In Nederland zijn er beroepsgroepen en organisaties die aanbevelingen doen gericht op medische toepassingen met ioniserende straling in het kader van stralingsbescherming. Naar enkele daarvan wordt hier verwezen.

 • Aanbevelingen van de NVNG Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde)

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde doet aanbevelingen ten aanzien van onderzoeken en therapiën binnen de nucleaire geneeskunde (NVNG, 2016). De nadruk ligt hierbij op de kwaliteit van de procedures en de daarvoor noodzakelijke apparatuur en radiofarmaca.

 • Richtlijnen voor kwaliteitsbewaking van radiodiagnostiekapparatuur

Een werkgroep van de bij radiodiagnostiek meest betrokken beroepsgroepen heeft in 1997 richtlijnen opgesteld voor kwaliteitsbewaking van radiodiagnostiekapparatuur (1997). Deze richtlijnen bevatten onder andere een serie ontwerp-protocollen voor kwaliteitstests voor apparatuur die gebruikt wordt bij conventioneel röntgenonderzoek.

 • Richtlijn Radionuclidenlaboratoria

Richtlijnen ten aanzien van de inrichting en de voorzieningen van een radionuclidelaboratorium en de beheersmatige aspecten ervan (ministeries  VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid), VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), 1994).

 • Richtlijn Radionuclidentherapie

Jodium-131-therapie voor schildklieraandoeningen (deel 1). Deze richtlijn uit 1996 is zowel bedoeld voor toezichthoudende overheidsinstanties als voor degenen die betrokken zijn bij de bouw van radionucliden-faciliteiten. Deze richtlijn is ook voor hen die in de medische praktijk betrokken zijn bij jodium-131 therapie. In het rapport worden kort schildklieraandoeningen behandeld en daarnaast alle zaken die van belang zijn ten aanzien van de stralingshygiëne bij de behandeling met jodium-131 (VROM, SZW, VWS et al., 1996).

 • Aanbevelingen; Het werken met therapeutische doses radionucliden

Als revisie en aanvulling op bovenstaande Richtlijn Radionuclidentherapie is in 2004 het rapport Aanbevelingen; Het werken met therapeutische doses radionucliden gepubliceerd (VROM en SZW, NVNG, 2004).

 • QC-light

De werkgroep 'Periodieke kwaliteitsborging röntgenapparatuur' heeft een aantal routinematige metingen voor röntgenapparatuur gedefinieerd. Deze metingen staan bekend als de zogenaamde QC-light metingen.

 • Deskundigheidseisen voor medische stralingstoepassingen

Een rapport uit 1996 van de Gezondheidsraad waarin wordt aangegeven hoe de deskundigheidseisen wettelijk zijn vastgelegd en wie aan welke eisen moet voldoen. Verder worden er in dit rapport o.a. aanbevelingen gedaan met betrekking tot het gewenste niveau van kennis op het gebied van stralingsbescherming voor de verschillende medische beroepsgroepen (Gezondheidsraad, 1996).

 • Opleiden van deskundigen op het gebied van stralingsbescherming

Rapport uit 2008 van de Gezondheidsraad waarin een evaluatie is gedaan naar de opleidingsstelsel met betrekking tot stralingsbescherming. De commissie van de gezondheidsraad geeft een advies voor het herzien van het opleidingsstelsel op basis van de huidige opleidingen stralingsdeskundigheid.

 • Rapporten van de NCS Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie)

De Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) heeft een aantal rapporten gepubliceerd met aanbevelingen over dosimetrie en kwaliteitscontroles, met name op het gebied van radiotherapie:

 • Code of practice for the dosimetry of high-energy photon beams (NCS Report 2).
 • Aanbevelingen voor dosimetrie en kwaliteitscontrole van radioactieve bronnen bij brachytherapie (NCS Report 4).
 • Code of practice for the dosimetry of high-energy electron beams (NCS Report 5).
 • Dosimetric aspects of Mammography (NCS Report 6).
 • Recommendations for the calibration of Iridium-192 high dose rate sources (NCS Report 7).
 • Kwaliteitscontrole van Medische Lineaire Versnellers, methoden voor kwaliteitscontrole, wenselijke toleranties en frequenties (NCS Report 8).
 • Quality Control of Medical Linear Accelerators: current practice and minimum requirements (NCS Report 9).
 • Dosimetry of low and medium energy x-rays, a code of practice for use in radiotherapy and radiobiology (NCS Report 10).
 • Quality Control (QC) of Simulators and CT scanners and some basic QC methods for Treatment Planning Systems...(NCS Report 11).
 • Determination and use of scatter correction factors of megavoltage photon beams...(NCS Report 12).
 • Quality Control in Brachytherapy (NCS Report 13).
 • Quality control of sealded beta sources in brachytherapy Recommendations on detectors, measurement procedures and quality control of beta sources (NCS Report 14).
 • Quality assurance of 3-D treatment planning systems for external photon and electron beams. Practical guidelines for acceptance testing, commissioning and periodic quality control of radiation therapy treatment planning systems.(NCS Report 15).
 • Monte Carlo Treatment Planning, An Introduction. (NCS Report 16, 2006)
 • Dosimetrie in de Radiologie:Stralingsbelasting van de patiënt en werknemers (NCS Report 17, 2007).
 • Praktijkcode voor de geabsorbeerde dosis Bepaling in High Energy Photon en elektronenbundels.(NCS Report 18, 2008)

Bovenstaande rapporten zijn te verkrijgen via de website van de NCS .

 

Begin van de pagina