Hieronder staat een aantal Europese rapporten en websites vermeld die betrekking hebben op het gebruik van ioniserende straling bij medische toepassingen, een aantal van deze rapporten is niet in het Nederlands beschikbaar.

Radiation Protection 102: Implementation of the "Medical Exposure Directive" (97/43/Euratom), Proceedings of the international workshop, Madrid, on 27 April 1998.

Ter ondersteuning van lidstaten bij het invoeren van de "Medical Exposure Directive" (MED Medical Exposure Directive (Medical Exposure Directive)) heeft de Europese Commissie een aantal technische richtlijnen ontwikkeld om onderdelen van de Richtlijn nader te verklaren. Deze conferentie was aan de ene kant bedoeld om de kennis over de MED en de gerelateerde richtlijnen te vergroten en om de discussie op gang te brengen over praktische implementatie van de MED door de lidstaten in hun eigen wetgeving.

Radiation Protection 116: Guidelines on education and training in radiation protection for medical exposures

Deze richtlijnen bevatten enkele specifieke aanbevelingen voor het toepassen van de 'patiëntenrichtlijn' (MED) en zijn ontwikkeld met de hulp van een groep gezondheidsexperts aangesteld onder artikel 31 van het Euratom verdrag. Deze aanbevelingen zijn niet bindend voor de lidstaten en vormen een onderdeel van een aantal technische richtlijnen die gemaakt zijn om de invoering van de MED te vergemakkelijken.

Radiation Protection 109: Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) for medical exposures

In overeenstemming met artikel 4(2) van de MED, moeten lidstaten het vaststellen en het gebruik van diagnostische referentie niveau's (DRLs) voor onderzoeken in de radiologie en de nucleaire geneeskunde bevorderen en ondersteunen. Dit rapport geeft advies over het vastellen van DRLs, zowel hoe men hier wettelijk gezien mee om moet gaan als hoe men in de praktijk met DRLs kan werken.

Radiation Protection 100: Guidance for protection of unborn children and infants irradiated due to parental medical exposures

Dit document van de Commissie is een leidraad voor de lidstaten over de instructies en maatregelen die nodig zijn ten aanzien van medische blootstelling van zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Stralingsbescherming 118: Richtsnoeren voor verwijzing naar beeldvormend onderzoek

Deze publicatie bevat richtsnoeren en verwijzingscriteria ten behoeve van alle gezondheidswerkers die bevoegd zijn om patiënten voor beeldvormend onderzoek door te verwijzen en is bedoeld om te bereiken dat alle onderzoeken naar behoren gerechtvaardigd en geoptimaliseerd zijn.

Stralingsbescherming 91: Criteria voor de aanvaardbaarheid van apparatuur voor Radiologie (inclusief Radiotherapie) en Nucleaire Geneeskunde

Dit rapport geeft een keur aan criteria voor de aanvaardbaarheid van in gebruik zijnde installaties voor radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Deze criteria zijn niet bindend voor de lidstaten, maar zijn opgesteld om de bevoegde autoriteiten te helpen de nodige aanvaardbaarheidscriteria, ook wel minimumcriteria genoemd, vast te stellen of te herzien. 

Stralingsbescherming 97: Stralingsbescherming na jodium-131-therapie (blootstelling door poliklinische patiënten of ontslagen klinische patiënten)

Deze brochure geeft richtsnoeren voor de beoordeling van dosisbeperkingen in geval van behandeling met radioactief jodium (I-131 jodium isotoop 131 (jodium isotoop 131)) en voor het opstellen van instructies die artsen aan patiënten of hun wettelijke voogden kunnen uitreiken om de blootstelling van familie en vrienden te beperken.

Radiation Protection 136: European guidelines on radiation protection in dental radiology (the safe use of radiographs in dental practice)

Praktische richtlijnen voor tandartsen en tandartsassistenten over het gebruik van röntgenapparatuur en het maken van röntgenopnames in de tandartspraktijk en de risico's van ioniserende straling.

Radiation Protection 154: European Guidande on Estimating Population Doses from Medical X-ray röntgenonderzoek (röntgenonderzoek) Procedures

Het rapport bevat aanbevelingen voor het verzamelen van de gegevens nodig voor het juist schatten van de totale effectieve dosis voor de bevolking.

EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam) 19793: Optimisation of Protection in the Medical Uses of Radiation

Deze brochure is gemaakt om de kennis over de belangrijkste resultaten van onderzoek, ondersteund door de Europese Commissie, op het gebied van stralingsbescherming bij medische toepassingen, te verspreiden onder een groot publiek.

EUR 16260 EN: European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images

Deze richtlijnen zijn bedoeld om een aantal basis criteria te geven waarbij er een optimale verhouding is tussen de kwaliteit van de diagnostische informatie en de dosis voor de patiënt.

EUR 16261 EN: European guidelines for quality criteria for diagnostic radiographic images in paediatrics

Met het vastellen van kwaliteitscriteria voor de radiodiagnostische opnames (EUR 16260 EN) werd duidelijk dat voor kinderen aangepaste criteria moeten gelden, vandaar dit rapport. De reden voor aangepaste criteria is dat de mogelijke gevolgen van blootstelling aan ioniserende straling op jonge leeftijd groter zijn dan wanneer men op volwassen leeftijd wordt blootgesteld.

EUR 16262 EN: European Guidelines on Quality Criteria for computed tomography

Dit rapport bevat richtlijnen voor kwaliteitscriteria ten aanzien van Computer Tomografie, het is een leidraad voor het definiëren en introduceren van kwaliteitscriteria voor diagnostische foto's en de apparatuur met daarbij ook de dosis voor de patiënt.

EUREF, 2001: European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening (Third edition)

Dit rapport bevat richtlijnen om de kwaliteit van mammografie screening zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Bij dit rapport is in 2003 een addendum verschenen over digitale mammografie (EUREF, 2003). EUREF, the European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services.

De Radiation Protection (Stralingsbescherming) documenten zijn te vinden door bij de informatie van de EU Europese Unie (Europese Unie) onder Radiation Protection. Overige informatie met betrekking tot Europese zaken: http://europa.eu/index_nl.htm