De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water.

De Handleiding bestaat uit 2 documenten:

Het hoofdrapport bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De inleiding met de achtergrond en een Leeswijzer;
  • Moduele A beschrijft kort de wet- en regelgeving met betrekking tot omgevingsveiligheid, voor zover van belang voor de toepassing van de rekenmethodiek HART;
  • Module B bevat generieke modelparameters en aspecten, die voor iedere modaliteit gelden, zoals de modellering van de bevolking in de omgeving van een transportroute, de modellering van de transportroute en de modellering van de scenario’s;
  • Module C tenslotte gaat in op modelparameters die specifiek gelden voor bepaalde transportmodaliteiten (weg, spoor of binnenwater).

In het eerste hoofdstuk van de modules B en C wordt de opbouw van die module nader uiteengezet.

Het achtergronddocument bestaat uit de volgende bijlagen bij het hoofdrapport:

  • Vuistregels externe risico's transport gevaarlijke stoffen;
  • Meteorologische gegevens;
  • Modellen;
  • Berekening verhouding warme/koude BLEVE boiling liquid expanding vapour explosion;
  • Scheepsschadefrequenties;
  • Bepaling locatiespecifieke scheepsschadefrequentie (alleen binnenvaart).

In de Handleiding wordt verwezen naar de 'Systematiek voor indeling van stoffen ten behoeve van risicoberekeningen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, 2e editie, Enschede, 1999'. Dit document is via de helpdesk RBM II op aanvraag beschikbaar.

Vragen, onduidelijkheden, opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het HART, het rekenmodel RBM Risk Based Maintainance II of de indeling van stoffen kunt u contact opnemen met de helpdesk RBM II. Aanvullende informatie over de indeling in stofcategorie D4 (zeer toxische vloeistoffen) voor spoorvervoer vindt u hier.