Titel Vertaalde titel Auteurs Rapportnummer
Actualisatie giftige voorbeeldstoffen transport gevaarlijke stoffen Update on the transport of toxic example substances van de Ven, M.F. ; Stam, G. RIVM rapport 2018-0152
Advies inrichting validatie en innovatiepunt (VIP) asbest Advice on Setting up a Validation and Innovation Point for Asbestos Gunnarsdottir, S. ; Dousi, S. ; van Engelen, J. RIVM briefrapport 2019-0117
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2017 Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 Lukacs, S. ; Blokland, P.W. ; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Fraters, D. ; Daatselaar, C.H.G. RIVM rapport 2019-0026
Amendments for CNOSSOS-EU Europese Unie (Europese Unie). Description of issues and proposed solutions Revisie van Cnossos-EU:2015 Kok, A. ; van Beek, A. RIVM Letter report 2019-0023
Amsterdam's Green Infrastructure. Valuing Nature's Contributions to People Amsterdam's Groen. Waardering van de bijdrage van de natuur aan de mens Paulin, M. ; Remme, R. ; de Nijs, T. RIVM letter report 2019-0021
An improved method of crisis response evaluation. Better learning from crises Een verbeterde methode om de crisisrespons te evalueren Manuel, H.J. ; Aarts, H.J.M. ; de Jonge, R. ; Kuipers, E. ; Schol, L.G.C. ; van Steenbergen, J.E. ; Uijt de Haag, P.A.M. RIVM report 2018-0035
Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 2018 Analysis of incidents involving hazardous substances at large companies 2018 Manuel, H.J. ; Kooi, E.S. ; Mud, M. ; Wolting, B. RIVM rapport 2019-0054
Arbeidsongevallen met uitzendkrachten en met vaste werknemers: verkenning naar oorzaken Occupational accidents involving temporary and permanent workers: an exploration of the causes. Lammers, M. ; Manuel, H.J. ; Mud, M. ; du Pon, Y. RIVM rapport 2019-0119
Beoordeling hergebruik van luier- en incontinentiemateriaa.l Stappenplan en risicobeoordelingskader voor de mogelijke risico's van stoffen en pathogenen in producten Assessment of recycling of diapers and incontinence materials. Step-by-step plan and risk assessment framework for potential risks of substances and pathogens in products Lijzen, J.P.A. ; van der Grinten, E. ; van Drongelen, A.W. ; Moermond, C.T.A. ; Venhuis, B.J. RIVM Briefrapport 2019-0111
Bestrijdingsmiddelen en omwonenden Samenvattend rapport over blootstelling en mogelijke gezondheidseffecten Pesticides and residents. Summary report on exposure and possible health effects Montforts, M.H.M.M. ; Bodar, C.W.M. ; Smit, C.E. ; Wezenbeek, J.M. ; Rietveld, A.G. RIVM rapport 2019-0052
Bionanotechnologie - een verkenning Bionanotechnology - an initial survey Oomen, A.G. ; van der Vlugt, C.J.B. ; van Broekhuizen, F.A. ; van Kesteren, P.C.E. ; van Rijn, C.P.E. ; Westra, J. RIVM briefrapport 2019-0001
Blootstelling van consumenten aan chroom-6 Consumer exposure to chromium-6 Wijnhoven, S.W.P. ; Brand, W. ; Groothuis, F.A. ; Herremans, J. RIVM rapport 2019-0035
Chemische samenstelling van vijftig stookoliemonsters 2017-2018 Chemical composition of fifty fuel oil samples 2017-2018 Broekman, M.H. RIVM briefrapport 2018-0097
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) N.V. Periode 2017 Contra-expertise on the determination of radioactivity in waste water and ventilation air of COVRA N.V. Period 2017 Kwakman, P.J.M. RIVM rapport 2019-0125
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2017 Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant. Period 2017 Kwakman, P.J.M. RIVM briefrapport 2019-0126
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group). Periode 2017 Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG. Period 2017 Kwakman, P.J.M. RIVM briefrapport 2019-0127
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland B.V. Periode 2017 Contra-expertise on determination of radioactivity of waste water and ventilation air of Urenco Nederland B.V. Period 2017 Kwakman, P.J.M. RIVM briefrapport 2019-0128
Cosmetovigilance in the Netherlands 2017-2018 Huidklachten door cosmetische producten in Nederland 2017-2018 Woutersen, M. RIVM letter report 2019-0036
Creating safe and sustainable material loops in a circular economy. Proposal for a tiered modular framework to assess options for material recycling Blauwdruk voor veilige en duurzame kringlopen in een circulaire economie Quik, J.T.K. ; Lijzen, J.P.A. ; Spijker, J. RIVM report 2018-0173
De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening. Overstromingen op basis van de Deltaprogramma scenario's 2015 The impact of flooding on the supply of drinking water. Flooding based on the 2015 Delta Programme scenarios van Leerdam, R.C. ; Dik, H.H.J. ; van der Aa, N.G.F.M. RIVM rapport 2018-0171
De risico's van azijn bij de bestrijding van onkruid en groene aanslag door particulieren The risks of using vinegar to control weeds and green deposits Smit, C.E. ; Montforts, M.H.M.M. ; te Biesebeek, J.D. ; Komen, C.M.D. RIVM briefrapport 2019-0198
Effecten van de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen 2018. Stand van zaken na een jaar pilots en leernetwerken Effects of the 2018 climate neutral and circular procurement initiative. Status quo after one year of pilots and learning networks Zijp, M.C. ; van der Vliet, N. ; Dekker, E. ; Hollander, A. ; Zwart, M.H. ; de Valk, E.L. ; Quik, J.T.K. RIVM briefrapport 2019-0051
Environmental monitoring in the vicinity of the Borssele nuclear power plant. Results 2018 Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. Resultaten in 2018 Kwakman, P.J.M. RIVM letter report 2018-0145
Environmental radioactivity in the Netherlands Results in 2016 Radioactiviteit in het Nederlandse milieu Resultaten in 2016 Tanzi, C.P. RIVM report 2018-0160
Environmental radioactivity in the Netherlands Results in 2017 Radioactiviteit in het Nederlandse milieu Resultaten in 2017 Tanzi, C.P. RIVM report 2019-0103
Ervaringen met drinkwaterrestricties in het buitenland en verkenning van de mogelijkheden voor Nederland Experiences with drinking water restrictions abroad and an exploration of the options for the Netherlands van Leerdam, R.C. RIVM briefrapport 2019-0116
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2018 met het MONET-meetnet Gamma radiation level measurements around the site of COVRA N.V. at Borsele with the MONET network in 2018 Tanzi, C.P. RIVM briefrapport 2019-0107
Gebruik van diesel in zoutwinning in Nederland in relatie tot REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Use of diesel in onshore salt-mining activities in the Netherlands in relation to REACH de Kort, M.J. ; Bakker, J. ; Nederveen, M. RIVM briefrapport 2018-0177
Geluidhinder rond Nederlandse luchthavens. Monitoring, enquêtes en blootstelling-responsrelaties Noise annoyance near airports in the Netherlands. Monitoring, surveys, and exposure-response relationships Breugelmans, O. ; Houthuijs, D. ; van Kempen, E. RIVM rapport 2019-0110
Geluidmonitor 2018. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen 2018 Noise monitor. Measurement and validation of noise production by road traffic and railway traffic Welkers, D. ; Bergmans, D. ; Joosten, E. ; den Hollander, H. RIVM briefrapport 2019-0080
Gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu: een verkenning van de literatuur Impact of wood burning on the indoor environment Mathijssen, E.A.M. ; Bogers, R.P. ; Rijs, K.J. RIVM rapport 2018-0170
Gezondheid in de IJmond II. Monitoring medicijngebruik 2007-2015 Health in the IJmond region (II). Monitoring medication use 2007-2015 Houthuijs, D.J.M. ; Marra, M. ; de Vries, W.J. ; Aben, J.M.M. ; Swart, W.J.R. ; Schipper, C.M.A. RIVM rapport 2019-0037
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn Medische Milieukunde Koolmonoxide in woningen en verblijfsruimte Environmental health guidelines for Municipal Public Health Services: Carbon monoxide in homes Schoevaars-Lops, S.E. ; Fischer, P.H. ; Gram, J.T.M. ; Mikkers, J. ; Poelman, B. ; Simeonova, S.M. ; Selen, R.F.M. ; van der Helm, J.J.  RIVM rapport 2019-0130
GGD-richtlijn medische milieukunde: omgevingsgeluid en gezondheid Environmental health guidelines for Municipal Public Health Services: Environmental noise and health Slob, M.J.A. ; van Ballegooij, M.C. ; Breugelmans, O. ; Esser, P. ; Groenewold , A.W. ; Janssen, I.E. ; Poelman, B. ; Schmidt, D. ; van de Weerdt, R. ; Woudenberg, F. ; van Overveld, A.J.P. RIVM rapport 2019-0177
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2017. National Inventory Report 2019 Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2017 Ruyssenaars, P.G. ; Coenen, P.W.H.G. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G. ; 't Hoen, M. ; Honig, E. ; van Huet, B. ; van Huis, E.P. ; Koch, W.W.R. ;  Lagerwerf, L.A. ; te Molder, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; van Zanten, M.C. RIVM report 2019-0020
Grip op chemische stoffen. Jaarverslag Bureau REACH 2018 Getting grip on Chemicals. Annual report Bureau REACH 2018 Beekman , M. ; Zweers, P.G.P.C. RIVM briefrapport 2019-0047
Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS) Verkenning Dutch Raw Materials Information System Project exploration van der Maas, C.W.M. ; Ruyssenaars, P.G. ; Rijksen, E.J.T. RIVM briefrapport 2019-0206
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2019 Large-scale concentration and deposition maps of the Netherland.s 2019 report Hoogerbrugge, R. ; Geilenkirchen, G.P. ; den Hollander, H.A. ; van der Swaluw, E. ; Visser, S. ; de Vries, W.J. ; Wichink Kruit, R.J. RIVM rapport 2019-0091
Handreiking voor de afleiding van interventiewaarden voor incidentbestrijding Guidance for the derivation of intervention values for emergency response planning Geraets, L. ; Ruijten, M. ; Mahieu, K. ; Bos, P. RIVM rapport 2019-0055
Het risico op kanker bij aanpassing van de toetswaarde voor de eindbeoordeling bij asbestsaneringen Cancer risk when adjusting the test values in the final assessment of asbestos remediation Beetstra, R. RIVM briefrapport 2019-0138
Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermings-middelen Normvoorstellen voor 28 stoffen Indicative water quality standards for plant protection products Proposed standards for 28 active substances Smit, C.E. ; Keijzers, R. RIVM briefrapport 2019-0060
Informative Inventory Report 2019. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2017 Informative Inventory Report 2019 Wever, D. ; Coenen, P.W.H.G. ; Dröge, R. ; Geilenkirchen, G.P. ; 't Hoen, M. ; Honig, E. ; Koch, W.W.R. ; Leekstra, A.J. ;  Lagerwerf, L.A. ; te Molder, R.A.B. ; Peek, C.J. ; Smeets, W.L.M. ; van der Sluis, S.M. ; Vonk, J. RIVM report 2019-0016
Integraal Monitorings- en Evaluatieprogramma Lelystad Airport. Voorstel voor geluid onder de routes, ultrafijn stof, hinderbeleving en gezondheid Integrated Monitoring and Evaluation Program Lelystad Airport. Proposal for noise beneath the routes, ultrafine particles, annoyance and health Breugelmans, O.R.P. ; Bergmans, D. ; Voogt, M.H. ; van Kempen, E.E.M.M. ; Kok, A.Y. ; Weijers, E.P. ; Janssen-Stelder, B.M. RIVM rapport 2019-0109
Investigation of the air quality around the landfill Sint Maarten 2019. Measurements and results of the MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) field visit in January 2019 Onderzoek naar de luchtkwaliteit rond de afvalberg, te Philipsburg, Sint Maarten, 2019. Metingen en resultaten van het MOD onderzoek januari 2019 Morgenstern, P. ; van Putten, E. ; Stolk, A. ; van Leeuwen, L. RIVM report 2019-0056
Inzet en effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Nederlandse overheid in 2015-2016 Sustainable Public Procurement by the Dutch government and its effect in 2015-2016 de Valk, E. ; Zijp, M.C. ; Dekker, E. ; Blokhuis, C. ; Hollander, A. RIVM rapport 2019-0014
Kennisoverzicht vraagstukken diffuus lood in de bodem An overview of knowledge concerning diffuse lead contamination in the soil Brand, E. ; Touchant, K. ; Van Holderbeke, M. ; Zeilmaker, M.J. ; van Keer, I. ; Geerts, L. ; Bierkens, J. ; Schouten, A.J. ; van Gestel, G. ; van Otte, P.F. RIVM rapport 2019-0006
Kennisscan hinder door luchtvaartgeluid. Effecten van woningisolatie en niet-akoestische factoren Knowledge scan of annoyance caused by aircraft noise van Kempen, E.E.M.M. ; Simon, S.N. RIVM briefrapport 2019-0096
Klimaatakkoord: effecten op veiligheid, gezondheid en natuur Climate Accord: effects on health, safety and nature van der Ree, J. ; Honig, E. ; Uijt de Haag, P.A.M. ; Kelfkens, G. ; van de Ven, M.F. RIVM rapport 2019-0076
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2017 Agricultural practices and water quality at farms registered for derogation in 2017 Lukács, S. ; Blokland, P.W. ; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Fraters, D. ; Daatselaar, C.H.G. RIVM rapport 2019-0025
Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radionucliden. Aanvulling op RIVM rapport 2019-0101 Projected market demand and guaranteed supply of medical isotopes Roobol, L.P. ; de Waard, I.R. RIVM briefrapport 2019-0183
Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische radionucliden. Uitbreiding op RIVM Rapporten 2017-0063 en 2018-0075 Projected market demand and guaranteed supply of medical isotopes Roobol, L.P. ; de Waard, I.R. RIVM briefrapport 2019-0101
Meten, modellering en beleving fase 3. Verbeterprogramma modellen Measurements, models and public experience. Improvement programme models de Gruijter, D.G. ; Beezemer, A. ; Peeters, B. RIVM briefrapport 2019-0057
Methoderapport gezondheidsindicatoren Schone Lucht Akkoord Health indicator method report Clean Air Agreement Gerlofs-Nijland, M.E. ; Ruyssenaars, P.G. ; Marra, M. ; de Vries, W.J. ; Maas, R.J.M. ; Ameling, C.B. ; Houthuijs, D.J.M. ; Fischer, P.H. ; Wesseling, J.P. ; Swart, W.J.R. RIVM rapport 2019-0209
Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services Methode om emissies door productgebruik te berekenen Jansen, B.I. ; Meesters, J.A.J. ; Nijkamp, M.M. ; Koch, W.W.R. ; Dröge, R. RIVM report 2019-0017
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register Methode om Industriële emissies naar lucht te berekenen Peek, C.J. ; Montfoort, J.A. ; Dröge, R. ; Guis, B. ; Baas, K. ; van Huet, B. ; van Hunnik, O.R. ; van den Berghe, A.C.W.M. RIVM report 2019-0018
Metingen en berekeningen van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol Measurements and calculations of ultrafine particles originating from air traffic around Schiphol For research into the health of local residents Voogt, M. ; Zandveld, P. ; Wesseling, J. ; Janssen, N. RIVM rapport 2019-0074
Microplasticvezels uit kleding Achtergrondrapport mogelijke maatregelen Microplastic fibres from clothing Background report with potential measures Zwart, M.H. ; de Valk, E.L. RIVM briefrapport 2019-0013
Milieuverkenning Overijssel: Luchtkwaliteit, geluidbelasting en gezondheid Environmental Outlook Overijssel: Air quality, noise load and health de Ruiter, H.R. ; van Wijnen, H.J. ; de Vries, W.J. ; Swart, W.J. RIVM briefrapport 2018-0154
Monitoring van reguliere lozingen van radioactiviteit bij niet-nucleaire installaties The monitoring of radioactive discharge from non-nuclear facilities Brandhoff, P.N. ; Cats, K.H. RIVM briefrapport 2019-0176
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2019. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit NSL 2019 monitoring report de Smet, P.A.M. ; Visser, S. ; Valster, N.L. ; Schuch, W.J.L. ; Wesseling, J.P. ; van Hooydonk, P.R. ; van den Beld, W.A. ; Drukker, D. ; Groot Wassink , H. ; Sanders, A. RIVM rapport 2019-0170
Onderzoek naar de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijn stof rond Schiphol Research into the health effects of short-term exposure to ultrafine particles in the vicinity of Schiphol Airport Janssen, N.A.H. ; Lammer, M. ; Maitland-van de Zee, A.H. ; van de Zee, S. ; Keuken, R. ; Blom, M. ; van den Bulk, P. ; van Dinther, D. ; Hoek, G. ; Kamstra, K. ; Meliefste, K. ; Oldenwenning, M. ; Boere, A.J.F. ; Cassee, F.R. ; Fischer, P.H. ; Gerlofs-Nijland, M.E. ; Houthuijs, D. RIVM rapport 2019-0084
Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers - update 2019 Research into possible long term effects of electromagnetic fields on the health of workers - update 2019 Rijs, K.J. ; Stam, R. RIVM rapport 2019-0010
Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte Development of a Standard Heat Stress Test de Nijs, T. ; Bosch, P. ; Brand, E. ; Heusinkveld, B. ; van der Hoeven, F. ; Jacobs, C. ; Klok, L. ; Kluck, J. ; Koekoek, A. ; Koopmans, S. ; van Nieuwaal, K. ; Ronda, R. ; Steeneveld, G. RIVM briefrapport 2019-0008
Optimalisatie stralingsblootstelling CT-verrichtingen Radiation exposure optimisation: CT scans Boudewijns, L.H.A. ; de Waard, I.R. RIVM briefrapport 2019-0174
PAS Monitoringsrapportage stikstof 2018 PAS Nitrogen Monitoring Report 2018 Marra, W. ; van Pul, A. ; Wichink Kruit, R. ; Lagerwerf, L. ; Berkhout, H. RIVM rapport 2018-0144
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in food contact materials Per- en polyfluoroalkyl verbindingen (PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)'en) in voedselcontactmaterialen Bokkers, B.G.H. ; van de Ven, B. ; Janssen, P. ; Bil, W. ; van Broekhuizen, F. ; Zeilmaker, M. ; Oomen, A.G. RIVM Letter report 2018-0181
Plastic Pact Nederland, de Monitor Nulmeting (2017-2018) Monitoring compliance with the Dutch Plastic Pact, the Baseline Measurement (2017-2018) van Bruggen, A.R. ; Dekker, E. ; Waaijers-van der Loop, S.L. RIVM rapport 2019-0211
