De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energieopwekking is één van de belangrijkste uitdagingen van dit moment. De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen heeft zowel gunstige als ongunstige – maar vaak ook nog onbekende gevolgen voor de veiligheid.

Het RIVM doet onderzoek naar de effecten van de energietransitie voor de veiligheid en levert kennis via netwerken en platforms. Zo worden de nieuwe risico’s verkend die gepaard gaan met energietransitie vanuit het perspectief van Nationale Veiligheid. Ook heeft RIVM een studie gedaan naar de effecten van het Klimaatakkoord – door het verdwijnen van fossiele bronnen - voor duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.

Voorbeelden van effecten zijn:

  • Uitfasering van het gebruik van fossiele energiebronnen zal gepaard gaan met een vermindering van de bijbehorende risico’s in de gehele keten van productie bij de raffinaderijen, grootschalige tankopslag, transport via buisleidingen, weg, water of spoor, tot aan de eindaflevering bij gebruikers.
  • Grootschalige energieopslag en omzetting van elektriciteit naar alternatieve brandstoffen is nodig om de onbalans tussen duurzame energieproductie en -vraag te kunnen corrigeren. Daarmee worden nieuwe risicobronnen geïntroduceerd zoals grootschalige batterijsystemen, en opslag en transport van alternatieve brandstoffen, zoals bijvoorbeeld waterstof.
  • Andere risico’s hebben te maken met de grootschalige productie van biogas, de inzet van windturbines en waterstoftankstations. Hierbij komt ook de vraag naar voren hoe we deze middelen gaan inzetten in de bestaande omgeving.

We gaan nu een transitieperiode in waar de risico’s van de huidige energietechnieken en de nieuwe risico’s van duurzame innovaties naast elkaar bestaan. Het is een periode waarin we de risico’s van de bestaande technieken moeten blijven beheersen en tegelijkertijd de nieuwe risico’s moeten leren kennen en daarmee om leren gaan.