De Gezondheidsmonitor Jeugd is een grootschalig vragenlijstonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het regulier voortgezet onderwijs. Op deze pagina beschrijven we de meest recente resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd uit 2021.

 

Resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd

Kijk voor meer informatie en links naar de resultaten van de verschillende metingen van de Gezondheidsmonitor Jeugd op monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd.

De meest recente resultaten zijn van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit was een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. In het najaar van 2023 wordt een nieuwe meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd.

Samenvatting Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Hieronder vatten we enkele resultaten samen van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Uit deze meting blijkt dat jongeren zich minder gelukkig voelen dan vóór de coronaperiode, in 2019. Ook had 1 op de 5 jongeren last van gebeurtenissen die ze meemaakten tijdens de coronaperiode. Omdat niet alle onderwerpen ook in de metingen hiervoor zijn uitgevraagd, is een vergelijking met eerdere metingen niet altijd mogelijk. Kijk voor een overzicht van de onderwerpen uitgevraagd per meting op monitorgezondheid.nl.

Minder gelukkig

Jongeren voelden zich in 2021 minder gelukkig dan vóór de coronaperiode, in 2019. Toen gaf 84% van de tweede- en vierdeklassers aan meestal (zeer) gelukkig te zijn. In het najaar van 2021 was dit percentage gedaald naar 77%. Het aandeel jongeren dat aangeeft meestal (zeer) gelukkig te zijn, is hoger onder jongens (82%) in vergelijking met meisjes (73%) en hoger onder tweedeklassers (79%) vergeleken met vierdeklassers (74%). Van de jongeren geeft 6% aan zich meestal (zeer) ongelukkig te voelen.

1 op de 5 jongeren heeft suïcidegedachten

Een vijfde van de jongeren gaf aan ‘een enkele keer’ tot ‘heel vaak’ suïcidegedachten te hebben gehad in de 12 maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst: 17% ‘een enkele keer’ of ‘af en toe’ en 5% ‘(heel) vaak’. Ook het kwartaalonderzoek van Netwerk GOR volgt suïcidale gedachten bij jonge mensen. De vraag wordt daar wel anders gesteld en uitgevraagd onder een bredere leeftijdsgroep (12 tot en met 25 jaar). Suïcidegedachten komen vaker voor onder jongeren waar thuis moeite met rondkomen wordt ervaren (50%), jongeren die niet bij beide ouders wonen (28%) en bij meisjes (25%).

Helft jongeren heeft vertrouwen in de toekomst

Iets meer dan de helft van de jongeren (53%) heeft veel vertrouwen in de toekomst. Het aandeel jongeren dat veel vertrouwen in de toekomst heeft is hoger onder tweedeklassers (57%) en jongens (63%).

1 op de 5 jongeren heeft last van gebeurtenissen tijdens de coronaperiode

Gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode hebben grote impact op een deel van de jongeren. Driekwart van de jongeren maakte tijdens de coronaperiode minstens 1 van de volgende gebeurtenissen mee:

  • In quarantaine geweest zijn
  • Corona gehad hebben
  • In het ziekenhuis gelegen hebben door corona
  • In het ziekenhuis gelegen hebben door iets anders dan corona
  • Iemand die belangrijk voor de jongere is, heeft corona gehad
  • Iemand die belangrijk voor de jongere is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona
  • Iemand die belangrijk voor de jongere is, heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona
  • Iemand die belangrijk voor de jongere is, is overleden aan corona
  • Iemand die belangrijk voor de jongere is, is overleden aan iets anders dan corona
  • Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders

1 op de 5 jongeren geeft aan nog last te hebben van zo’n gebeurtenis. Gebeurtenissen met de grootste impact zijn het overlijden van een naaste en een eigen ziekenhuisopname. Een klein deel van de jongeren (6%) heeft een verhoogde kans op post-traumatische stressstoornis ( PTSS Posttraumatische Stressstoornis (Posttraumatische Stressstoornis)) door 1 van deze gebeurtenissen. Het aandeel jongeren met een verhoogd risico op PTSS door een gebeurtenis meegemaakt tijdens de coronaperiode is hoger onder meisjes en VMBO-leerlingen.

Hulpbehoefte tijdens corona

Tijdens de coronaperiode had 39% van de jongeren extra hulp of steun nodig. Jongeren hadden vooral begeleiding nodig bij schoolwerk (21%) en hulp omdat zij niet lekker in hun vel zaten (17%). Dit is in lijn met de resultaten van de meting van het kwartaalonderzoek onder 12- tot en met 25-jarigen in september/oktober 2021.

Situatie tijdens de meting

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is afgenomen in de periode 20 september tot en met 26 november 2021 (schooljaar 2021-2022). Omdat de vragenlijst een aantal vragen heeft over ‘de laatste 4 weken’, moest er minstens 4 weken tijd zitten tussen het einde van de zomervakantie en afname van de vragenlijst.

In deze periode golden wisselende coronamaatregelen. In september daalde het aantal coronabesmettingen en werd de regel van 1,5 meter afstand houden losgelaten. Vanaf eind september was een coronatoegangsbewijs nodig vanaf 13 jaar in restaurants, cafés, op festivals, bij evenementen en sportwedstrijden, en in bioscopen en theaters. In oktober liep het aantal coronabesmettingen weer op. Een mondkapje was in sommige situaties verplicht. Vanaf half november gold de 1,5 meter afstand weer en waren er weer meer coronamaatregelen. Bekijk de tijdlijn van coronamaatregelen voor een overzicht.