Potential health risks of nanomaterials in food: a methodology to identify signals and prioritise risks Mogelijke gezondheidsrisico's van nanomaterialen in voedsel: een methode om risico's te signaleren en te prioriteren Brand, W. ; van Kesteren, P.C.E. ; Oomen, A.G. RIVM letter report 2019-0191
Potentiële stralingsbelasting na het overlijden van patiënten behandeld met radioactieve stoffen Potential radiation burden after the death of patients treated with radioactive substances Siegersma, D ; van Dillen, T. ; de Waard, I.R. ; Boudewijns, L.H.A. RIVM briefrapport 2019-0165
Recente ontwikkelingen in medische stralingstoepassingen. Update ioniserende straling 2018/2019 Recent developments in medical radiation applications. Ionising radiation update 2018/2019 Boudewijns, L.H.A. ; de Waard, I.R. RIVM rapport 2019-0129
Regelgeving conventionele en radioactieve afvalstoffen: vergelijking van begrippen en voorschriften Regulations on radioactive and conventional waste: comparison of terminology and instructions Goemans, P. ; van der Schaaf, M. ; Folkertsma, E. RIVM briefrapport 2018-0138
Review of Evidence Relating to Environmental Noise Exposure and Annoyance, Sleep Disturbance, Cardio-Vascular and Metabolic Health Outcomes in the Context of the Interdepartmental Group on Costs and Benefits Noise Subject Group (IGCB(N)) Literatuuroverzicht van bewijs van een relatie tussen omgevingsgeluid en hinder, slaapverstoring, hart en vaatziekten en stofwisselingseffecten in de context van de Interdepartementale Kosten en Baten Groep met betrekking tot geluid (IGCB(N)) van Kamp, I. ; van Kempen, E.E.M.M. ; Simon, S.N. ; Baliatsas, C. RIVM report 2019-0088
Review on butylparaben: exposure, toxicity and risk assessment. With a focus on endocrine disrupting properties and cumulative risk assessment Review over butylparabeen: blootstelling, toxiciteit en risicobeoordeling. Met een focus op hormoonverstorende eigenschappen en cumulatieve risicobeoordeling Hessel, E.V.S. ; Boon, P.E. ; den Braver-Sewradj, S.P. ; Meesters, J.A.J. ; Weda, M. ; Brand, W. RIVM report 2018-0161
Risicobeoordeling vanadium in en onder fietspaden Drenthe Risk assessment of vanadium in and under cycling paths in Drenthe Brand, E. ; Janssen, P.J.C.M. RIVM briefrapport 2019-0012
Risicogestuurd toezicht en handhaving: Ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketen Risk-driven supervision and enforcement: ranking undesirable events in the soil management chain Swartjes, F.A. ; Kok, L. ; Vercruijsse, W. ; Dekker, E. RIVM rapport 2019-0105
Risicogrenzen bodem voor het gebruik van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en veeteelt Soil risk limits for the use of soil and dredging spoil containing PFAS for arable farming and livestock breeding Wintersen, A.M. ; Römkens, P.F.A.M. ; Rietstra, R.P.J.J. ; Zeilmaker, M.J. ; Bokkers, B.G.H. ; Swartjes, F.A. RIVM briefrapport 2019-0068
Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater Risk limits for GenX (HFPO-DA) for soil and groundwater Rutgers, M. ; Brand, E. ; Janssen, P.J.C.M. ; Marinkovic, M. ; Muller, J.J.A. ; Oomen, A.G. ; Otte, P.F. ; Swartjes, F.A. ; Verbruggen, E.M.J. RIVM Briefrapport 2019-0027
SatGCN Pilotstudie naar het gebruik van satellietmetingen bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaart van stikstofdioxide SatGCN Pilot study on the use of satellite measurements in the GCN map of nitrogen dioxide in the Netherlands Swart, D.P.J. ; Sauter, F.J. ; Velders, G.J. ; Eskes, H. ; Douros, J. ; Schaap, M. ; Kranenburg, R. RIVM rapport 2018-0178
