RBM II is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water.

Met RBM II kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes. Met het rekenpakket kunnen de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water worden berekend. Voor het uitvoeren van een risicoberekening hoeft de gebruiker een relatief beperkte, gestandaardiseerde set van gegevens in het programma in te voeren. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico. De huidige versie van het RBM II rekenpakket is versie 2.3.0 build 535 met parameterbestand 1.3.

Hoe werkt het?
Via het aanvraagformulier is
RBM II gratis beschikbaar.

Om de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen te berekenen voert u de volgende gegevens in:

  • projectgegevens: gegevensinformatie en omvang van het werkgebied;
  • werkgebied: coördinaten en omvang van het werkgebied (maximaal 15 bij 15 kilometer);
  • weerstation dat het dichtst bij het werkgebied gelegen is voor overheersende windrichtingen, -snelheden en weerstabiliteitsklassen;
  • traject: definitie van de transportroute die uit 1 of meer deeltrajecten bestaat en minimaal 1 kilometer lang moet zijn (daarnaast eigenschappen over het traject, zoals de ongevalfrequentie, begin- en eindcoördinaten, breedte en de jaarintensiteit gevaarlijke stoffen);
  • bebouwing: van elk bevolkingsgebied de coördinaten, type bebouwing, bevolkingsdichtheid overdag en 's nachts en percentage aanwezigen binnenshuis overdag en ’s nachts.

Een uitvoerige beschrijving is te vinden in de Handleiding RBM II en Achtergronddocument RBM II versie 2.0.

Toepassing
RBM II kan op alle doorgaande routes in een openveldsituatie worden toegepast.

In een aantal specifieke situaties moet extra aandacht worden besteed aan de juiste toepassing, bijvoorbeeld bij kruisingen, T-splitsingen of tunnelmonden. Dit staat beschreven in de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) (bevolking in paragraaf 4.3, spoor in paragraaf 9.6, weg in paragraaf 10.6 en water in paragraaf 11.6) en bij de vragen en antwoorden. Met vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van RBM II.

Uitzonderingen
De risico's van emplacementen en buisleidingen kunnen niet met
RBM II berekend worden. Hiervoor dient u gebruik te maken van de rekenprogramma’s Safeti-nl  of CAROLAComputer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas. Ook is op dit moment de rekenmethode voor zeevaart nog niet opgenomen in RBM II.