Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid

11-05-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 3 tot en met 9 mei 2021

Tot en met zondag 9 mei zijn in Nederland naar schatting ruim 6,4 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 5 miljoen eerste vaccinaties en ruim 1,4 miljoen tweede vaccinaties. Het dagelijks aantal gezette prikken staat op het Coronadashboard

De huisartsen zijn de afgelopen week gestart met toedienen van de tweede vaccinatie aan met name 60-64-jarigen. Mensen van 65+ die eerder niet op de uitnodiging voor vaccinatie zijn ingegaan, kunnen nog steeds een afspraak maken: Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak.

Aantallen toegediende vaccinaties
De weekrapportage is gebaseerd op het aantal geregistreerde vaccinaties door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en schattingen op basis van het aantal uitgeleverde doses aan andere uitvoerders van het vaccinatieprogramma. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 9 mei 2021

Tabel: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin toegediend is, week 1 t/m week 18 (2021) per type uitvoerder.

Doelgroep Startdatum Vaccin1 Eerste dosis Tweede dosis Totaal4
Thuiswonende ouderen gevaccineerd door de GGD2          
 • 90-plussers
26-01-2021 COM 67.112 60.713 127.825
 • 85-89-jarigen
29-01-2021 COM 186.785 170.996 357.781
 • 80-84-jarigen
05-02-2021 COM 370.079 336.728 706.807
 • 75-79-jarigen 
06-03-2021 COM 550.946 230.068 781.014
 • 70-74-jarigen
06-04-2021 COM  783.223 49.591 832.814
 • 65-69-jarigen
19-04-2021 COM/AZ 592.880 13.810 606.690
 • 60-64-jarigen
divers COM/AZ 59.357 36.918 96.275
 • 55-59-jarigen
27-04-2021 COM/AZ 173.845 43.875 217.720

Zorgmedewerkers 18-54 jaar gevaccineerd door de GGD

06-01-2021 COM/AZ 353.256 156.965 510.221
Gevaccineerd door huisartsen (geschat)3,4 15-02-2021 AZ 1.115.125 41.945  1.157.070
Gevaccineerd door overige uitvoerders (geschat)3,5,6 06-01-2021 COM/MOD/AZ/JANSS 738.620 329.659 1.068.279
Totaal     4.991.228 1.471.268 6.462.496
 1. COM= Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); MODMilieu Ongevallen Dienst= COVID-19 Vaccine Moderna®; AZ= Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS= COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie.
 2. Door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst worden thuiswonende personen gevaccineerd die mobiel genoeg zijn om naar de GGD vaccinatielocatie te komen (dit zal voor de oudste leeftijdsgroepen minder vaak het geval zijn dan voor jongere leeftijdsgroepen) en zorgmedewerkers. De startdatum in de tabel heeft betrekking op de eerst genoemde groep. Op de Waddeneilanden is al vanaf 16 februari 2021 gestart met vaccineren van personen in de leeftijdsgroep 75-79 jaar (60-79 jaar voor Vlieland en Schiermonnikoog). Zorgmedewekers werden al vanaf 06-01-2021 gevaccineerd door de GGD. De 60-64-jarigen worden in principe via de huisarts uitgenodigd voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. De 60-64-jarigen in deze tabel betreft dus niet dus niet de gehele (thuiswonende) leeftijdsgroep, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en daarnaast inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Mensen geboren in 1955, 1954, 1953 (leeftijd 65-67 jaar), kunnen ook door hun huisarts worden benaderd voor een vaccinatie. Dit gebeurt als de huisarts vaccin (AstraZeneca) over heeft na het vaccineren van mensen geboren in 1956 t/m 1960. Deze groep mag zelf kiezen of ze ingaan op de uitnodiging van de huisarts of zich bij de GGD laten vaccineren. Tenslotte worden mensen die in een instelling wonen soms ook door de GGD gevaccineerd.
 3. Er is nog geen continue datastroom voor het aantal gevaccineerden door overige uitvoerders (ziekenhuizen en instellingen) en door huisartsen naar het landelijke registratiesysteem CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem). Daarom wordt voor deze uitvoerders tijdelijk gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) bij -75°C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief dag van levering). Het RIVM houdt rekening met 1% verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor Comirnaty® (BioNTech/Pfizer), 10 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Moderna®, 11 doses per vaccinflacon voor Vaxzevria® (AstraZeneca) en 5 doses per vaccinflacon voor COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor Vaxzevria® (AstraZeneca) wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continu verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor AZ toegediend; op basis van het uitrolschema voor AZ en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60% eerste dosis en 40% tweede dosis voor AZ-vaccinaties toegediend door huisartsen.
 5. 95.466 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders betreffen vaccinaties met COVID-19 Vaccine Janssen®. Hierbij gaat het in alle gevallen om de eerste dosis, omdat 1 dosis volstaat voor dit vaccin.
 6. Voor AZ wordt dezelfde aanname als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie voetnoot 4). Voor MOD wordt aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30 maart 2021 (d.w.z. 64% eerste dosis, 36% tweede dosis). Vanaf week 17 is voor leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.