Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid

21-09-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 13 tot en met 19 september

Tot en met zondag 19 september zijn in Nederland naar schatting 23,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,7 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,6 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 86,0% van alle 18-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 82,1% volledig gevaccineerd. Van iedereen boven de 12 jaar heeft 83,5% een eerste vaccinatie ontvangen en is 79,6% volledig gevaccineerd.

De afgelopen week zijn er, met name in de jongere leeftijdsgroepen, meer vaccinaties gezet dan in de paar weken daarvoor. Daardoor is de stijging van het opkomstcijfer voor de eerste vaccinatie hoger dan in de afgelopen weken.

Vaccinaties na COVID-19-infectie nu ook in vaccinatiegraad naar leeftijd en gemeente

Vorige week rapporteerden we dat de mensen die één vaccinatie hebben ontvangen na een infectie met COVID-19, voortaan meegeteld worden als volledig gevaccineerd in de landelijke cijfers. Vanaf deze week worden deze mensen ook als volledig gevaccineerd meegeteld in de uitsplitsingen van de vaccinatiegraad naar leeftijd en gemeente.

Verbeteringen in de gegevens

In deze weekrapportage zijn twee correcties doorgevoerd, die het gevolg zijn van continue verbeteringen in de verwerking van de brongegevens. Bij een kwaliteitscontrole bleek dat bij het berekenen van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep een aantal vaccinaties met Janssen eerder te veel meegeteld werd. Hierdoor werd de vaccinatiegraad naar leeftijd enigszins overschat (met 0,9%). In de kaarten met vaccinatiegraad naar gemeente werd de vaccinatiegraad op gemeenteniveau juist onderschat (gemiddeld 4,2%).

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 19 september 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 37 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis7 Totaal
GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst 91+ 1930 en eerder 26-1-2021 68.217 66.470 134.687
GGD 86-90 1931-1935 29-1-2021 189.028 185.636 374.664
GGD 81-85 1936-1940 5-2-2021 376.648 370.891 747.539
GGD 76-80 1941-1945 6-3-2021 572.514 562.675 1.135.189
GGD 71-75 1946-1950 6-4-2021 858.543 834.495 1.693.038
GGD 66-70 1951-1955 19-4-2021 798.747 767.621 1.566.368
GGD 61-65 1956-1960   138.742 145.588 284.330
GGD 56-60 1961-1965 27-4-2021 1.019.876 947.475 1.967.351
GGD 51-55 1966-1970 20-5-2021 1.026.248 740.401 1.766.649
GGD 46-50 1971-1975 26-5-2021 874.095 781.822 1.655.917
GGD 41-45 1976-1980 29-5-2021 759.870 624.575 1.384.445
GGD 36-40 1981-1985 1-6-2021 723.833 624.977 1.348.810
GGD 31-35 1986-1990 7-6-2021 716.833 601.918 1.318.751
GGD 26-30 1991-1995 11-6-2021 694.495 550.336 1.244.831
GGD 18-25 1996-2003 15-6-2021 1.126.531 769.223 1.895.754
GGD 12-17 2004-2009 22-6-2021 642.738 505.691 1.148.429
GGD Onbekend Onbekend   2.950 2.127 5.077
Huisartsen (geschat)3,4     15-2-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,5     6-1-2021 925.061 495.038 1.420.099
Totaal6       12.741.198 10.665.876 23.407.074
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 206.682 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 594.784 vaccinaties door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk 

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 37, 20211-7

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 83,5% 79,6%
18 en ouder 2003 en eerder 86,0% 82,1%
 1. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, januari 2020.
 2. In deze tabel is vanaf 14-09-2021 doorgemaakte COVID-19 infectie meegenomen in de berekening van de vaccinatiegraad. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control(ECDC).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in zowel de opkomst als de vaccinatiegraad, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 7. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen.
 8. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

grafiek vaccinatiegraad eerste vaccinatie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 1: Cumulatieve opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie naar geboortejaar en week, week 1 t/m week 37, 2021.1−6

 1. Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 = 11-17 januari 2021, etc.
 2. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar geboortejaar, CIMS, 2021. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de opkomst per geboortejaar omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
 3. In tegenstelling tot de andere geboortejaren zijn de geboortejaren 1956-1960 voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 werd VAX tijdelijk niet toegediend.
 4. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de daken thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 5. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Voor de berekening van de opkomst in deze figuur worden alle jongeren met geboortejaar 2009 gebruikt als noemer. Indien de nog 11- jarigen niet zouden worden opgenomen in de noemer, zou de opkomst voor geboortejaren 2004-2009 58% zijn.

grafiek vaccinatiegraad tweede vaccinatie nl

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Vaccinatiegraad voor volledige COVID-19-vaccinatie naar geboortejaar en week, week 1 t/m week 37, 2021.1−8

 1. Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 = 11-17 januari 2021, etc.
 2. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar geboortejaar, CIMS, 2021. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per geboortejaar omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval als personen hun toestemming voor registratie  intrekken.
 3. In tegenstelling tot de andere geboortejaren zijn de geboortejaren 1956-1960 voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 werd VAX tijdelijk niet toegediend.
 4. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de vaccinatiegraad enigszins overschat wordt.
 5. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 21-9-2021 zijn deze personen ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen.
 6. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in deze figuur, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 7. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 8. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Voor de berekening van de vaccinatiegraad in deze figuur worden alle jongeren met geboortejaar 2009 gebruikt als noemer. Indien de nog 11- jarigen niet zouden worden opgenomen in de noemer, zou de vaccinatiegraad voor geboortejaren 2004-2009 52% zijn.