Overzicht actuele berichten


01-12-2022

Aankomende workshops

Decoratieve landkaart

In het nieuwe jaar gaan we verder op dinsdag 31 januari van 11:30 tot 12:30 uur met een workshop over ‘Omgaan met aandachtsgebieden’ Tijdens deze workshop zullen Rob Roelofs (stafadviseur provincie Limburg en ambtelijk secretaris en projectcoördinator van de TVC) en Ira Helsloot (hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de TVC) vertellen over de Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving. Onderdeel van deze visie is de ontwikkeling van een ‘bovenwettelijk veiligheidskader inclusief planologische zonering binnen en buiten Chemelot’ door een onafhankelijke, externe Technische Veiligheidscommissie (TVC). Dit veiligheidskader ziet toe op nieuwe initiatieven binnen en buiten Chemelot en ook op ingrijpende veranderingen aan bestaande installaties die een ander risicoprofiel met zich meebrengen. De TVC heeft een groot aantal aanbevelingen gedaan onder meer gericht op het komen tot en vaststellen van realistische aandachtsgebieden. Daarnaast zullen Gert-Jan van de Bovenkamp (Gemeente Almere) en Wilco Hulshof (Brandweer Flevoland) verschillende casussen bespreken waarin ze hebben geanticipeerd op de Omgevingswet.  De ‘maatschappelijke wens’ is hierbij het uitgangspunt en het samenwerken staat centraal.

Inschrijven voor deze en volgende workshops kan via het aanmeldformulier.  

Save the date

Alla data van 2023 zijn bekend! Noteer dinsdag 21 februari, 21 maart, 18 april, 30 mei en 27 juni alvast in je agenda, ook deze workshops worden gehouden van 11:30 tot 12:30 uur.  

Heb je zelf een onderwerp dat je graag terug wilt zien tijdens een van de workshops? Dan horen we dat graag via omgevingsveiligheid@rivm.nl

Meer informatie:

Workshops Omgevingsveiligheid


30-09-2022

Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo Besluit risico's zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen)-bedrijven 2022

Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Dit keer zijn twaalf incidenten geanalyseerd. Bij negen incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, waarna twee keer een explosie is ontstaan. Bij twee incidenten ontstonden direct explosies bij werkzaamheden. Een nooddrukvoorziening voorkwam bij het laatste incident dat er gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Hierdoor ontsnapte er alleen stoom. Één persoon heeft aan een explosie blijvend letsel - verminderd zicht aan een oog - overgehouden. Overige slachtoffers hadden tijdelijk ademhalingsproblemen en irritaties.

Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) om incidenten te analyseren die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt voor inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.

Download rapport: Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2022


29-09-2022

Stroomuitval bij risicovolle bedrijven: oorzaken, gevolgen en de invloed van de energietransitie

Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen maken, gebruiken of opslaan, noemen we risicovolle bedrijven. Als bij deze bedrijven de stroom uitvalt, kunnen ongevallen ontstaan waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan voor werknemers of de omgeving.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er elk jaar in Nederland enkele tientallen grote of kleine ongevallen zijn die met stroomuitval te maken hebben. Het precieze aantal is niet bekend, ook niet of dit aantal toe- of afneemt. Verder blijkt dat risicovolle bedrijven niet altijd goed op stroomuitval zijn voorbereid. Daarvoor is extra aandacht nodig, omdat steeds meer processen op elektriciteit werken door de overgang naar duurzame energie. Doordat bedrijven meer elektriciteit nodig hebben, kan zowel de kans op stroomuitval als de impact ervan groter worden. Het RIVM heeft onderzocht wat de oorzaken en gevolgen zijn van stroomuitval bij risicovolle bedrijven. Ook is onderzocht of dit verandert door de overgang naar duurzame energie. 

