Overzicht actuele berichten

 


27-06-2023

Rekenmethode om de risico's te berekenen van het vervoer van samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen 

Door de energietransitie zullen de komende jaren steeds meer samengeperste gassen, met name waterstof, en tot vloeistof gekoelde gassen, met name LNG Liquefied Natural Gas (Liquefied Natural Gas), worden vervoerd. Het huidige rekenvoorschrift bevat nog geen rekenmethode voor het vervoer van deze stoffen. RIVM heeft daarom de rekenmethode uitgebreid zodat ook voor deze stoffen de risico’s kunnen worden berekend. Hiervoor heeft het RIVM informatie verzameld en geanalyseerd over hoe de stoffen vervoerd worden en welke ongevallen er zijn gebeurd. Op basis daarvan zijn de kansen op een uitstroming en de effecten daarvan bepaald. De rekenmethode voor het berekenen van de risico’s en effecten van het vervoer van samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen zal worden opgenomen in het Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid, module III.

Download rapport: Rekenmethode om de risico’s te berekenen van het vervoer van samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen


14-06-2023

Waarschuwing! Phishing-mail in omloop

Op woensdag 14 juni is er een e-mail met afzender Team Omgevingsveiligheid RIVM verstuurd aan een onbekend aantal e-mailadressen. Het onderwerp van deze e-mail is Actualisatie rekenvoorschrift Handboek Omgevingsveiligheid ter voorbereiding op de Omgevingswet. Deze e-mail is niet afkomstig van het RIVM. Mocht u deze e-mail hebben ontvangen, dan is ons advies niet op deze e-mail te reageren en het bericht direct uit uw mailbox te verwijderen, ook uit uw prullenbak.


23-05-2023

Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen door te leren van incidenten

Er kunnen incidenten of bijna-incidenten gebeuren als gevaarlijke stoffen worden vervoerd over het spoor, wegen of binnenwater. Dit kan gevolgen hebben voor het milieu, het bedrijf dat erbij betrokken is, medewerkers en mensen in de omgeving. Het is daarom belangrijk om deze incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Dat kan door beter te leren van incidenten en bijna-incidenten met dit type vervoer. Er bestaat hiervoor een leerprocesmodel van melden, onderzoeken, acties benoemen, communiceren en evalueren. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de vragen of en zo ja, hoe er wordt geleerd van (bijna-)incidenten met vervoer van gevaarlijke stoffen in bedrijven in de vervoersketen, welke knelpunten worden ervaren en welke verbeterpunten mogelijk zijn. Deze vragen zijn onderzocht vanuit het perspectief van de veiligheidsadviseur: een verplichte functionaris in bedrijven die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen en ook een aantal formele taken heeft bij het leren van incidenten. Voor het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die is ingevuld door 83 veiligheidsadviseurs. Daarnaast zijn drie focusgroepen gehouden waar in totaal 16 veiligheidsadviseurs aan hebben deelgenomen.

Download rapport: Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen door te leren van incidenten.


02-05-2023

Aankomende workshops

Decoratieve landkaart

De volgende workshop vindt plaats op dinsdag 30 mei van 11:30 tot 12:30 uur. Tijdens deze workshop zal het thema 'Infrabeheerders en bronmaatregelen' centraal staan. Inschrijven voor deze en volgende workshops kan via het aanmeldformulier  

Meer informatie: Workshops Omgevingsveiligheid


15-02-2023

Verkenning naar de beleving van het ondergrondse transport van waterstof door buisleidingen

Duurzaam geproduceerde waterstof kan worden gebruikt om energie op te slaan en te vervoeren. Ook kan de chemische industrie het als grondstof gebruiken. Op deze manier kan waterstof bijdragen aan het beperken van CO2 uitstoot. Om waterstof te vervoeren wil de overheid bestaande leidingen waarmee aardgas wordt vervoerd, gaan hergebruiken. De kans op een ongeval bij het transport is klein en ongeveer hetzelfde als bij aardgasleidingen: er kan waterstof vrijkomen waardoor een fakkelbrand ontstaat. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) verkend hoe mensen die in de buurt van aardgasleidingen wonen, over dit plan denken en heeft verkend aan welke informatie deze omwonenden behoefte hebben. Hierover zijn vier groepsgesprekken georganiseerd, met in totaal 31 mensen.

Download rapport: Onzichtbaar en Onbekend.  Verkenning naar de beleving van het ondergrondse transport van waterstof door buisleidingen


13-02-2023

De maatregelenwiki staat live

De maatregelenwiki is nu online vindbaar. Wat dat is? De maatregelenwiki bestaat uit praktijkvoorbeelden die te maken hebben met omgevingsveiligheid. Deze voorbeelden zijn ingediend door verschillende personen en organisaties. Het platform helpt u inzicht te krijgen in maatregelen waarmee de leefomgeving zo is in te richten, dat mens en milieu zijn beschermd tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze dienen ter inspiratie om het omgevingsveiligheidsbeleid in te voeren. De maatregelenwiki is bedoeld voor deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het omgevingsveiligheidsbeleid.

Uw eigen praktijkervaringen delen? 
Dat kan via de wiki. Ga naar deze pagina en dien uw praktijkvoorbeeld in.


