Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) geeft de risiconormen voor het plaatsgebonden risico (PR)  en regels voor het groepsrisico (GR). De uitwerking van het Bevb is geregeld in de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) en betreft onder meer de wijze waarop het risico berekend moeten worden (rekenvoorschrift en rekenprogramma).

De Bevb wijst momenteel de volgende categorieën buisleidingen aan:

  • Leidingen voor het transport van aardgas onder hoge druk;
  • Leidingen voor het transport van buisleidingen met aardolieproducten;
  • Leidingen voor het transport van chemicaliën.

De rekenmethoden zijn beschreven in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Module B beschrijft de rekenmethode voor hogedruk aardgasleidingen. Het rekenprogramma voor deze categorie is Carola. Module C beschrijft de rekenmethode voor buisleidingen met aardolieproducten en brandbare vloeistoffen. Het rekenprogramma voor deze categorie is Safeti-NL. Module D beschrijft de rekenmethode voor Chemicaliënleidingen. Het rekenprogramma voor deze categorie ook Safeti-NL.

De voorgeschreven rekenmethode bestaat uit versie 2.0 van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb en versie 6.54 van Safeti-NL. Een nieuwe versie van Safeti-NL, versie 8.21, is in augustus 2019 beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Het RIVM vindt versie 8.21 meer dan gelijkwaardig aan versie 6.54. Gezien het grote aantal modelwijzigingen en de significante aard ervan, is RIVM van mening dat versie 6.54 inhoudelijk gezien niet meer actueel is; de effecten en risico’s die in versie 6.54 worden berekend, zijn in veel gevallen niet meer conform de huidige inzichten. Met versie 8.21 wordt wel aangesloten bij de huidige inzichten. Voor het gebruik van versie 8.21 is een concept Handleiding Risicoberekeningen Bevb beschikbaar, versie 3.0.

De achtergrond van deze rekenmethoden is vastgelegd in een aantal documenten, die als download beschikbaar zijn.