Download rapport: Stroomuitval bij risicovolle bedrijven: oorzaken, gevolgen en de invloed van de energietransitie


12-5-2022

Actualisatie faalfrequenties windturbines

Ongelukken met windturbines kunnen gevaarlijk zijn voor mensen in de omgeving. Bijvoorbeeld wanneer een windturbine omvalt of een blad afbreekt. Ook kan er ijs van het blad vallen.

Om slachtoffers te voorkomen, wordt een afstand berekend tussen windturbines en de omgeving. Binnen deze afstanden mogen bijvoorbeeld geen woningen staan. De kans op een ongeluk met een windturbine is voor het laatst onderzocht in 2012. Het RIVM heeft de cijfers nu geactualiseerd. Onderzocht is wat er kan gebeuren en hoe vaak dat gebeurt.

Download rapport: Actualisatie faalfrequenties windturbines


6-4-2022

Advies aandachtsgebieden. Beschouwing van voorstel alternatieve benadering voor de berekening van aandachtsgebieden

Bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, kunnen ongelukken gebeuren die gevaarlijk zijn voor omwonenden. Deze bedrijven zijn daarom verplicht om de risico’s en gevolgen van ongelukken in kaart te brengen. Hiervoor worden onder andere aandachtsgebieden bepaald. Dit zijn gebieden waar mensen in huizen of gebouwen, zonder extra maatregelen, niet genoeg beschermd kunnen zijn tegen de gevaren in de omgeving. Bijvoorbeeld tegen warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en een concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). 

Het RIVM beheert de rekenmethode waarmee de grootte van de aandachtsgebieden wordt bepaald. Verschillende partijen, zoals omgevingsdiensten en bedrijven, hebben bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voorstellen ingediend om deze gebieden op een andere manier te berekenen. Tot nu toe wordt het aandachtsgebied bepaald op basis van de concentratie giftige stoffen of de warmtestraling. In de voorstellen wordt ook rekening gehouden met de mate waarin mensen hieraan blootstaan.

Download rapport: Advies aandachtsgebieden. Beschouwing van voorstel alternatieve benadering voor de berekening van aandachtsgebieden


24-03-2022

Nieuwe berekeningen voor afstanden tussen LPG Liquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas)-tankstations en woningen

Auto’s die op autogas (LPG) rijden kunnen tanken bij LPG-tankstations. Vanwege de veiligheid moet er voldoende afstand zijn tussen een LPG-tankstation en woningen in de buurt. Het RIVM heeft de afstanden tussen LPG-tankstations en woningen opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met twee veiligheidsmaatregelen die tankauto’s kunnen hanteren. Uit de berekeningen blijkt dat de afstand tussen een LPG-tankstation en woningen groter moet zijn als een tankauto één van de twee of geen van de maatregelen heeft uitgevoerd. Zonder de maatregelen kunnen afstanden meer dan twee keer zo groot nodig zijn. Het RIVM raadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) aan om de nieuwe berekeningen te gebruiken.

De afstanden die tussen LPG-tankstations en woningen moeten worden aangehouden, staan in de ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen). De huidige afstanden zijn gebaseerd op berekeningen van het RIVM. Tot nu toe ging het RIVM bij de berekeningen uit van twee veiligheidsmaatregelen voor de tankauto’s die LPG vervoeren: een hittewerende coating en een verbeterde vulslang. De coating is een laag die de tank van de tankauto beschermt tegen brand. De verbeterde vulslang breekt minder snel als het LPG uit de tankauto wordt gepompt.  

Download rapport: Effect van risicoreducerende maatregelen op het plaatsgebonden risico van LPG-tankstations


Doorontwikkeling maatregelenwiki

Er wordt op dit moment gewerkt aan de doorontwikkeling van de maatregelenwiki. Zodra het platform weer online staat zal dit bekend gemaakt worden in een nieuwsbericht op www.rivm.nl/omgevingsveiligheid.

De maatregelenwiki is een hulpmiddel voor kennisuitwisseling. Op de maatregelenwiki worden praktijkvoorbeelden gedeeld over de bescherming van mens en milieu tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving.