Op deze pagina vindt u een overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken op het gebied van gedrag en perceptie rondom milieu- en veiligheidsvraagstukken. Ingedeeld naar onze 4 onderzoeksvelden:

Mail ons

We ondersteunen de samenleving met advies over perceptie en gedrag aan de overheid (rijk, provincies, gemeentes), professionals en burgers en door onze kennis te delen. Wilt u meer weten over de onderzoeksmogelijkheden?  Stuur een e-mail naar onderzoekperceptieengedrag@rivm.nl.

Burgerparticipatie

 • In het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’ (2024) hebben inwoners van America (Noord-Limburg) samen met het RIVM een onderzoeksplan vormgegeven om geluid en geluidsoverlast in hun leefomgeving in kaart te brengen. Het RIVM heeft de inwoners geholpen bij de metingen en heeft aanvullend onderzoek gedaan om de overlast in kaart te brengen.
 • Onderzoek naar circulaire kledingconsumptie in het kader van duurzaamheid (2023).
 • Voorafgaand aan onderzoek naar de leefomgeving en gezondheid rondom Tata Steel hebben omwonenden actief meegedacht over de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet (2019- 2023). Gedurende de looptijd van de verschillende RIVM-onderzoeken is een klankbordgroep met bewoners en onafhankelijke experts actief gebleven om inbreng te geven aan de onderzoeken en te reflecteren op de resultaten. Algemene informatie is te vinden op Tata Steel | RIVM.
 • Onderzoek naar hinder van vliegtuiggeluid bij Schiphol (lopend).
 • Burgerparticipatie bij onderzoek naar toxische stoffen in het (lokale) milieu (TOXDOWN project in het kader van het Strategisch Programma RIVM 2023-2026).

Risico- en veiligheidsbeleving

 • Het RIVM heeft een wetenschappelijke aanpak ontwikkeld om te peilen hoe mensen veiligheid in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen beleven. Er zijn diverse belevingsonderzoeken op locatie uitgevoerd (2018-2023). De resultaten bieden overheden en andere betrokkenen houvast bij het ontwikkelen van beleid.
 • Publieksperceptie van Stralingsrisico's: betekenis voor Risicocommunicatie (2018).
 • Risicoperceptie van technologieën die een rol (gaan) spelen in de energietransitie, bijvoorbeeld: het in kaart brengen van hoe burgers de gezondheids- en veiligheidsrisico's van technologieën in de energietransitie ervaren en aanvaarden, en de factoren die de risicoperceptie beïnvloeden (in ontwikkeling).
 • Effectieve gedragsmaatregelen voor veiligheid op het werk (PREFER), lopend onderzoek in het kader van het Strategisch Programma RIVM (2019-2022).

Risicocommunicatie

Gedrag

 • Zelfredzaam gedrag bij omwonenden van chemische industrie; hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat omwonenden zichzelf en hun naasten in veiligheid brengen als het alarm af gaat door een incident bij het chemiebedrijf dat mogelijk gevolgen heeft voor de omgeving?
 • Circulair gedrag bij consumenten; hoe kun je consumenten bewegen om bijvoorbeeld minder nieuwe spullen aan te schaffen en als zij toch iets nodig hebben eerder te kiezen voor een tweedehands alternatief? Zie Burgers betrekken in circulaire kledingconsumptie | RIVM (2023).
 • Consumentengedrag bij de energietransitie; hoe kun je als overheid consumenten bewegen minder gas te verbruiken, bijvoorbeeld door de verwarming zachter te zetten, het huis te isoleren of voor zonnepalen te kiezen?
 • Consumentenveiligheid; wat zijn de achterliggende oorzaken van consumenten ongevallen in huis met trapjes of machines? Zie Waar gaat het mis? Een verkennend onderzoek naar oorzaken van consumentenongevallen met machines en draagbaar klimmaterieel (2023).