Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid

27-07-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 19 t/m 25 juli

Tot en met zondag 25 juli zijn in Nederland naar schatting 20,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,2 miljoen eerste vaccinaties en bijna 8 miljoen tweede vaccinaties. In de groep 30-39 jaar hebben inmiddels ruim 1,4 miljoen mensen een eerste vaccinatie gehad. Van alle 50-plussers is ruim 80 procent volledig gevaccineerd, oplopend tot 88% van alle 80 – 89 jarigen.

Opkomst 12-17 jaar stijgt verder door

In de 27e vaccinatierapportage  van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is te zien dat de opkomst in de groep 12-17 jarigen verder is toegenomen. In deze groep hebben 482.186 jongeren (41%) t/m week 29 een eerste vaccinatie gekregen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Geografische spreiding

Kijkend naar Nederland is te zien dat de opkomst in het oosten en zuiden, met uitzondering van Zeeland, in meerdere leeftijdsgroepen hoger is dan in andere delen van ons land. We zien dit zowel onder de 65 plussers die volledig gevaccineerd zijn, als in de opkomst voor de groep 45 – 64 jarigen. Ook in de groep 25 - 44 jarigen tekent dit beeld zich al voorzichtig af.
Geheel nieuw is dit niet. Landelijke cijfers van de opkomst voor vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma laten eenzelfde beeld zien. Ook hier zien we een hogere opkomst in het oosten en zuidoosten van het land en een lagere opkomst in gemeenten in de Biblebelt en in enkele grote steden.

Vaccinatiegraad stijgt nog steeds

In de verschillende leeftijdsgroepen van 70 jaar en ouder neemt de vaccinatiegraad nog maar licht toe; de meeste mensen in deze groepen zijn al volledig gevaccineerd. In de groep 70-79 jaar is 90% volledig gevaccineerd. In de jongere leeftijdsgroepen neemt vaccinatiegraad wekelijks nog toe. In de groep 45 - 49 jaar en de groep 40 - 44 jaar nam de vaccinatiegraad in de afgelopen week toe tot respectievelijk 65% en 56%.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 25 juli 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 29 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Startdatum2 Eerste dosis3 Tweede dosis Totaal
GGD 90-plussers 26-1-2021 68.451 65.844 134.295
GGD 85-89-jarigen 29-1-2021 189.615 184.643 374.258
GGD 80-84-jarigen 5-2-2021 377.492 368.607 746.099
GGD 75-79-jarigen 6-3-2021 574.353 557.760 1.132.113
GGD 70-74-jarigen 6-4-2021 862.491 826.466 1.688.957
GGD 65-69-jarigen 19-4-2021 803.526 755.797 1.559.323
GGD 60-64-jarigen   148.498 76.851 225.349
GGD 55-59-jarigen 27-4-2021 1.026.103 916.302 1.942.405
GGD 50-54-jarigen 20-5-2021 1.021.180 668.444 1.689.624
GGD 45-49-jarigen 26-5-2021 865.719 673.519 1.539.238
GGD 40-44-jarigen 29-5-2021 742.590 466.714 1.209.304
GGD 35-39-jarigen 1-6-2021 690.917 307.481 998.398
GGD 30-34-jarigen 7-6-2021 664.068 158.740 822.808
GGD 25-29-jarigen 11-6-2021 634.295 123.181 757.476
GGD 18-24-jarigen 15-6-2021 903.180 163.743 1.066.923
GGD 12-17-jarigen 22-6-2021 482.186 15.574 497.760
GGD Leeftijd onbekend   22.650 1.292 23.942
Huisartsen (geschat)4,5   15-2-2021 1.228.627 1.088.917 2.317.544
Overig (geschat)4,6   6-1-2021 925.625 477.990 1.403.615
Totaal7     12.231.566 7.897.865 20.129.431
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. Door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen naar leeftijd, zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021), personen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (vanaf 06-05-2021) en thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico (vanaf 18-05-2021). De startdatum in de tabel heeft betrekking op de leeftijdsgroep. Op de Waddeneilanden is vanaf 16-02-2021 gestart met het vaccineren van 75-79-jarigen (60-79-jarigen voor Vlieland en Schiermonnikoog) en vanaf 25-05-2021 met 18-plussers. De 60-64-jarigen werden in eerste instantie voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX; vanaf 05-06-2021 mogen zij ook bij de GGD een afspraak maken voor vaccinatie met COM/SPX. De 60-64-jarigen in deze tabel betreffen voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Het betreft dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep. Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (65-67-jarigen), kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (VAX) over heeft na het vaccineren van 60-64-jarigen. Deze groep mag zelf kiezen of zij ingaat op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laat vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Vanaf 16-07-2021 krijgen personen die gevaccineerd zijn met VAX als eerste dosis, de mogelijkheid om voor de tweede dosis gevaccineerd te worden met COM bij de GGD. Dit betreft met name 60-64 jarigen. Zolang deze vaccinaties nog niet te herkennen zijn als tweede dosis in de data zullen deze meegeteld worden bij de eerste dosis. Dit geldt voor alle tweede doses gegeven door de GGD waarbij de eerste vaccinatie door een andere uitvoerder dan de GGD is toegediend.
 4. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door de overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijk registratiesysteem CIMS. Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 5. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de prakrijk nog toediening plaatsvinden.
 6. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft. 
 7. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 554.260 vaccinaties door de GGD, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.

