Overzicht actuele berichten


Aankomende workshops

Decoratieve landkaart

 

De online workshops van 2024 staan gepland op dinsdag 30 januari, 27 februari, 23 april, 28 mei, 25 juni, 24 september (hybride sessie tijdens de Netwerkdag Omgevingsveiligheid), 22 oktober en 26 november.  Inschrijven voor deze en volgende workshops kan via het aanmeldformulier. 

Meer informatie: Workshops Omgevingsveiligheid


16-04-2024

RIVM onderzocht mogelijke schade door een explosie van waterstof

Het is belangrijk om mensen en woningen te beschermen tegen de gevolgen van explosies met gevaarlijke stoffen. Dat kan bijvoorbeeld met een barrière zoals een muur van beton of aarde. Samen met het NIPV en Antea Group inventariseerde het RIVM wat we op dit moment weten over de effectiviteit van dit soort barrières. Het RIVM onderzocht daarvoor welke schade een explosie van waterstof kan veroorzaken. Waterstof kan in de toekomst een duurzame vervanger zijn voor fossiele brandstoffen zoals aardgas.

Effect waterstofexplosie kleiner dan explosie van LNG Liquefied Natural Gas (Liquefied Natural Gas) of LPG Liquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas)

Het RIVM onderzocht welke effecten een explosie van waterstof kan hebben op de omgeving. Deze effecten zijn berekend voor verschillende hoeveelheden waterstof en met het in Nederland voorgeschreven rekenmodel. De rekenresultaten komen overeen met de resultaten van eerdere incidenten en veldproeven. De effecten van een waterstofexplosie zijn, bij een even grote tank, kleiner dan explosies van LNG en LPG. Dat komt omdat er minder kilogram waterstof in een tank gaat, dan LNG en LPG.

Effectiviteit van barrière 

Hoe effectief een barrière is hangt af van verschillende factoren. De afstand tot de barrière is belangrijk, maar ook de vorm en afmetingen van de barrière. Het ‘schaduwgebied’ direct achter de wal draagt bij aan de bescherming van gebouwen en mensen die daar aanwezig zijn  

Een deel van de drukgolf gaat over een barrière heen. Hoe groter de afstand tot de gebouwen, hoe minder bescherming de barrière biedt. Over het algemeen geldt dat de diepte van het ‘schaduwgebied’ achter de barrière 2-4 maal de hoogte van de barrière is. Bij een barrière van 10 meter hoog, reikt de afscherming dus tot maximaal 20-40 meter achter de barrière.

Overzicht van kennis over effectiviteit fysieke barrière

NIPV, RIVM en Antea Group hebben deze kennis verzameld en samengevat in een brochure:
De effectiviteit van een fysieke barrière in een explosieaandachtsgebied.

Daarnaast heeft het NIPV een animatie gemaakt: De werking van een fysieke barrière bij explosies van gevaarlijke stoffen
Het RIVM-onderzoek is gepubliceerd in het rapport:  Effecten van waterstofexplosies 
Het NIPV-onderzoek is gepubliceerd in het rapport: De effectiviteit van een barrière als explosiewerende maatregel

Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken bij het maken van plannen voor nieuwbouw in de buurt van bedrijven of transportroutes voor gevaarlijke stoffen.


26-03-2024

Onderzoek relevantie energieopslagsystemen voor omgevingsveiligheid

Het is een nieuwe ontwikkeling om duurzame energie tijdelijk op te slaan. Bijvoorbeeld in een buurtbatterij. Het RIVM onderzocht op welke manier deze opslagsystemen gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving. Bij een energieopslagsysteem met lithium-ion batterijen kan brand, explosie of een gifwolk ontstaan. Dat is al een paar keer gebeurd, in het buitenland en een enkele keer in Nederland. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat een ongeluk met zo’n energieopslagsysteem gevolgen kan hebben voor de omgeving, al is de kans hierop klein. Het is daarom goed voorzorgsmaatregelen te nemen. Er zijn nog geen regels waar deze opslagsystemen veilig geplaatst mogen worden. Bijvoorbeeld hoe groot de afstand moet zijn tot huizen. Het RIVM gaat daarom in een nieuw onderzoek een instructie maken om deze afstand precies te kunnen berekenen. Het RIVM raadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan om in beleid rekening te gaan houden met deze afstanden.

Download rapport:  Onderzoek relevantie energieopslagsystemen voor omgevingsveiligheid


27-06-2023

Rekenmethode om de risico's te berekenen van het vervoer van samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen 

Door de energietransitie zullen de komende jaren steeds meer samengeperste gassen, met name waterstof, en tot vloeistof gekoelde gassen, met name LNG, worden vervoerd. Het huidige rekenvoorschrift bevat nog geen rekenmethode voor het vervoer van deze stoffen. RIVM heeft daarom de rekenmethode uitgebreid zodat ook voor deze stoffen de risico’s kunnen worden berekend. Hiervoor heeft het RIVM informatie verzameld en geanalyseerd over hoe de stoffen vervoerd worden en welke ongevallen er zijn gebeurd. Op basis daarvan zijn de kansen op een uitstroming en de effecten daarvan bepaald. De rekenmethode voor het berekenen van de risico’s en effecten van het vervoer van samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen zal worden opgenomen in het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid, module III.

Download rapport: Rekenmethode om de risico’s te berekenen van het vervoer van samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen


23-05-2023

Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen door te leren van incidenten

Er kunnen incidenten of bijna-incidenten gebeuren als gevaarlijke stoffen worden vervoerd over het spoor, wegen of binnenwater. Dit kan gevolgen hebben voor het milieu, het bedrijf dat erbij betrokken is, medewerkers en mensen in de omgeving. Het is daarom belangrijk om deze incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Dat kan door beter te leren van incidenten en bijna-incidenten met dit type vervoer. Er bestaat hiervoor een leerprocesmodel van melden, onderzoeken, acties benoemen, communiceren en evalueren. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de vragen of en zo ja, hoe er wordt geleerd van (bijna-)incidenten met vervoer van gevaarlijke stoffen in bedrijven in de vervoersketen, welke knelpunten worden ervaren en welke verbeterpunten mogelijk zijn. Deze vragen zijn onderzocht vanuit het perspectief van de veiligheidsadviseur: een verplichte functionaris in bedrijven die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen en ook een aantal formele taken heeft bij het leren van incidenten. Voor het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die is ingevuld door 83 veiligheidsadviseurs. Daarnaast zijn drie focusgroepen gehouden waar in totaal 16 veiligheidsadviseurs aan hebben deelgenomen.

Download rapport: Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen door te leren van incidenten.


15-02-2023

Verkenning naar de beleving van het ondergrondse transport van waterstof door buisleidingen

Duurzaam geproduceerde waterstof kan worden gebruikt om energie op te slaan en te vervoeren. Ook kan de chemische industrie het als grondstof gebruiken. Op deze manier kan waterstof bijdragen aan het beperken van CO2 uitstoot. Om waterstof te vervoeren wil de overheid bestaande leidingen waarmee aardgas wordt vervoerd, gaan hergebruiken. De kans op een ongeval bij het transport is klein en ongeveer hetzelfde als bij aardgasleidingen: er kan waterstof vrijkomen waardoor een fakkelbrand ontstaat. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) verkend hoe mensen die in de buurt van aardgasleidingen wonen, over dit plan denken en heeft verkend aan welke informatie deze omwonenden behoefte hebben. Hierover zijn vier groepsgesprekken georganiseerd, met in totaal 31 mensen.

Download rapport: Onzichtbaar en Onbekend.  Verkenning naar de beleving van het ondergrondse transport van waterstof door buisleidingen