Bekijk de dagelijkse situatie en het aantal gezette prikken op het Coronadashboard van Rijksoverheid

12-10-2021 | 16:00 uur

Vaccinatiecijfers 4 tot en met 10 oktober 2021

Tot en met zondag 10 oktober zijn in Nederland naar schatting ruim 23,7 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,9 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,8 miljoen tweede vaccinaties. Naar schatting heeft nu 86,9% van alle 18-plussers minimaal één vaccinatie ontvangen en is 83,2% volledig gevaccineerd. Van iedereen vanaf 12 jaar heeft 84,7% minimaal één vaccinatie ontvangen en is 80,9% volledig gevaccineerd.

Lichte toename opkomst en vaccinatiegraad

Er is nog steeds een lichte toename te zien in de opkomst en vaccinatiegraad. Bij de meeste leeftijdsgroepen gaat het om een toename van minder dan 1% in de afgelopen week. Bij de leeftijdsgroep 12-17 jarigen lag de toename voor een eerste vaccinatie op 1% en voor volledige vaccinatie op 2%.

Als we kijken naar de toename in absolute aantallen zien we dat in de jongste leeftijdsgroepen het meest toenemen. Het aantal 12 t/m 17-jarigen dat een eerste vaccinatie ontving was afgelopen week ruim 11.000 en het aantal dat volledig is gevaccineerd nam toe met 21.000. Onder de 18 t/m 25-jarigen was het aantal dat een eerste vaccinatie ontving ruim 9.000 en het aantal volledig gevaccineerden nam toe met 14.500. Ook in de leeftijdsgroepen boven de 25 jaar worden nog steeds nieuwe vaccinaties toegediend maar zijn de aantallen kleiner.

Vaccinatiecijfers 6 januari t/m 10 oktober 2021

Tabel 1: Aantal personen bij wie een eerste en/of tweede dosis COVID-19-vaccin1 toegediend is, week 1 t/m week 40 (2021) per type uitvoerder.

Uitvoerder Leeftijdsgroep Geboortejaar Startdatum2 Eerste dosis Tweede dosis3 Totaal
GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst 91+ 1930 en eerder 26-01-2021 68.315 66.572 134.887
GGD 86-90 1931-1935 29-01-2021 189.284 185.903 375.187
GGD 81-85 1936-1940 05-02-2021 377.185 371.429 748.614
GGD 76-80 1941-1945 06-03-2021 573.294 563.518 1.136.812
GGD 71-75 1946-1950 06-04-2021 859.650 835.989 1.695.639
GGD 66-70 1951-1955 19-04-2021 800.279 769.579 1.569.858
GGD 61-65 1956-1960   141.324 149.179 290.503
GGD 56-60 1961-1965 27-04-2021 1.023.748 952.458 1.976.206
GGD 51-55 1966-1970 20-05-2021 1.031.972 747.406 1.779.378
GGD 46-50 1971-1975 26-05-2021 881.455 790.586 1.672.041
GGD 41-45 1976-1980 29-05-2021 768.757 634.642 1.403.399
GGD 36-40 1981-1985 01-06-2021 736.124 638.921 1.375.045
GGD 31-35 1986-1990 07-06-2021 734.066 620.373 1.354.439
GGD 26-30 1991-1995 11-06-2021 714.100 570.412 1.284.512
GGD 18-25 1996-2003 15-06-2021 1.161.149 805.387 1.966.536
GGD 12-17 2004-2009 22-06-2021 690.275 564.367 1.254.642
GGD Onbekend Onbekend   3.108 2.227 5.335
Huisartsen (geschat)4,5     15-02-2021 1.226.229 1.088.917 2.315.146
Overig (geschat)3,6     06-01-2021 939.809 479.378 1.419.187
Totaal7       12.920.123 10.837.243 23.757.366
 1. COM = Comirnaty® (BioNTech/Pfizer); SPX = Spikevax® (Moderna); VAX = Vaxzevria® (AstraZeneca); JANSS = COVID-19 Vaccine Janssen®. Voor het Janssen-vaccin wordt 1 dosis aanbevolen voor volledige vaccinatie; voor alle overige vaccins die worden ingezet worden 2 doses aanbevolen voor volledige vaccinatie, met uitzondering van reeds geïnfecteerden, voor wie 1 dosis volstaat.
 2. De startdatum in de tabel betreft de startdatum van het oudste geboortejaar binnen het geboortecohort waar de startdatum betrekking op heeft. Informatie over startdatums van groepen personen die op een ander moment voor vaccinatie in aanmerking kwamen dan andere personen in hun geboortejaar, bijvoorbeeld zorgmedewerkers, is te vinden in de rapportage van 10-8-2021. Personen geboren in 1956-1960 in deze tabel betreffen niet de gehele thuiswonende leeftijdsgroep omdat deze voor een groot deel gevaccineerd is door de huisarts, maar voornamelijk zorgmedewerkers (vanaf 06-01-2021) en inwoners van de Waddeneilanden (vanaf 16-02-2021). Personen geboren in 1955, 1954, 1953 kunnen ook door hun huisarts worden gevaccineerd. Dit gebeurde als de huisarts vaccin (VAX) over had na het vaccineren van personen geboren in 1956-1960. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.
 3. Vaccinatiegegevens van personen die bij de huisarts of overige uitvoerders gevaccineerd worden, worden geregistreerd in het landelijk registratiesysteem CIMS, indien zij daar toestemming voor geven. Het aantal in CIMS geregistreerde vaccinaties door huisartsen en overige uitvoerder geeft hierdoor een onvolledig beeld. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal vaccinaties dat door huisartsen en overige uitvoerders wordt toegediend, wordt er gewerkt met een schatting op basis van het aantal in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vaccinatielocaties uitgeleverde doses. Voor COM wordt aangenomen dat deze doses binnen 5 dagen worden toegediend (inclusief de dag van levering). Voor alle andere vaccins, en als COM bij -75C wordt gedistribueerd, wordt aangenomen dat dit binnen 14 dagen wordt toegediend (inclusief de dag van levering). Vanaf week 23 wordt voor VAX aangenomen dat dit binnen 4 weken wordt toegediend. Het RIVM houdt rekening met 1 procent verspilling en gaat uit van 6 doses per vaccinflacon voor COM, 10 doses per vaccinflacon voor SPX, 11 doses per vaccinflacon voor VAX en 5 doses per vaccinflacon voor JANSS. Voor VAX wordt aangenomen dat deze van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 niet zijn toegediend. Deze schatting wordt met het beschikbaar komen van meer informatie continue verbeterd.
 4. Vanaf week 18 worden tweede doses voor VAX toegediend; op basis van het uitrolschema voor VAX en het inwoneraantal per provincie wordt voor week 18 uitgegaan van een verdeling van 60 procent eerste dosis en 40 procent tweede dosis en voor week 19 van een verdeling van 70 procent eerste dosis en 30 procent tweede dosis voor VAX toegediend door huisartsen. Vanaf 07-07-2021 wordt aangenomen dat er geen vaccinaties meer worden toegediend door de huisartsen, ook al kan in de praktijk nog toediening plaatsvinden.
 5. Voor de verdeling van eerste en tweede dosis worden voor VAX dezelfde aannames als voor vaccinaties door huisartsen gehanteerd (zie hierboven). Voor SPX wordt tot en met week 21 aangenomen dat alle tweede doses exact 4 weken na de eerste doses zijn gezet, vanaf week 22 is de verdeling naar eerste en tweede dosis gebaseerd op de verdeling in CIMS. Voor COM wordt t/m week 12 voor leveringen aan zorginstellingen die meer dan 3 weken na de eerste levering plaatsvonden, aangenomen dat het tweede doses vaccinaties betreft. Vanaf week 13 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders de eerste en de tweede dosis naar rato toegekend op basis van de verdeling voor overige uitvoerders zoals gerapporteerd in het rapport van 30-03-2021 (d.w.z. 64 procent eerste dosis, 36 procent tweede dosis). Vanaf week 17 is voor COM-leveringen aan overige uitvoerders aangenomen dat het allemaal tweede doses vaccinaties betreft.
 6. 221.640 van de geschatte vaccinaties door overige uitvoerders, en 611.333 vaccinaties door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, betreffen JANSS. Deze vaccinaties worden alleen weergegeven bij de eerste dosis, omdat één dosis van dit vaccin volstaat.
 7. Het aantal vaccinaties door de GGD genoemd onder ’Tweede dosis’ kan voor de GGD hoger zijn dan het aantal genoemd bij ’Eerste dosis’, omdat vanaf 16 juli 2021 het mogelijk is om de tweede dosis bij de GGD te halen wanneer de eerste dosis door een andere uitvoerder is toegediend.

Tabel 2: Geschatte opkomst en vaccinatiegraad COVID-19-vaccinatie, week 1 t/m week 40, 20211-6

Leeftijdsgroep Geboortejaren Opkomst Vaccinatiegraad
12 en ouder 2009 en eerder 84,7% 80,9%
18 en ouder 2003 en eerder 86,9% 83,2%
 1. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met het geschat aantal eerste en tweede doses voor huisartsen en overige uitvoerders (zie voetnoot 3 van tabel 1), noemergegevens: aantal personen naar leeftijd, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek, januari 2020.
 2. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 14-9-2021 zijn deze personen in Tabel 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen. Hierdoor kan de gerapporteerde vaccinatiegraad voor 18 jaar en ouder verschillen met de rapportage op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control).
 3. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 4. De opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder bevatten ook vaccinaties van personen van 12 jaar en ouder uitgevoerd door huisartsen en overige uitvoerders, omdat het aantal toegediende vaccinaties voor deze uitvoerders geschat is op basis van logistieke data, waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden naar geboortejaar. Naar verwachting betreft dit een kleine groep personen en zal het geen groot effect hebben op de opkomst en vaccinatiegraad voor de groep van 18 jaar en ouder. Daarnaast zijn de personen uit de groep leeftijd onbekend opgenomen in de teller van 12 jaar en ouder, omdat dit de gehele populatie betreft die in aanmerking komt voor een vaccinatie. De teller van 18 jaar en ouder bevat deze groep personen niet. De opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen op basis van geregistreerde vaccinaties in CoronIT en CIMS is te vinden in Figuur 1 en 2 van deze rapportage. Vanwege bovenstaande punten is het niet mogelijk om de opkomst en vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen te berekenen door de opkomst en vaccinatiegraad bij de groep 18 jaar en ouder af te trekken van 12 jaar en ouder.
 5. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de opkomst en vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de dak- en thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest.

grafiek vaccinatiegraad eerste vaccinatie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 1: Cumulatieve opkomst tenminste één COVID-19-vaccinatie naar geboortejaar en week, week 1 t/m week 40, 2021.1−6

 1. Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 = 11-17 januari 2021, etc.
 2. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en  Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar geboortejaar, CIMS, 2021. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de opkomst per geboortejaar omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
 3. In tegenstelling tot de andere geboortejaren zijn de geboortejaren 1956-1960 voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 werd VAX tijdelijk niet toegediend.
 4. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatieopkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de daken thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de opkomst enigszins overschat wordt.
 5. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 6. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Voor de berekening van de opkomst in deze figuur worden alle jongeren met geboortejaar 2009 gebruikt als noemer. Indien de nog 11- jarigen niet zouden worden opgenomen in de noemer, zou de opkomst voor geboortejaren 2004-2009 62% zijn.

grafiek vaccinatiegraad tweede vaccinatie nl

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Figuur 2: Vaccinatiegraad voor volledige COVID-19-vaccinatie naar geboortejaar en week, week 1 t/m week 40, 2021.1−8

 1. Weeknummers zijn kalenderweken (ISOInternational Organization of Standardization 8601): week 1 = 4-10 januari 2021, week 2 = 11-17 januari 2021, etc.
 2. Bron: data GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland uit CoronIT, aangevuld met gegevens uit CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem) voor overige uitvoerders, noemergegevens: aantal inwoners naar geboortejaar, CIMS, 2021. Deze cijfers geven geen volledig beeld van de vaccinatiegraad per geboortejaar omdat ze niet alle vaccinaties omvatten die zijn toegediend door huisartsen of overige uitvoerders maar alleen die vaccinaties die in CIMS staan geregistreerd. Eerdere registraties in CIMS kunnen vervallen; dit is bijvoorbeeld het geval bij correcties van foutieve registraties of als personen hun toestemming voor registratie intrekken.
 3. In tegenstelling tot de andere geboortejaren zijn de geboortejaren 1956-1960 voornamelijk door de huisarts gevaccineerd met VAX. De door de huisarts gegeven vaccinaties zijn gebaseerd op de in CIMS geregistreerde vaccinaties. In de periode van 15 t/m 23 maart 2021 en van 3 t/m 5 april 2021 werd VAX tijdelijk niet toegediend.
 4. Gevaccineerde personen die niet geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRPBasisregistratie personen) zijn wel meegenomen in de teller maar niet in de noemer bij de berekening van de vaccinatiegraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de daken thuislozen, asielzoekers, arbeidsmigranten en zeevarenden. Dit betekent dat de vaccinatiegraad enigszins overschat wordt.
 5. Voor personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, volstaat één dosis COVID-19 vaccin. Vanaf de rapportage van 21-9-2021 zijn deze personen in Figuur 2 ook meegeteld bij de groep volledig gevaccineerde personen.
 6. Personen die gevaccineerd zijn met het vaccin Janssen zijn opgenomen in deze figuur, omdat één dosis volstaat voor dit vaccin.
 7. De term ’opkomst’ wordt gebruikt om weer te geven welk deel van de bevolking tenminste één dosis uit een vaccinatiereeks gekregen heeft. De term ’vaccinatiegraad’ wordt gebruikt om aan te geven welk deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.
 8. Jongeren met geboortejaar 2009 worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd, omdat deze groep eerst 12 jaar moet worden voordat ze gevaccineerd mogen worden. De jongeren geboren tot en met 30 juni 2009 zijn in een keer uitgenodigd. Jongeren geboren vanaf juli 2009 kunnen een afspraak maken als ze jarig zijn geweest. Voor de berekening van de vaccinatiegraad in deze figuur worden alle jongeren met geboortejaar 2009 gebruikt als noemer. Indien de nog 11- jarigen niet zouden worden opgenomen in de noemer, zou de vaccinatiegraad voor geboortejaren 2004-2009 57% zijn.