Safeti-nlsoftware application fire explosion toxic impact - nederland is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verpakt, bewerkt of opgeslagen en chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten. Met Safeti-nl kunt u bepalen of voor inrichtingen voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Voor buisleidingen kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Ook kunt u met Safeti-nl de aandachtsgebieden berekenen conform het Stappenplan bepalen aandachtsgebieden.

Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de scenario's berekent Safeti-nl hoe de stof zich in de omgeving verspreidt, welke effecten optreden en hoe groot het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat uit effectafstanden, de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico.

Voorgeschreven versie

De wettelijk voorgeschreven versie van het Safeti-nl rekenpakket is versie 6.54. Inmiddels is ook versie 8 beschikbaar voor gebruikers. In overleg met het bevoegd gezag kan versie 8 gebruikt worden voor risico- en effectberekeningen.

Versie 6.54 van Safeti-nl blijft zeker tot 1 april 2020 de voorgeschreven versie, omdat het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat besloten heeft de wijziging van ReviRegeling externe veiligheid inrichtingen en RevbRegeling externe veiligheid buisleidingen, waarin Safeti-nl versie 8 wordt voorgeschreven, nog niet op 1 oktober 2019 te publiceren. De reden hiervoor is dat de ontwerpregeling mogelijk technische voorschriften bevat in de zin van de notificatierichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/1535). Daarom wordt de ontwerpregeling in Brussel eerst genotificeerd. Dit proces neemt drie à vier maanden in beslag.

 

Safeti-NL aanvragen en installeren

Voordat u over Safeti-nl kunt beschikken, dient u een basiscursus te volgen en een gebruikersovereenkomst te tekenen. De gebruikersovereenkomst ontvangt u tijdens de introductiecursus. Het tekenen van een gebruikersovereenkomst is alleen noodzakelijk voor bedrijven en organisaties die voor het eerst gebruik gaan maken van Safeti-nl.
Met de Safeti-nl licentie kunt u maximaal vijf werkplekken (vijf licentiebestanden) inrichten. De licentiekosten zijn € 1.000,- ex. BTW per jaar. Indien u meer dan vijf licentiebestanden nodig heeft, bedragen de kosten voor een uitbreiding € 1.000,- ex. BTW per jaar. U kunt voor dit bedrag vijf extra werkplekken inrichten. De licenties worden verstrekt na ontvangst van de betaling. De licentieperiode loopt tot en met 31 januari.

Voor het installeren van het Safeti-nl rekenprogramma kunt u de software downloaden van de DNV GL website. U ontvangt de gegevens hiervoor van de helpdesk.

Cursussen

Voor Safeti-NL worden twee soorten cursussen aangeboden, namelijk een vierdaagse basiscursus en een tweedaagse upgrade cursus.

Safeti-NL 8 basiscursus

De basiscursus Safeti-NL 8 bestaat uit driedaagse cursus met een terugkomdag. Tijdens de cursus zult u op praktische wijze leren hoe Safeti-NL 8 werkt. De basiscursus heeft alleen betrekking op het rekenpakket Safeti-NL 8 en is geen cursus waarin de  rekenmethode  wordt geleerd. Deelnemers aan de basiscursus moeten daarom al goed op de hoogte zijn van de rekenmethode in het algemeen en de Nederlandse richtlijnen en wetgeving in het bijzonder. Uitgangspunt is dat een cursist goed op de hoogte is van de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen. Het programma van de basiscursus ziet er als volgt uit:

Dagen en tijden   Programma
Dag 1 10:00 - 16:30   Introductie Handleiding Risicoberekeningen Bevi Overzicht van het rekenpakket Safeti-NL
Dag 2 09:00 - 16:30   Consequentiemodellering (uitstroom, dispersie, brand en warmtestraling)
Dag 3 09:00 - 16:30   Consequentiemodellering (explosie en toxiciteit) Risicomodellering
Dag 4 09:00 - 16:30  

Terugkomdag: Samenvatting en vragen Geavanceerde aspecten

De Safeti-NL basiscursus wordt regelmatig aangeboden. De kosten bedragen éénmalig € 1.250,- ex. BTW  per persoon. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de eerstvolgende basiscursus zal plaatsvinden.  

Cursusdata

De eerstvolgende cursussen zijn gepland op: 

Basiscursus Safeti-NL 8          
Deel 1   Terugkomdag     
24, 25, 26 maart 2020   22 mei 2020      Komt te vervallen
31 maart, 1 en 2 april 2020     6  mei 2020   Komt te vervallen
21, 22, 23 april 2020   22 mei 2020      Komt te vervallen
         

Inschrijven

Mocht u interesse  hebben om deel te nemen aan één van de bovenstaande cursussen, dan kunt u zich hier inschrijven. 

Locatie cursussen

De cursussen vinden plaats bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven.

Aanmelden voor cursusmailing

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van het Safeti-NL cursusaanbod, dan kunt u zich hier aanmelden voor de Safeti-NL cursusmailing.

Vragen en antwoorden

De helpdesk Safeti-nl  heeft de afgelopen jaren regelmatig vragen ontvangen en beantwoord. Bepaalde vragen komen vaker terug en deze zijn in een document verzameld om als startpunt te dienen voor gebruikers met vragen. Als uw vraag hier niet bijstaat, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Safeti-nl.

Stofbestanden

De toetsgroep probitrelaties heeft voor enkele tientallen stoffen vernieuwde probitrelaties afgeleid. Deze vernieuwde probitrelaties zijn nog niet voorgeschreven. Wel kunnen deze probitrelaties gebruikt worden voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van de consequenties van toepassing van deze probitrelaties. De stofbestanden van de stoffen met vernieuwde probitrelatie met de status interim zijn als download beschikbaar.

Voorbeeldbestanden

Het RIVM heeft een aantal voorbeeldstudies en tools opgesteld. Deze zijn hieronder als download beschikbaar.