CAROLA

CAROLA is het rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas.

Met CAROLA kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Naast de risico’s van drooggasleidingen kunnen ook de risico’s van nat- en zuurgasleidingen worden bepaald. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico. De huidige versie van het CAROLA rekenpakket is versie 1.0.0.52 met parameterbestand 1.3.

Met CAROLA kunnen enkel de risico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen worden berekend. De risico's van chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten moeten berekend worden met het software programma SAFETI-NL.

Handleiding risicoberekeningen Bevb

De Handleiding risicoberekeningen Bevb vormt samen met het rekenpakket CAROLA de Rekenmethodiek Bevb en beschrijft de wijze waarop QRA-berekeningen voor transport van gevaarlijke stoffen door ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen met CAROLA moeten worden uitgevoerd.

Home / Onderwerpen / C / CAROLA

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu