Titel Auteurs Rapportnummer
Aandacht voor 'ageing' binnen de chemische industrie Bedrijven over de risico's als gevolg van het verouderen van chemische installaties Geus E.C.J., Kieskamp K.K. 2018-0004
Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam Heringa M.B., Janssen P. 2018-0051
Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam Heringa M.B., Janssen P. 2018-0165
Advies voor een handreiking met afwegingskader risicoanalyse ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in afval Zweers P.G.P.C., Verhoeven J.K., Wassenaar P.N.H., Spijker J., Luit R.J., Ganzevles J.H., Janssen M.P.M. 2017-0168
Agricultural practices and water quality at farms registered for derogation in 2016 Lukács S., Blokland P.W., Prins H., Fraters D., Daatselaar C.H.G. 2018-0065
Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 2017-2018 Kooi E.S., Manuel H.J., Mud M. 2018-0057
Antifouling systems for pleasure boatsOverview of current systems and exploration of safer alternatives Wezenbeek J.M., Moermond C.T.A., Smit C.E. 2018-0086
Assessment of human health and environmental risks of new developments in modern biotechnology Policy report Hogervorst P.A.M., van den Akker H.C.M., Glandorf D.C.M., Klaassen P., van der Vlugt C.J.B., Westra J. 2018-0089
Bedrijfsgeneeskundige zorg door Defensie geboden aan (ex-)POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-medewerkers WP7 deelonderzoek 2 Schulpen S., de Zwart F., Rijs K. 2018-0054
Beleving Woonomgeving in Nederland Inventarisatie Verstoringen 2016 van Poll R., Breugelmans O., Houthuijs D., van Kamp I. 2018-0084
Beoordeling van risico's voor mens en milieu van nieuwe ontwikkelingen in de moderne biotechnologieBeleidssignalering Hogervorst P.A.M., van den Akker H.C.M., Glandorf D.C.M., Klaassen P., van der Vlugt C.J.B., Westra J. 2017-0178
Bewust Omgaan met Veiligheid: doelen en effectmaten in het risico- en veiligheidsbeleid Roels J.M., Walhout A.M., Westra J., Kloosterboer H.E., Wezenbeek J.M. 2018-0029
Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM. Gezondheidsrisico's en verantwoordelijkheden. Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen geen auteurs 2018-0164
Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden.  Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen geen auteurs 2018-0061
Cleaning Products Fact SheetDefault parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2018 Meesters J.A.J., Nijkamp M.M., Schuur A.G., te Biesebeek J.D. 2016-0179
Consequentieonderzoek SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland (software application fire explosion toxic impact - nederland) 8 Verschillen in uitkomsten ten opzichte van SAFETI-NL 6.54 en impact daarvan Kooi E.S., Zonneveld M., Boxman A.M.C., van Vliet A.A.C., Uijt de Haag P.A.M. 2018-0040
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) N.V. Periode 2016 Kwakman P.J.M. 2017-0167
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2016 Kwakman P.J.M. 2017-0164
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group).Periode 2016 Kwakman P.J.M. 2017-0165
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland B.V. Periode 2016 Kwakman P.J.M. 2017-0166
Cosmetovigilance in the Netherlands 2016-2017 Woutersen M. 2018-0036
Cytostatics in Dutch surface water Use, presence and risks to the aquatic environment Moermond C., Venhuis B., van Elk M., Oostlander A., van Vlaardingen P., Marinkovic M., van Dijk J. 2018-0067
De invloed van veroudering van installaties ('ageing') op de oorzaak van ongevallen met gevaarlijke stoffen Geus E.C.J., Kieskamp K.K. 2017-0131