grafiek vaccinatiegraad eerste vaccinatie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 1: Cumulatieve opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie naar leeftijdsgroep en week, week 1 t/m week 29, 2021.1−6

 1. Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 = 11-17 januari 2021, etc.
 2. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar leeftijdsgroep, CIMS, 2021. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de opkomst per leeftijdsgroep omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
 3. In tegenstelling tot de andere leeftijdsgroepen zijn de 60-64-jarigen voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april werd VAX tijdelijk niet toegediend.
 4. Gevaccineerden die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst iets overschat wordt. Aangezien het om een beperkt aantal personen gaat, is dit verwaarloosbaar.
 5. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking een bepaalde dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 6. Vanaf 16-07-2021 krijgen personen die gevaccineerd zijn met VAX als eerste dosis, de mogelijkheid om voor de tweede dosis gevaccineerd te worden met COM bij de GGD. Dit betreft met name 60-64 jarigen. Zolang deze vaccinaties nog niet te herkennen zijn als tweede dosis in de data zullen deze meegeteld worden bij de eerste dosis. Dit geldt voor alle tweede doses gegeven door de GGD waarbij de eerste vaccinatie door een andere uitvoerder dan de GGD is toegediend.

grafiek vaccinatiegraad tweede vaccinatie nl

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Cumulatieve vaccinatiegraad voor volledige COVID-19-vaccinatie naar leeftijdsgroep en week, week 1 t/m week 29, 2021.1−8

 1. Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 = 11-17 januari 2021, etc.
 2. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar leeftijdsgroep, CIMS, 2021. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
 3. In tegenstelling tot de andere leeftijdsgroepen zijn de 60-64-jarigen voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april werd VAX tijdelijk niet toegediend.
 4. Gevaccineerden die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de vaccinatiegraad iets overschat wordt. Aangezien het om een beperkt aantal personen gaat, is dit verwaarloosbaar.
 5. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Omdat gegevens hierover ontbreken, worden zij echter tot nader order meegeteld bij de groep eenmaal gevaccineerden.
 6. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in deze figuur, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 7. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking een bepaalde dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 8. Vanaf 16-07-2021 krijgen personen die gevaccineerd zijn met VAX als eerste dosis, de mogelijkheid om voor de tweede dosis gevaccineerd te worden met COM bij de GGD. Dit betreft met name 60-64 jarigen. Zolang deze vaccinaties nog niet te herkennen zijn als tweede dosis in de data zullen deze meegeteld worden bij de eerste dosis. Dit geldt voor alle tweede doses gegeven door de GGD waarbij de eerste vaccinatie door een andere uitvoerder dan de GGD is toegediend.