Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BevbBesluit Externe Veiligheid Buisleidingen) geeft de risiconormen voor het plaatsgebonden risico (PRplaatsgebonden risico)  en regels voor het groepsrisico (GRgroepsrisico). De uitwerking van het Bevb is geregeld in de Regeling externe veiligheid buisleidingen (RevbRegeling externe veiligheid buisleidingen) en betreft onder meer de wijze waarop het risico berekend moeten worden (rekenmethode en rekenprogramma).

De Bevb wijst momenteel de volgende categorieën buisleidingen aan:

  • Leidingen voor het transport van aardgas onder hoge druk;
  • Leidingen voor het transport van buisleidingen met aardolieproducten;
  • Leidingen voor het transport van chemicaliën.

De rekenmethoden zijn beschreven in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Module B beschrijft de rekenmethode voor hogedruk aardgasleidingen. Het rekenprogramma voor deze categorie is Carola. Module C beschrijft de rekenmethode voor buisleidingen met aardolieproducten en brandbare vloeistoffen. Het rekenprogramma voor deze categorie is Safeti-NL. Module D beschrijft de rekenmethode voor Chemicaliënleidingen. Het rekenprogramma voor deze categorie ook Safeti-NL.

De Revb  schrijft vanaf 1 april 2020 versie 3 van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb en versie 8 van Safeti-NL voor. De actuele versies zijn versie 3.2 van de Handleiding en versie 8.3 van Safeti-NL. Voorgaande versies van de Handleiding en de aanpassingen zijn op te vragen bij de helpdesk.

Met de invoering van Safeti-NL versie 8 zijn veel modelverbeteringen doorgevoerd, zoals beschreven in RIVM rapport 2018-0039. Een van de verbeteringen in Safeti-NL versie 8 is het kratermodel voor ondergrondse leidingen. Met dit kratermodel kunnen de risico’s van ondergrondse buisleidingen beter in kaart worden gebracht. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de consequenties van het toepassen van het kratermodel. Hieruit blijkt dat het kratermodel tot aanzienlijk grotere risicocontouren en aandachtsgebieden leidt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten op grond van rechtszekerheid de toepassing van het kratermodel vooralsnog niet wettelijk voor te schrijven voor andere gevaarlijke stoffen dan aardgas en waterstof. Het kratermodel is daarom nog niet voorgeschreven in deze versies van de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen en de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Het is wel mogelijk in Safeti-NL versie 8 te rekenen met het nieuwe kratermodel. Het RIVM adviseert om die mogelijkheid te gebruiken, om zo het technisch inhoudelijke inzicht te verkrijgen in de externe veiligheidsrisico’s van ondergrondse buisleidingen volgens de laatste stand van de wetenschap.