Een onderzoek naar arbeidsbescherming en veiligheid bij de POMS-sites.WP8.2: Normen en Recht op Bescherming: Defensie-specifiek van Poll R., Timmermans T., Sitters I., van der Laan G., van Engelen J. 2018-0052
Een onderzoek naar regelgeving, arbeidsomstandigheden, informatievoorziening en bejegening bij het tROM-project in TilburgOnderzoek in het kader van het chroom-6 onderzoek Tilburg van Poll R., Timmermans T., van der Laan G., Witters K., Schulpen S., Harmen J., Fernhout F., van Engelen J. 2018-0168
Evaluatie en prioritering schadelijke stoffen in Chemical Agent Resistant Coating (CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)), gebruikt op de Nederlandse POMS locaties Heringa M.B., Bakker J., Hogendoorn E. 2018-0050
Evaluatie grenswaarden voor lozing van natuurlijke radioactiviteit Onderzoek voor de implementatie van Richtlijn 2013/59/Euratom van der Schaaf M., van Dillen T., Blaauboer R.O. 2017-0048
Evaluatie programma Van Afval naar Grondstof (VANG) 2014 - 2016 Ganzevles J.H., Hollander A., Traas T.P., Zwart M.H., Zwartkruis J.V. 2018-0118
Exposure to and toxicity of methyl-, ethyl- and propylparaben A literature review with a focus on endocrine-disrupting properties Brand W., Boon P.E., Hessel E.V.S., Meesters J.A.J., Weda M., Schuur A.G. 2017-0028
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2015 en 2016 met het MONET-meetnet Tanzi C.P. 2017-0052
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2017 met het MONET-meetnet Tanzi C.P. 2018-0126
Geluidmonitor 2017Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen Bergmans D., Haaima M., den Hollander H. 2018-0125
Gemeten en berekende concentraties stikstof(di)oxiden en fijnstof in de periode 2010 t/m 2015 (Update)Een test van de standaardrekenmethoden 1 en 2 Wesseling J., Nguyen L., Hoogerbrugge R. 2016-0106
Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie Palmen N.G.M., Geraets L., ter Burg W., Bos P.M.J., Hessel E.V.S., Staal Y.C.M., Ezendam J., Piersma A.H. 2018-0053
Gezondheidsrisico's arseen in bodem en grondwater in Apeldoorn Swartjes F.A., Römkens P.F.A.M., Janssen P.J.C.M., Brandon E.F.A. 2017-0198
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukundeLuchtkwaliteit en gezondheid Dijkema M., Koeman T., Odink J., van der Zee S., Zuurbier M., Aarts F., van Buggenum S., Elders-Meijerink M., Fischer P., van den Hout K., Jansen H., Keuken R., van Leeuwen A., Ovaa W. 2018-0016
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 Coenen P.W.H.G., van Zanten M.C., Zijlema P.J., Arets E.J.M.M., Baas K., van den Berghe A.C.W.M., van Huis E.P., Geilenkirchen G., 't Hoen M., Hoogsteen M., te Molder R., Dröge R., Montfoort J.A., Peek C.J., Vonk J., Dellaert S., Koch W.W.R. 2018-0006
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten NederlandRapportage 2018 Velders G.J.M., Aben J.M.M., Geilenkirchen G.P., den Hollander H.A., Nguyen L., van der Swaluw E., de Vries W.J., Wichink Kruit R.J. 2018-0104
Handreiking Stakeholderparticipatie Tuinstra W. 2018-0175
Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Zijp M.C., Kok L., de Valk E. 2018-0002
Het gebruik van biomonitoring en sensoring binnen de arbeidsomstandigheden - praktische en ethische overwegingen Krom A., ter Burg W., van de Weijgert V.P.L., Palmen N.G.M. 2018-0096
Het gebruik van natuur voor gezondheid in de praktijkGebruik, beleving en gezondheid voorafgaand aan de herinrichting van een wijkpark in Breda Kruize H., van den Dop T., Hermans C.M.L., de Vries S., Wendel-Vos G.C., van den Berg A. 2017-0204
Het vóórkomen van sterfte, ziekten, aandoeningen en gezondheidsklachten onder (ex-)POMS-medewerkers van Kempen E., Rijs K. 2018-0055
Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen Toelichting bij de geactualiseerde Netkaart Kelfkens G., Pruppers M.J.M. 2018-0094
Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelenNormvoorstellen voor florasulam en indoxacarb van Herwijnen R., Keijzers R. 2017-0076
Informative Inventory Report 2018Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2016 Wever D., Coenen P.W.H.G., Dröge R., Geilenkirchen G.P., 't Hoen M., Jimmink B.A., Koch W.W.R., Leekstra A.J., te Molder R.A.B., Peek C.J., van der Sluis S.M., Smeets W.L.M., Vonk J. 2018-0013
Inter-laboratorium vergelijking van de bepaling van BTEX in buitenlucht Inter-laboratory comparison of the determination of BTEX in ambient air Hafkenscheid T., Venema J., Bloemen H., van den Berghe K., van der Bij E., van der Gaag E., van der Laan J. 2015-0147
Jaarverslag Bureau REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) 2017Grip op chemische stoffen Beekman M., Zweers P., van Goor-gras J. 2018-0019
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2016 Lukács S., Blokland P.W., Prins H., Fraters D., Daatselaar C.H.G. 2018-0041
Luchtkwaliteit Noord-HollandEmissiebronnen en mogelijke maatregelen de Ruiter H.R., Maas R.J.M., Aben J.M.M., de Vries W.J. 2017-0205
Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische isotopenUitbreiding op RIVM Rapport 2017-0063: Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland. Huidige situatie en toekomstverkenning Roobol L.P., de Waard I.R. 2018-0075
Measuring the effect of Sustainable Public Procurement Zijp M.C., Kok L., de Valk E. 2018-0069
Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater van der Grinten E., Spijker J. 2017-0144
Meldingen over en hinder van Laagfrequent Geluid of het horen van een bromtoon in Nederland: Inventarisatie van Kamp I., Breugelmans O.R.P., van Poll H.F.P.M., Baliatsas C., van Kempen E.E.M.M. 2018-0119
Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services Jansen B.I., Meesters J.A.J., Nijkamp M.M. 2018-0011
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2017), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register. Peek C.J., Montfoort J.A., Dröge R., Guis B., Baas C., van Huet B., van Hunnik O.R., van den Berghe A.C.W.M. 2018-0007
Mixture exposure to PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen): A Relative Potency Factor approach Zeilmaker M.J., Fragki S., Verbruggen E.M.J., Bokkers B.G.H., Lijzen J.P.A. 2018-0070
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2018Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rutledge-Jonker S., Wesseling J.P., Nguyen P.L., Visser S., van Hooydonk P.R., Groot-Wassink H., Sanders A. 2018-0135
Natural Capital ModelTechnical documentation of the quantification, mapping and monetary valuation of urban ecosystem services Remme R., de Nijs T., Paulin M. 2017-0040
Nucleair-geneeskundige therapieën: potentiële blootstelling voor derden Dosisberekeningen als basisinformatie voor de herziening van maatregelen en leefregels van der Reijden A., Laheij G.M.H., Kok-Palma Y. 2018-0137
Ontwikkelingen in de stikstofdepositie Wichink Kruit R.J., van Pul W.A.J. 2018-0117
Ontwikkelingen in emissies en concentraties van ammoniak in Nederland tussen 2005 en 2016 Wichink Kruit R.J., Hoogerbrugge R., Sauter F.J., de Vries W.J., van Pul W.A.J. 2018-0163
PAS Monitoringsrapportage StikstofAddendum op de stand van zaken 2016 van Alphen A., Berkhout J.P.J. 2017-0163
Pilot Belevingsthermometer Peilen van de beleving van veiligheid bij omwonenden van chemische industrie Chambon M., Claassen E.A.M., Folkertsma E., Neuvel J.M.M., van Vliet A.A.C., Versluis S., Zonneveld M. 2018-0120