30-09-2022

Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo Besluit risico's zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen)-bedrijven 2022

Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Dit keer zijn twaalf incidenten geanalyseerd. Bij negen incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, waarna twee keer een explosie is ontstaan. Bij twee incidenten ontstonden direct explosies bij werkzaamheden. Een nooddrukvoorziening voorkwam bij het laatste incident dat er gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Hierdoor ontsnapte er alleen stoom. Één persoon heeft aan een explosie blijvend letsel - verminderd zicht aan een oog - overgehouden. Overige slachtoffers hadden tijdelijk ademhalingsproblemen en irritaties.

Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) om incidenten te analyseren die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt voor inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.

Download rapport: Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2022


29-09-2022

Stroomuitval bij risicovolle bedrijven: oorzaken, gevolgen en de invloed van de energietransitie

Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen maken, gebruiken of opslaan, noemen we risicovolle bedrijven. Als bij deze bedrijven de stroom uitvalt, kunnen ongevallen ontstaan waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan voor werknemers of de omgeving.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er elk jaar in Nederland enkele tientallen grote of kleine ongevallen zijn die met stroomuitval te maken hebben. Het precieze aantal is niet bekend, ook niet of dit aantal toe- of afneemt. Verder blijkt dat risicovolle bedrijven niet altijd goed op stroomuitval zijn voorbereid. Daarvoor is extra aandacht nodig, omdat steeds meer processen op elektriciteit werken door de overgang naar duurzame energie. Doordat bedrijven meer elektriciteit nodig hebben, kan zowel de kans op stroomuitval als de impact ervan groter worden. Het RIVM heeft onderzocht wat de oorzaken en gevolgen zijn van stroomuitval bij risicovolle bedrijven. Ook is onderzocht of dit verandert door de overgang naar duurzame energie. 

Download rapport: Stroomuitval bij risicovolle bedrijven: oorzaken, gevolgen en de invloed van de energietransitie


12-5-2022

Actualisatie faalfrequenties windturbines

Ongelukken met windturbines kunnen gevaarlijk zijn voor mensen in de omgeving. Bijvoorbeeld wanneer een windturbine omvalt of een blad afbreekt. Ook kan er ijs van het blad vallen.

Om slachtoffers te voorkomen, wordt een afstand berekend tussen windturbines en de omgeving. Binnen deze afstanden mogen bijvoorbeeld geen woningen staan. De kans op een ongeluk met een windturbine is voor het laatst onderzocht in 2012. Het RIVM heeft de cijfers nu geactualiseerd. Onderzocht is wat er kan gebeuren en hoe vaak dat gebeurt.

Download rapport: Actualisatie faalfrequenties windturbines


6-4-2022

Advies aandachtsgebieden. Beschouwing van voorstel alternatieve benadering voor de berekening van aandachtsgebieden

Bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, kunnen ongelukken gebeuren die gevaarlijk zijn voor omwonenden. Deze bedrijven zijn daarom verplicht om de risico’s en gevolgen van ongelukken in kaart te brengen. Hiervoor worden onder andere aandachtsgebieden bepaald. Dit zijn gebieden waar mensen in huizen of gebouwen, zonder extra maatregelen, niet genoeg beschermd kunnen zijn tegen de gevaren in de omgeving. Bijvoorbeeld tegen warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en een concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). 

Het RIVM beheert de rekenmethode waarmee de grootte van de aandachtsgebieden wordt bepaald. Verschillende partijen, zoals omgevingsdiensten en bedrijven, hebben bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voorstellen ingediend om deze gebieden op een andere manier te berekenen. Tot nu toe wordt het aandachtsgebied bepaald op basis van de concentratie giftige stoffen of de warmtestraling. In de voorstellen wordt ook rekening gehouden met de mate waarin mensen hieraan blootstaan.

Download rapport: Advies aandachtsgebieden. Beschouwing van voorstel alternatieve benadering voor de berekening van aandachtsgebieden


24-03-2022

Nieuwe berekeningen voor afstanden tussen LPG Liquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas)-tankstations en woningen

Auto’s die op autogas (LPG) rijden kunnen tanken bij LPG-tankstations. Vanwege de veiligheid moet er voldoende afstand zijn tussen een LPG-tankstation en woningen in de buurt. Het RIVM heeft de afstanden tussen LPG-tankstations en woningen opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met twee veiligheidsmaatregelen die tankauto’s kunnen hanteren. Uit de berekeningen blijkt dat de afstand tussen een LPG-tankstation en woningen groter moet zijn als een tankauto één van de twee of geen van de maatregelen heeft uitgevoerd. Zonder de maatregelen kunnen afstanden meer dan twee keer zo groot nodig zijn. Het RIVM raadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan om de nieuwe berekeningen te gebruiken.

De afstanden die tussen LPG-tankstations en woningen moeten worden aangehouden, staan in de ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen). De huidige afstanden zijn gebaseerd op berekeningen van het RIVM. Tot nu toe ging het RIVM bij de berekeningen uit van twee veiligheidsmaatregelen voor de tankauto’s die LPG vervoeren: een hittewerende coating en een verbeterde vulslang. De coating is een laag die de tank van de tankauto beschermt tegen brand. De verbeterde vulslang breekt minder snel als het LPG uit de tankauto wordt gepompt.  

Download rapport: Effect van risicoreducerende maatregelen op het plaatsgebonden risico van LPG-tankstations