Dit stappenplan maakt deel uit van het Handboek Omgevingsveiligheid. Het is een technisch hulpmiddel om het beleidsinstrument 'risicogebied externe veiligheid' aan te wijzen en toe te passen. 

Het stappenplan kent de volgende onderdelen:

Aanwijzen risicogebied

Artikelen 5.16 en 5.17 van het Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving) bieden de mogelijkheid om in een omgevingsplan een risicogebied externe veiligheid aan te wijzen rondom een chemisch cluster.  Daardoor wordt het gehele chemisch cluster benaderd alsof het één risicovolle activiteit is met ook één PR plaatsgebonden risico (plaatsgebonden risico) 10-6-contour. De PR 10-6-contour is hierbij gelegen op de begrenzing van het risicogebied.

Bescherming binnen het risicogebied

Als gevolg van de regels voor het plaatsgebonden risico zijn binnen de PR 10-6-contour, en dus binnen het risicogebied, geen zeer kwetsbare gebouwen toegestaan. Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op een risicogebied externe veiligheid kunnen beperkt kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare locaties worden toegelaten als die op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit al zijn toegestaan op het tijdstip van het aanwijzen van het gebied; kunnen beperkt kwetsbare of kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare of kwetsbare locaties worden toegelaten die naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk zijn voor het gebied of voor een binnen het gebied toegelaten activiteit; en worden geen zeer kwetsbare gebouwen toegelaten. (Bkl artikel 5.17).

Bescherming tegen groepsrisico

Binnen een risicogebied zijn de aandachtsgebieden aanwezig van de individuele bedrijven. Het toepassen van artikel 5.15 Bkl is echter niet verplicht. Het zichtbaar maken van de individuele aandachtsgebieden kan wel inzicht geven in mogelijke domino-effecten (bij brand en explosie) binnen het chemische cluster.

Voorschriftengebied

Op basis van artikel 5.14 Bkl besluit de gemeente of een (deel van het) brand- of explosieaandachtsgebied in het omgevingsplan wordt aangewezen als brand- of explosievoorschriftengebied. Het stappenplan voorschriftengebied gaat hier nader op in. De beleidsambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dat aanvullende bouweisen alleen daar worden toegepast waar ze nuttig én noodzakelijk zijn. Zeer kwetsbare gebouwen (zoals ziekenhuizen, gevangenissen, kinderdagverblijven) in aandachtsgebieden moeten altijd worden aangewezen als voorschriftengebied. Voor activiteiten als bedoeld in bijlage VII van het Bkl, onder C (Basisnet), kan bij ministeriele regeling een brandvoorschriftengebied worden aangewezen.    

Bescherming buiten het risicogebied

Rondom het risicogebied kan naast de omhullende PR 10-6-contour ook een omhullende, maximale contour van aandachtsgebieden gelegd worden. De aandachtsgebieden van de individuele bedrijven moeten daarbinnen blijven. Ook kan worden gekozen voor een inwaarts zonering door in het omgevingsplan vast te leggen dat het aandachtsgebied niet buiten het risicogebied komt. Het stappenplan aandachtsgebieden gaat nader in op het vaststellen van aandachtsgebieden. 

In de omgeving van het risicogebied hoeft alleen rekening te houden met het deel van het aandachtsgebied dat buiten de begrenzing van het risicogebied komt. Het stappenplan groepsrisico en het stappenplan aanwijzen en toepassen van een voorschriftengebied gaan hier nader op in.