verband gebracht met acute en chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. Omdat benzeen kankerverwekkend is, is er geen veilige concentratie waaronder geen effecten voorkomen. Er kan altijd gezondheidswinst worden behaald door reductie van de uitstoot.

Cohort onderzoek beroepsmatige blootstelling

Uit cohort-onderzoek naar de beroepsmatige blootstelling aan benzeen (8 uur per dag, 5 dagen per week, gedurende 40 jaar) is een verhoogd risico van tussen de 0.036 en 5.1 extra gevallen van leukemie per 1000 werknemers berekend bij een blootstelling aan gemiddeld aan 3,2 mg/m3 benzeen. Dit zijn concentraties die in de leefomgeving eigenlijk niet voorkomen.

Op basis van de beschikbare gegevens heeft de WHO World Health Organization (World Health Organization) een risicoschatting gemaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2000, 2019) stelt dat er geen veilig niveau voor benzeen kan worden gedefinieerd. Een concentratie van 1,7 ug/m3 kubieke meter (kubieke meter) komt, bij levenslange blootstelling, overeen met een extra kans op kanker bij van 1 op de 100.000. Deze waarde wordt, gebaseerd op deze risicoschatting door o.a. het Europees Milieu Agentschap gehanteerd als een Europees referentieniveau ('Reference Level') (EEA, 2020).

Referenties

  • IARC International Agency for Research on Cancer (International Agency for Research on Cancer) (2012)  Chemical agents and related occupations.  IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 100F: A review of human carcinogens. Lyon: IARC
  • Velders GJM, Aben JMM, Geilenkirchen GP general practitioner (general practitioner), et al. (2017) Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2017 RIVM Rapport 2017-0117
  • WHO World Health Organization (World Health Organization) (2000) Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications, European Series, No 91. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe
  • EEA (2020) Air Quality in Europe - 2020 report, EEA-report 9/2020