Dit is een reservering.

Vooralsnog lijkt het gelijkwaardigheidsbeginsel (artikel 4.7, Omgevingswet) de juridische mogelijkheid te bieden om met alternatieve maatregelen bescherming te realiseren die gelijkwaardig is aan of beter is dan de bescherming geboden door afstandseisen voor het plaatsgebonden risico (artikel 5.8 en 5.11, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving)) en het belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen (artikel 5.18 en 5.19 Bkl).