CAROLAComputer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas.

Met CAROLAComputer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Naast de risico’s van drooggasleidingen kunnen ook de risico’s van nat- en zuurgasleidingen worden bepaald. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico. De huidige versie van het CAROLA rekenpakket is versie 1.0.0.52 met parameterbestand 1.3.

Met CAROLA kunnen enkel de risico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen worden berekend. De risico's van chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten moeten berekend worden met het software programma SAFETI-NL.

Handleiding risicoberekeningen BevbBesluit Externe Veiligheid Buisleidingen

De Handleiding risicoberekeningen Bevb vormt samen met het rekenpakket CAROLA de Rekenmethodiek Bevb en beschrijft de wijze waarop QRAquantitative risk assessment-berekeningen voor transport van gevaarlijke stoffen door ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen met CAROLA moeten worden uitgevoerd.