Informatiebladen en rapporten medische milieukunde

Het centrum Gezondheid en Milieu voert diverse projecten uit op het gebied van de medische milieukunde. Dit gebeurt op aanvraag van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten), en vaak ook in nauwe samenwerking met GGD-medewerkers. Hieronder staan per onderwerp de rapporten die op grond van deze projecten zijn verschenen. Deze rapporten zijn bedoeld om het GGD werk te ondersteunen, op verschillende manieren: Doordat kennis op een rij is gezet, onderzoek is uitgevoerd of instrumenten worden aangereikt.

De rapporten zijn gesorteerd naar jaartal. Het is bij gebruik van de oudere rapporten aan te bevelen om na te gaan of er recentere informatie is.

Asbest

Bestrijdingsmiddelen

 • Bestrijdingsmiddelen: gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  GGD Informatieblad medische milieukunde (Briefrapport 2014)

Meer RIVM-informatie over bestrijdingsmiddelen en omwonenden: rivm.nl/bestrijdingsmiddelen/omwonenden

Binnenmilieu

 • Isolatiematerialen en gezondheid: een verkenning (Rapport 2015
 • Gezondheid, binnenmilieu en energiebesparing (Rapport 2011)
 • Ionisatoren en gezondheid (Rapport 2010)
 • Verbindingen in lucht en huisstof van woningen (RIVM rapport 2010)
 • Gezondheidkundige advieswaarden binnenmilieu, een update (RIVM rapport 2008)
 • Gezondheidseffecten van een lage relatieve luchtvochtigheid in woningen (Rapport 2008)
 • Blootstelling aan chemische stoffen via huisstof (Rapport 2008)
 • Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland? (Rapport 2008

Bodem/moestuin

 • Arseen in bodem: Handreiking voor risicobeoordeling voor particuliere groenteteelt (Rapport 2018)
 • Risicobeoordeling cadmium. Evaluatie van enkele recente studies voor de lokale situatie in Nederland. (Rapport 2009)
 • Visiedocument locatiespecifieke metingen. De beoordeling van de risico's van bodemverontreiniging. (Rapport 2008)

Meer RIVM-informatie over bodem(kwaliteit) : zie rivm.nl/bodem-en-water

Energievoorziening

 • Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magneetvelden bij verschillende bronnen : Een aanvulling op eerdere metingen. (Rapport 2018)
 • Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magnetische velden bij verschillende bronnen. Literatuur en metingen. (Rapport 2009)
 • Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden : GGD informatieblad medische milieukunde. (Rapport 2013)

Meer RIVM-informatie over windturbines: rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid

Meer RIVM-informatie over elektromagnetische velden: rivm.nl/elektromagnetische-velden
 

Geluid 

 • Webpagina Laagfrequent geluid en bromtonen (2023)
 • Handreiking geluidhinder wegverkeer : Berekenen en meten (Rapport 2011)

Meer RIVM-informatie over geluid: Geluid | RIVM

Hitteplan

Instrumenten, monitoring

 • Kernwaarden Gezonde Leefomgeving (2020)
 • Handreiking beoordelingskader Gezondheid en Milieu - veehouderij (Rapport 2016)
 • Naar een monitor voor beleving van de leefomgeving. Handreiking en vragenlijst voor GGD'en. (Rapport 2009)
 • Beoordelingskader Gezondheid en Milieu (Rapport 2003).

Meer instrumenten voor de leefomgeving: gezondeleefomgeving.nl/instrumenten

Lood in kraanwater

Meer  RIVM-informatie over lood in drinkwater, zie rivm.nl/drinkwater/loden-leidingen

Luchtkwaliteit

 • Luchtkwaliteitsindex : Aanbevelingen voor de samenstelling en duiding (Rapport 2015)
 • Gezondheidseffecten van houtrook (Rapport 2011)

 Meer RIVM-informatie over luchtkwaliteit, zie rivm.nl/lucht, voor informatie over  (actuele) concentraties van luchtverontreiniging luchtmeetnet.nl

Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en

Tussenliggende jaren zijn ook beschikbaar bij het cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu)

Veehouderij

 • Verkenning van de microbiologische risico's van mest voor de gezondheid (Rapport 2017)
 • Infectierisico's van de veehouderij voor omwonenden (Rapport 2012)
 • Veehouderij en gezondheid : Update van kennis over werknemers en omwonenden (Rapport 2015)

Meer RIVM-informatie over veehouderij en gezondheid, zie rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid

Ziekteclusters/kankerclusters

 • Variatie in ruimte en tijd van de incidentie van leukemie bij kinderen in Nederland (Rapport 2014)

 

 

Lokale onderzoeken Milieu en Gezondheid

Het centrum Gezondheid en Milieu heeft meegewerkt aan divers lokaal onderzoek naar aanleiding van vragen van omwonenden of  overheden. Vaak in nauwe samenwerking met de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).  Hieronder staan deze dossiers en rapporten op een rij.

Dossiers

Publicaties

 • Chloraat in zwembad  Haaglanden (notitie 2021)
 • Biogaslekkage Coevorden. Verspreidingsberekeningen en gezondheidseffecten (Rapport 2012)
 • Risico‚Äôs emissie ethyleenoxide in Zoetermeer (1973-2010) (Rapport 2011)
 • De verspreiding van dioxinen rond Thermphos : Depositie, concentratie in de lucht en blootstelling (Rapport 2010). Zie ook beoordeling luchtkwaliteit Thermphos (2011) en onderzoek luchtkwaliteit Vlissingen Oost (2012).
 • Gezondheidsklachten bij RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) Harnaschpolder (Rapport 2007)

Milieuongevallen

Het RIVM ondersteunt de regio's ook bij incidenten. Een overzicht van incidenten is te vinden op de website van de Milieuongevallendient (MOD)