SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

Met SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland kunt u bepalen of voor inrichtingen voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Voor buisleidingen kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. De risico’s van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen kunnen niet met SAFETI-NL berekend worden. Hiervoor moet u gebruik maken van het software programma CAROLA.

Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de scenario's berekent SAFETI-NL hoe de stof zich in de omgeving verspreidt, welke effecten optreden en hoe groot het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico.

De huidige versie van het SAFETI-NL rekenpakket is versie 6.54. Het rekenpakket is ontwikkeld door DNV GL in Londen. De huidige versie is verouderd. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beheert SAFETI-NL en heeft onderzocht welke consequenties de invoering van een nieuwe versie heeft voor bedrijven en de omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en omgevingsdiensten. Het RIVM adviseert aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat SAFETI-NL 8 zo snel mogelijk in te voeren.

Handleiding Risicoberekeningen Bevi

De Handleiding Risicoberekeningen Bevi (versie 3.3) vormt samen met het rekenpakket SAFETI-NL de Rekenmethodiek BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen en beschrijft de wijze waarop QRAquantitative risk assessment-berekeningen voor inrichtingen met SAFETI-NL moeten worden uitgevoerd.

Handleiding Risicoberekeningen Bevb

De Handleiding Risicoberekeningen Bevb (versie 2.0) vormt samen met het rekenpakket SAFETI-NL de Rekenmethodiek BevbBesluit Externe Veiligheid Buisleidingen en beschrijft de wijze waarop QRA-berekeningen voor chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten met SAFETI-NL moeten worden uitgevoerd.