Safeti-NL is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten. Met Safeti-NL kunt u bepalen of voor inrichtingen voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Voor buisleidingen kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Ook kunt u met Safeti-NL de aandachtsgebieden berekenen conform het Stappenplan bepalen aandachtsgebieden.

Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de scenario's berekent Safeti-NL hoe de stof zich in de omgeving verspreidt, welke effecten optreden en hoe groot het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat uit effectafstanden, de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico.

Het rekenprogramma Safeti-NL is de specifieke, Nederlandse versie van het rekenprogramma Safeti ontwikkeld door DNV.

Voorgeschreven versie

De wettelijk voorgeschreven versie van het Safeti-NL rekenpakket in Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen) en Revb Regeling externe veiligheid buisleidingen (Regeling externe veiligheid buisleidingen) met ingang van 1 april 2020 is versie 8 (uitgave 2019, versie 8.21). Er is inmiddels een nieuwe, actuele versie beschikbaar, namelijk versie 8.8 van Safeti-NL (uitgave 2023). De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van versie 8.21 betreffen de grafische uitvoer van aandachtsgebieden, verbeterde performance op het gebied van stabiliteit en snelheid, bug fixes en een geactualiseerde database met stofgegevens (DIPPR 2018). Ook zijn er verbeterde modellen geïntroduceerd voor fakkels van waterstofgas en de verspreiding van kooldioxide en andere zware gassen. Een volledig overzicht van de wijzigingen tussen versie 8.21 en versie 8.8 is gegeven in de Release Notes van de versies 8.3, 8.5 en 8.8.  Het RIVM raadt aan de meest actuele inzichten te gebruiken om zo het inzicht te verkrijgen in de externe veiligheidsrisico’s. In 2024 wordt een consequentieonderzoek uitgevoerd naar versie 8.8. De uitkomsten hiervan worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken bij besluitvorming over de (toekomstige) juridische status.

Met de invoering van Safeti-NL versie 8 ten opzichte van 6.54 zijn veel modelverbeteringen doorgevoerd, zoals beschreven in het rapport Technische en inhoudelijke beperkingen ten aanzien van SAFETI-NL 6.54. Een van de verbeteringen in Safeti-NL versie 8 is het kratermodel voor ondergrondse leidingen. Met dit kratermodel kunnen de risico’s van ondergrondse buisleidingen beter in kaart worden gebracht. Het RIVM heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de consequenties van het toepassen van het kratermodel. Hieruit blijkt dat het kratermodel tot grotere risicocontouren en aandachtsgebieden leidt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten op grond van rechtszekerheid de toepassing van het kratermodel vooralsnog niet wettelijk voor te schrijven voor andere gevaarlijke stoffen dan aardgas en waterstof. Het kratermodel is daarom nog niet voorgeschreven in deze versies van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) en de Handleiding Risicoberekeningen Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen). Het is wel mogelijk in Safeti-NL versie 8 te rekenen met het nieuwe kratermodel. Het RIVM adviseert om die mogelijkheid te gebruiken, om zo het technisch inhoudelijke inzicht te verkrijgen in de externe veiligheidsrisico’s van ondergrondse buisleidingen volgens de laatste stand van de wetenschap.

Voorbeeldstudies

Het RIVM heeft een aantal voorbeeldstudies en tools opgesteld. Deze zijn nog voor versie 6.54 en dienen nog geüpdatet te worden naar versie 8.  

Safeti-NL aanvragen en installeren

Voor het installeren van het Safeti-NL rekenprogramma kunt u de software downloaden van de DNV website. U kunt hiervoor een account aanvragen via de helpdesk. Voordat u over Safeti-NL kunt beschikken, dient u een basiscursus te volgen. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van het Safeti-NL cursusaanbod, dan kunt u zich aanmelden voor de Safeti-NL cursusmailing. Meer informatie over de installatie van Safeti-NL en de basiscursus kunt u vinden op de vragen en antwoorden pagina.

RBM II is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water.

Met RBM II kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes. Met het rekenpakket kunnen de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water worden berekend. Voor het uitvoeren van een risicoberekening hoeft de gebruiker een relatief beperkte, gestandaardiseerde set van gegevens in het programma in te voeren. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico. De huidige versie van hetRBM II rekenpakket is versie 2.3.0 build 535 met parameterbestand 1.3. 

RBM II is gratis beschikbaar en aan te vragen via het aanvraagformulier. Gebruikersinformatie is te vinden in de Handleiding RBM II en Achtergronddocument RBM II versie 2.0.

Toepassing

RBM II kan op alle doorgaande routes in een openveldsituatie worden toegepast. In een aantal specifieke situaties moet extra aandacht worden besteed aan de juiste toepassing, bijvoorbeeld bij kruisingen, T-splitsingen of tunnelmonden. Dit staat beschreven in de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) (bevolking in paragraaf 4.3, spoor in paragraaf 9.6, weg in paragraaf 10.6 en water in paragraaf 11.6) en bij de vragen en antwoorden. Met vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Uitzonderingen

De risico's van emplacementen en buisleidingen kunnen niet met RBM II berekend worden. Hiervoor dient u gebruik te maken van de rekenprogramma’s Safeti-NL of CAROLA Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas). Ook is op dit moment de rekenmethode voor zeevaart nog niet opgenomen in RBM II.

CAROLA Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas) is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

Met CAROLA kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen) Naast de risico’s van drooggasleidingen kunnen ook de risico’s van nat- en zuurgasleidingen worden bepaald. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico. De huidige versie van het CAROLA rekenpakket is versie 1.0.0.52 met parameterbestand 1.3.

CAROLA aanvragen

U kunt een nieuwe CAROLA-licentie aanvragen via dit aanvraagformulier. Met uw registratie als gebruiker verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van CAROLA. Na aanmelding ontvangt u een factuur en na betaling wordt uw account geactiveerd. U kunt dan het rekenpakket met bijbehorende informatie downloaden.