Stralingsniveaumetingen aan de terreingrens van de EPZ kerncentrale Borssele in 2018 Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2018 Tanzi, C.P. RIVM briefrapport 2019-0108
TEEB the Economics of Ecosystems and Biodiversity (the Economics of Ecosystems and Biodiversity) Stadtool Actualisatie en Doorontwikkeling TEEB City Tool Updating and further development Does, B. ; Remme, R. ; de Nijs, T. RIVM briefrapport 2019-0011
Tussenevaluatie van de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'. Deelproject Milieu Interim evaluation of the Dutch plant protection policy (memorandum 'Healthy Crops, Sustainable Harvest'). Subproject Environment Verschoor, A. ; Zwartkruis, J. ; Hoogsteen, M. ; Scheepmaker, J. ; de Jong, F. ; van der Knaap, Y. ; Leendertse, P. ; Boeke, S. ; Vijftigschild, R. ; Kruijne, R. ; Tamis, W. RIVM rapport 2019-0044
Uitdamping van stoffen uit kunstgras met rubbergranulaat tijdens een zeer hete dag Indicatieve metingen Evaporation of substances from a synthetic turf field with rubber granulate during a very hot day Indicative measurements Hagens, W.I. ; ter Burg, W. ; van Esburg, A.L.N. RIVM briefrapport 2019-0041
Van gewenning naar herkenning. Een verdiepend onderzoek naar honderd ernstige arbeidsongevallen met machines Moving from habituation towards recognition van Kampen, J. ; Sol, V. ; Manuel, H.J. ; Mud, M. RIVM rapport 2018-0172
Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen Small cells en massive MIMO Exploration of the exposure to electromagnetic fields from 5G systems Small cells and massive MIMO Stam, R. ; Bolte, J.F.B. ; Pruppers, M.J.M. ; Robijns, J.J. ; Kamer, J. ; Colussi, L.C. RIVM rapport 2019-0214
Verkenning van de milieuaspecten van de activiteiten die onder het Staatstoezicht op de Mijnen vallen Survey of the environmental aspects of the activities that fall within the scope of the State Supervision of Mines Kelfkens, G. ; van der Ree, J. RIVM rapport 2018-0162
Verspreiding van GenX stoffen in het milieu. Metingen in Nederland 2013-2018 GenX substances in the environment in the Netherlands. Measurement data 2013-2018 de Kort, M.J. ; de Jong, C.J. ; Ng-A-Tham, J.E.E. ; Verhoeven, J.K. ; Boon, P.E. ; Verschoor, A.J. RIVM rapport 2019-0083
Vijftien jaar incidentanalyse Oorzaken, gevolgen en andere kenmerken van incidenten met gevaarlijke stoffen in de periode 2004-2018 Fifteen years of incident analysis. Causes, consequences, and other characteristics of incidents with hazardous substances during the 2004-2018 period Kooi, E.S. ; Manuel, H.J. ; Mud, M. RIVM rapport 2019-0042
Vliegtuiggeluid: meten, berekenen en beleven. Een verkenning van wensen en ontwikkelopties Measurement, calculation and perception of aircraft noise. An exploration of wishes and development options Smetsers, R.C.G.M. ; Siegmund, P.C. ; Houthuijs, D.J.M. ; Hogenhuis, R.H. ; Heblij, S.J. ; Devilee, J.L.A. ; Breugelmans, O.R.P. ; Beintema, J.A. RIVM rapport 2019-0201
Zeer Zorgwekkende Stoffen in de circulaire maakindustrie Substances of Very High Concern in a circular manufacturing industry van Kuppevelt, M.A. ; Klingenberg, A. RIVM briefrapport 2019-0123
Zonkrachtactieplan. Versie 2019 UV ultraviolet (ultraviolet)-index action plan. Version 2019 van Dijk, A. ; Hagens, W. ; Slaper, H. ; Boekema, M. RIVM briefrapport 2019-0078