Pilots Antibiotic Surveillance & Stewardship in de eerstelijn, tweedelijn en langdurige zorgVerkenning ter bevordering van juist gebruik" van antibiotica door aan indicatie gekoppelde voorschriften in beeld te krijgen" Buys Ballot B., Thuis I., Mennen M. 2018-0093
Potential measures against microplastic emissions to water Verschoor A.J., de Valk E. 2017-0193
Publieksperceptie van Stralingsrisico's: Betekenis voor Risicocommunicatie Claassen L., Kerckhoffs T. 2018-0087
Quality of the Gradko passive samplers in the MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden) monitoring network Noordijk H., Braam M., Stolk A.P., van Pul W.A.J., Wichink Kruit R.J. 2018-0105
Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in NederlandResultaten RIVM-meetcampagne 2016-2017 Goemans P., de Waard I.R., Blaauboer R.O., Smetsers R.C.G.M., de Groot G.M. 2018-0027
Risicobeoordeling 42 opkomende stoffen in oppervlaktewaterbronnen voor drinkwaterbereiding Probleemstoffen op basis van Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW Kaderrichtlijn Water (Kaderrichtlijn Water) van Leerdam R.C., Janssen P.J.C.M., van der Aa N.G.F.M., Versteegh J.F.M. 2018-0080
Risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 binnen het re-integratieproject tROM ter Burg W., Palmen N.G.M., Geraets L., Bos P.M.J. 2018-0167
Risicobeoordeling van het gebruik van thermisch gereinigde grond in Perkpolder (Zeeland) Brand E., Otte P.F., Swartjes F.A., Wintersen A., Janssen P.J.C.M., Rutgers M., Hagens W.I., Brouwer M. 2018-0063
Risicobeoordelingsmethode voor organismen met een gene drive toegepast onder ingeperkt gebruik van der Vlugt C., van den Akker E., Roesink C.H., Westra J. 2018-0028
Risicogrenzen PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) voor grond en grondwaterUitwerking voor generiek en gebiedsspecifiek beleid (herziene versie) Lijzen J.P.A., Wassenaar P.N.H., Smit C.E., Posthuma C.J.A.M., Brand E., Swartjes F.A., Versteegh J.F.M. 2018-0060
Risk assessment method for activities involving organisms with a gene drive under contained use van der Vlugt C., van den Akker E., Roesink C.H., Westra J. 2018-0090
Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale Borssele in 2017 Tanzi C.P. 2018-0116
Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2016 Tanzi C.P. 2017-0054
Study on methodology to perform an environmental noise and health assessment - a guidance document for local authorities in Europe van Kamp I., Schreckenberg D., van Kempen E.E.M.M., Basner M., Brown A.L., Clark C., Houthuijs D.J.M., Breugelmans O.R.P., van Beek A.J., Janssen-Stelder B.M. 2018-0121
Technische en inhoudelijke beperkingen ten aanzien van SAFETI-NL 6.54 Kooi E.S., Uijt de Haag P.A.M. 2018-0039
The impact of the new Cleaning Products Fact Sheet 2018 on consumer exposure estimation Meesters J.A.J., Affourtit F., Delmaar J.E. 2018-0079
Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden Verschoor A.J., Bodar C.W.M., Baumann R.A. 2018-0072
Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magneetvelden bij verschillende bronnen. Een aanvulling op eerdere metingen. Dusseldorp A., Pruppers M.J.M., van Putten E.M. 2018-0015
Verkenning werkwijze controle en beoordeling grondwaterkwaliteitsdata in LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit), KMG, PMG Baumann R.A., Claessens J.W., Prins H.F. 2018-0099
Voorbij de brand: Leren van ongevallen bij de brandweer Resultaten van een pilotonderzoek met Storybuilder van Kampen J., Chambon M. 2018-0085
Water quality standards for melamine A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive Smit C.E. 2018-0077
Werkplan Emissieregistratie 2018 Wever D. 2018-0062